ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดําที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ กรกฎาคม 24, 2014

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009133&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; วราห์ เทพาหุดี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดําที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ
Article title: Study on the efficacy of biominerals during transferring of black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius) cultured in low-salinity water
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference : Fisheries, Natural Resources and Environmental Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 147-154
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; SODIUM BICARBONATE; SODIUM CHLORIDE; POTASSIUM CHLORIDE; TRANSPORT OF ANIMALS; AQUACULTURE; SALINITY; SURVIVAL; YIELDS; COSTS; PROFITABILITY
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS MONODON; โซเดียมไบคาร์บอเนต; โซเดียมคลอไรด์; โปแตสเซียมคลอไรด์; การขนส่งโดยสัตว์; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; ความเค็ม; การอยู่รอด; ผลผลิต; ต้นทุน; ความสามารถในการทำกำไร
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ; สารชีวธาตุ; การขนย้าย; การเลี้ยง; น้ำความเค็มต่ำ; อัตราการรอดตาย; ผลผลิต; ต้นทุน; ผลตอบแทน
บทคัดย่อ: อนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสลาร์วา 15 ในบ่อดิน ในอัตราความหนาแน่น 400,000 ตัว/ไร่ จนกระทั่งลูกกุ้งอายุ 45 วัน จึงย้ายลงเลี้ยงในบ่อใหม่ จำนวน 6 บ่อ ในอัตราความหนาแน่น 50,000 ตัว/ไร่ แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้สารชีวธาตุในระหว่างการขนย้ายและกลุ่มทดลองที่มีการเติมสารชีวธาตุซึ่งประกอบด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดียมคลอไรด์ โปแตสเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมซัลเฟต แมงกานีสเมทไธโอนีน คอปเปอร์เมทไธโอนีน ซิงค์เมทไธโอนีน และไฮดรอกซิลเมทธิลฟอร์มาลดีไฮด์ไบซัลไฟด์ลงไปในน้ำในการขนย้าย กลุ่มละ 3 บ่อ ความเค็มของน้ำตลอดระยะเวลาการเลี้ยงนาน 136 วัน อยู่ระหว่าง 4-5 พีพีที ผลการจับกุ้ง กลุ่มทดลองมีผลผลิตเฉลี่ย 1,033 กิโลกรัม/ไร่ น้ำหนักเฉลี่ย 20.8 กรัม และอัตราการรอดตาย 99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีผลผลิตเฉลี่ย 577 กิโลกรัม/ไร่ น้ำหนักเฉลี่ย 13.9 กรัมและอัตราการรอดตาย 83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) กำไรสุทธิจากบ่อทดลองที่ใช้สารชีวธาตุเฉลี่ยไร่ละ 126,017 บาท มากกว่าบ่อควบคุมมีกำไรสุทธิเพียงเฉลี่ยไร่ละ 27,650 บาท ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้สารชีวธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำสามารถลดความเครียดและเพิ่มอัตราการรอดตายได้
หมายเลข: 009133 KC4304018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

04 p29

 

คุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009132&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล; ยนต์ มุสิก
ชื่อเรื่อง: คุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา
Article title: Water quality in Kwan Payao
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference : Fisheries, Natural Resources and Environmental Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 140-146
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: WATER QUALITY; POLLUTANT LOAD; ESCHERICHIA COLI; ORGANIC COMPOUNDS; POLLUTION; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: คุณภาพน้ำ; หน่วยของสารมลพิษ; ESCHERICHIA COLI; สารประกอบอินทรีย์; มลพิษ; ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: กว๊านพะเยา; คุณภาพน้ำ; บีโอดี; การปนเปื้อน; สารอินทรีย์; แบคทีเรีย
บทคัดย่อ: ผลการศึกษาคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2546 พบว่าความขุ่นของน้ำอยู่ในช่วง 5-500 NTU ซึ่งความขุ่นส่วนใหญ่เกิดจากแพลงก์ตอนพืชน้ำในกว๊านพะเยาเป็นน้ำอ่อน มีค่าความเป็นด่างและความกระด้างของน้ำที่ค่อนข้างต่ำโดยมีค่าความเป็นด่าง 39-99 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต และค่าความกระด้าง 12-65 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต น้ำมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในช่วงกว้าง (ระหว่าง 6.3-9.7 และ 1.1-11.5 มก./ล.) โดยพบปริมาณออกซิเจนละลายต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ (3 มก./ล.) และเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินประเภท 2 (6 มก./ล.) ในหลายบริเวณค่าบีโอดีส่วนใหญ่เกินเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินประเภท 2 (1.5 มก./ล.) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าน้ำในกว๊านพะเยามีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ และพบปริมาณแอมโมเนีย ฟอสเฟต ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และแบคทีเรีย Escherichia coli สูงในบริเวณที่อยู่ใกล้ชุมชน แต่ค่ายังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินประเภท 2
หมายเลข: 009132 KC4304017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

ประสิทธิภาพของปลานิล (Oreochromis niloticus) ในการบําบัดของเสียจากอาหารปลาช่อน (Channa striata)

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009131&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุธาจรี เย็นมาก; อรพินท์ จินตสถาพร; ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของปลานิล (Oreochromis niloticus) ในการบําบัดของเสียจากอาหารปลาช่อน (Channa striata)
Article title: Efficiency of nile tilapia (Oreochromis niloticus) for treated wastes from snakehead fish (Channa striata) diet
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Natural Resources and Environmental Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 108-119
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHANNA STRIATUS; OREOCHROMIS NILOTICUS; NUTRIENTS; FEEDS; WASTEWATER TREATMENT; EFFICIENCY; WATER QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: CHANNA STRIATUS; OREOCHROMIS NILOTICUS; สารอาหาร; อาหารสัตว์; การบำบัดน้ำเสีย; ประสิทธิภาพ; คุณภาพน้ำ
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล; ปลาช่อน; การบำบัดของเสีย; อาหารปลา; การสูญเสียโภชนะ; ประสิทธิภาพ; คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาประสิทธิภาพของปลานิลในการบำบัดของเสียจากอาหารปลาช่อน โดยศึกษาการสูญเสียปริมาณโภชนะจากอาหารเลี้ยงปลาช่อนซึ่งประกอบด้วยปลาเป็ดผสมรำในสัดส่วน 20:1 ที่มีระดับโปรตีน 47.39+-0.24 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 1, 30 และ 60 นาที พบว่าเวลาที่ต่างกันมีผลต่อการสูญเสียปริมาณโภชนะอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยที่เวลา 1 นาทีอาหารปลาเป็ดผสมรำมีการสูญเสียเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง โปรตีน และไขมันน้อยที่สุด ส่วนที่ 60 นาที มีการสูญเสียปริมาณโภชนะสูงที่สุด (38.41+-0.15, 15.97+-0.23 และ 34.94+-3.46 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ) เมื่อแช่อาหารในน้ำนานขึ้นมีผลให้ TSS, NO2-, TKN, TON, TN, TP, BOD และ COD มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยมีค่าสูงสุดที่ 60 นาที และมีค่าต่ำสุดที่ 1 นาที การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของปลานิลในการบำบัดของเสียจากอาหารปลาช่อน ทำการศึกษาประสิทธิภาพของปลานิลขนาด 3.9+-0.29 กรัม ในการลดปริมาณของเสียจากอาหารปลาเป็ดผสมรำ พบว่าระบบบำบัดแบบบ่อเลี้ยงปลานิล (fish culture treatment) สามารถลดปริมาณ TSS, Turbidity, TKN, BOD และ COD ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบบำบัดแบบบ่อผึ่ง (oxidation pond) ในขนาดพื้นที่เท่ากัน ที่ระยะเวลาเก็บกักน้ำ (Hydraulic Retention Time, HRT) 2 วันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยสามารถลดได้ 66.68+-0.02, 39.87+-4.53, 23.33+-2.89, 16.57+-0.81 และ 32.78+-7.51 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ แต่ประสิทธิภาพในการบำบัด TDS และ NO3- ทั้งระบบบำบัดแบบบ่อผึ่งและแบบบ่อเลี้ยงปลานิลไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้น ปลานิล 1 กิโลกรัมสามารถลด TSS ได้ 8,125+-0.00 มิลลิกรัม/วัน ลด TKN ได้ 5.00+-0.00 มิลลิกรัม/วัน ลด BOD ได้ 1,332+-668.82 มิลลิกรัม/วัน และลด COD ได้ 9,847+-3282.33 มิลลิกรัม/วัน
หมายเลข: 009131 KC4304014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของปลาช่อน (Channa striata)

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009130&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุดาวรรณ กาญจนวรกุล; อรพินท์ จินตสถาพร; ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
ชื่อเรื่อง: การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของปลาช่อน (Channa striata)
Article title: Study on digestive enzyme activity in snakehead fish (Channa striata)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Natural Resources and Environmental Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 100-107
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L50-Animal physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHANNA STRIATUS; PROTEASES; AMYLASES; ESTERASES; DIGESTIVE SYSTEM; ENZYME ACTIVITY; STOMACH; INTESTINES
อรรถาภิธาน-ไทย: CHANNA STRIATUS; โปรตีเอส; อะไมเลส; เอสเทอเรส; ระบบย่อยอาหาร; กิจกรรมของเอนไซม์; กระเพาะอาหาร; ลำไส้
ดรรชนี-อังกฤษ: SNAKEHEAD; DIGESTIVE ENZYME ACTIVITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาช่อน; โปรติเอส; อะไมเลส; ไลเปส; กิจกรรมเอนไซม์; ระบบทางเดินอาหาร; กระเพาะ; ลำไส้
บทคัดย่อ: การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของปลาช่อน ทำการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส อะไมเลส และไลเปสในปลาช่อนขนาดเล็กที่ มีน้ำหนัก 11.18 +- 0.97 กรัม โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับกิจกรรมเอนไซม์ในกระเพาะและลำไส้ และศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส และอะไมเลสที่ pH 5-9 พบว่า กิจกรรมของเอนไซม์ โปรติเอสและอะไมเลส ในกระเพาะและลำไส้ไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลง pH (p มากกว่า 0.05) และที่แต่ละช่วง pH กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส และอะไมเลสมีค่าสูงกว่าในกระเพาะ (p น้อยกว่า 0.05) โดยที่ pH 5-9 กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในลำไส้และในกระเพาะ มีค่า 12.91 – 16.41 และ 9.40 – 10.15 unit/mg protein ตามลําดับ กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสในส่วนลำไส้และกระเพาะ มีค่า 2.67 – 2.87 และ 2.03 – 2.19 unit/mg protein ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส ที่ pH 7.5 พบว่า ในลำไส้มีกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสสูงกว่าในกระเพาะ (p น้อยกว่า 0.01) โดยมีค่า 6.50 +- 0.61 และ 4.90 +- 0.33 unit/mg protein ดังนั้น กิจกรรมของเอนไซม์ ในระบบทางเดินอาหารของปลาช่อนส่วนใหญ่เกิดในลำไส้มากกว่าในกระเพาะ และที่ pH 5-9 มีค่าใกล้เคียงกัน
หมายเลข: 009130 KC4304013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

องค์ประกอบชนิดของไดอะตอมทะเลสกุล Rhizosolenia, Pseudosolenia และ Proboscia บริเวณอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009129&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนันท์ ภัทรจินดา; เกสร เทียรพิสุทธิ์; อภิญญา ปานโชติ
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบชนิดของไดอะตอมทะเลสกุล Rhizosolenia, Pseudosolenia และ Proboscia บริเวณอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร
Article title: Species composition of marine diatoms genera Rhizosolenia, Pseudosolenia and Proboscia in Tungka Bay, Chumporn province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Natural Resources and Environmental Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 90-99
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: F70-Plant taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BACILLARIOPHYCEAE; SPECIES; PLANT ANATOMY; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: BACILLARIOPHYCEAE; ชนิด; กายวิภาคของพืช; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: RHIZOSOLENIA; PSEUDOSOLENIA; PROBOSCIA
ดรรชนี-ไทย: ไดอะตอม; แพลงก์ตอนพืช; ชนิด; รูปร่างลักษณะ; อ่าวทุ่งคา; จ.ชุมพร
บทคัดย่อ: การศึกษาองค์ประกอบชนิดของไดอะตอมทะเลสกุล Rhizosolenia, Pseudosolenia และ Proboscia บริเวณอ่าวทุ่งคา จังหวัดชุมพร ในเดือนสิงหาคม 2547 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน จำนวน 9 สถานี โดยลากถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 70 ไมโครเมตร ที่ระดับใต้ผิวน้ำ3 0 เซนติเมตร วิเคราะห์ชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (LM) พบสกุล Rhizosolenia จํานวน 12 ชนิด คือ Rhizosolenia polydactyla f. squamosa, R. formosa, R. hebetata f. semispina, R. clevei var. communis, R. acuminata, R. bergonii, R. hyalina, R. pungens, R. imbricata, R. striata, R. ostenfeldii, และ R. robusta สกุล Pseudosolenia และ Proboscia สกุลละ 1 ชนิด คือ Pseudosolenia calcar-avis และ Proboscia alata ชนิดที่พบทั่วไป (common species) สูงสุด คือ Pseudosolenia calcar-avis เท่ากับ 37.86 เปอร์เซ็นต์ และทุกชนิดพบบริเวณที่ความเค็มมีค่าระหว่าง 25-27 ส่วนในพันส่วน
หมายเลข: 009129 KC4304012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) แบบแช่แข็ง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009128&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศิริพร คชรัตน์; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ชื่อเรื่อง: การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) แบบแช่แข็ง
Article title: Cryopreservation of common black ear catfish (Pangasius larnaudii) spermatozoa
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Natural Resources and Environmental Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 82-89
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS; SPERMATOZOA; BIOLOGICAL PRESERVATION; FREEZING; CRYOPROTECTANTS; TOXICITY; SEMEN; QUALITY; MOVEMENT; FERTILIZATION
อรรถาภิธาน-ไทย: PANGASIUS; อสุจิ; การเก็บรักษาทางชีวภาพ; การแช่แข็ง; สารป้องกันการถูกทำลายจากการแช่แข็ง; ความเป็นพิษ; น้ำอสุจิ; คุณภาพ; การเคลื่อนที่; การปฏิสนธิ
ดรรชนี-อังกฤษ: PANGASIUS LARNAUDII
ดรรชนี-ไทย: ปลาเทโพ; น้ำเชื้อ; การเก็บรักษาแบบแช่แข็ง; ไครโอโพรเทคแทนท์; ความเป็นพิษ; เสปิร์ม; คุณภาพ; การเคลื่อนที่; การปฏิสนธิ
บทคัดย่อ: การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) แบบแช่แข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาเทโพ ได้ แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาความเป็นพิษของสารไครโอโพรเทคแทนท์ทั้ง 6 ชนิด (DMSO, glycerol, propylene glycol, methanol, ethanol และ sucrose) ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม พบว่าการใช้ DMSO มีความเป็นพิษต่อสเปิร์มน้อยที่สุด ตอนที่ 2 ทำการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพแบบแช่แข็ง โดยนำน้ำเชื้อมาเจือจางใน Ca-F HBSS และใช้สารไครโอโพรเทคแทนท์ทั้ ง 6 ชนิดที่ 4 ความเข้มข้น (5 เปอร์เซ็นต์,10 เปอร์เซ็นต์,15 เปอร์เซ็นต์ และ 20 เปอร์เซ็นต์) นาน 10 นาที แล้วทำการแช่แข็งด้วยอัตราการลดอุณหภูมิ 3 ระดับ (3, 5 และ 10 องศาเซลเซียส/นาที) พบว่า 5 เปอร์เซ็นต์ DMSO และ 10 เปอร์เซ็นต์ DMSO ที่ระดับอัตราการลดอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส/นาที มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มดีที่ สุด ตอนที่ 3 ทดสอบการปฏิสนธิของน้ำเชื้อปลาเทโพที่ผ่านการแช่แข็ง พบว่าน้ำเชื้อที่แช่แข็งด้วย 5 เปอร์เซ็นต์ DMSO ที่ระดับอัตราการลดอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส/นาที มีเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิดีที่สุด เท่ากับ 14.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าต่ำกว่าอัตราการปฏิสนธิของกลุ่มควบคุม (42 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05)
หมายเลข: 009128 KC4304011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

Suitable escape gap of selective collapsible crab trap and appropriated bait for blue swimming crab trap fishery

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009127&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=EFMON

Authors: Anukorn Boutson; Chaichan Mahasawasde; Songsri Mahasawasde
Article title: Suitable escape gap of selective collapsible crab trap and appropriated bait for blue swimming crab trap fishery
Source title: Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference : Fisheries, Natural Resources and Environmental Economics
Corp.authors: Kasetsart University, Bangkok (Thailand); Commission of Higher Education, Bangkok (Thailand); Ministry of Education, Bangkok (Thailand); Ministry of Agricultural and Cooperatives, Bangkok (Thailand); Ministry of Science and Technology, Bangkok (Thailand); Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok (Thailand); Ministry of Information and Communication Technology, Bangkok (Thailand); National Research Council of Thailand, Bangkok (Thailand); The Thailand Research Fund, Bangkok (Thailand)
Conference: 43. Kasetsart University Annual Conference
Conf.place: Bangkok (Thailand)
Conf.date: 1-4 Feb 2005
Publ.place: Bangkok (Thailand)
Publ.date: 2005
Page: p. 74-81
Collation: 574 p.
Languages: En
Summary: Summaries (En, Th)
Notes: 6 ill., 4 tables
ISBN/IPC: ISBN 974-537-635-3
Availability: *TH
Prim.subj.categ.: N20-Agricultural machinery and equipment
Sec.subj.categ.: M11-Fisheries production
En-Control Descriptor: Crabs; Trap fishing; Fisheries
Th-Control Descriptor: ปู; การประมงด้วยเครื่องมือดักจับ; การประมง
Descriptors : ปูม้า; ลอบ; ช่องทางหนีออก; รูปแบบ; ตำแหน่ง; การประมง
Abstract: Study on the suitable escape gap for modification the collapsible crab trap to be the selective gear by comparing the shape and the position of the gap in the laboratory and comparing the efficiency of bait to find the appropriated one around the coastal area of Sriracha Fisheries Research Station, Chonburi Province, found that the suitable shape and position of the escape gap are square shape and bottom rim side position respectively. Those results may relate to the shape and movement behavior of the crabs. For the most appropriated bait in the laboratory and in the fishing trip experiment are green mussel and raw fish respectively. It might be because raw oyster is colorful and easy to see in the laboratory condition besides it looks softer or easier to eat than the other baits. But in the sea condition raw oyster might be easy to be decomposed by the current and easy to be eaten by others marine species first when comparing to the other baits. In the sea condition the raw fish can stand longer thus increase the opportunity for the crabs to enter to the traps. Therefore the raw fish is the most appropriated bait for crab trap fisheries.
MFN: 009127 KC4304010สั่งสำเนาเอกสาร
FullText: Full text (pdf) or Full text (html)