ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

การทดลองประสิทธิภาพของ ซิคารอล (พายราคาร์โบลิค) ในการป้องกันกำจัดโรคราสนิมฝ้ายในห้องปฏิบัติการ กันยายน 2, 2014

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002259&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรีย์ วัตรสถาพร; จิระเดช แจ่มสว่าง
ชื่อเรื่อง: การทดลองประสิทธิภาพของ ซิคารอล (พายราคาร์โบลิค) ในการป้องกันกำจัดโรคราสนิมฝ้ายในห้องปฏิบัติการ
Article title: Laboratory evaluation of sicarol (pyacarbolid) for control of cotton leaf rust
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 110-111
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM; RUSTS; FUNGICIDES; DISEASE CONTROL; EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย; โรคราสนิม; SICAROL; สารป้องกันกำจัดเชื้อรา; การป้องกันกำจัดโรค; ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 002259 KC1901078
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

ใบจุด: โรคระบาดใหม่ของฝ้าย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002258&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชัยวัฒน์ จันทร์ศรีวงศ์; สมภาค สิทธิพงศ์; ทวี เก่าศิริ; ชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา
ชื่อเรื่อง: ใบจุด: โรคระบาดใหม่ของฝ้าย
Article title: Leaf spot of cotton caused by Corynespora cassiicola
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 109
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM; SPOTS; CORYNESPORA CASSIICOLA; SYMPTOMS; AETIOLOGY; EPIDEMICS
อรรถาภิธาน-ไทย: GOSSYPIUM HIRSUTUM; อาการจุดรูปร่างกลมมักเกิดบนใบ; CORYNESPORA CASSIICOLA; อาการ; การระบาดของโรค
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย; โรคใบจุด; CORYNESPORA CASSIICOLA; อาการของโรค; เชื้อสาเหตุ; การระบาด
หมายเลข: 002258 KC1901077
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

การทำสวนน้ำมันปิโตรเลี่ยม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002257&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทวัส บัวจันทร์; วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การทำสวนน้ำมันปิโตรเลี่ยม
Article title: Petrochemical or petroleum plantation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 107
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: P06-Renewable energy resources
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PETROLEUM; OIL CROPS; PLANTATIONS
ดรรชนี-ไทย: น้ำมันปิโตรเลียม; การผลิต; พืชน้ำมัน; น้ำมันดิบ
หมายเลข: 002257 KC1901076
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

การศึกษาเครื่องจักรใช้ในโรงงานกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002256&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เชิญ ด่าวดัก
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเครื่องจักรใช้ในโรงงานกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
Article title: Study of commercial plants for cashew nuts decortication
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 106
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: N20-Agricultural machinery and equipment
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CASHEWS; EQUIPMENT; SHELLING
ดรรชนี-ไทย: มะม่วงหิมพานต์; เมล็ด; เครื่องจักร; โรงงานกะเทาะเปลือก
หมายเลข: 002256 KC1901075
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

การทดสอบและปรับปรุงเครื่องเกี่ยวข้าววางราย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002255&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
ชื่อเรื่อง: การทดสอบและปรับปรุงเครื่องเกี่ยวข้าววางราย
Article title: Testing and development of rice harvester
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 103-105
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: N20-Agricultural machinery and equipment
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE; HARVESTERS; EQUIPMENT PARTS; EQUIPMENT TESTING; EQUIPMENT PERFORMANCE; EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: เครื่องเกี่ยวข้าววางราย; ส่วนประกอบ; การทดสอบ; การทำงาน; ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 002255 KC1901074
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

การศึกษาชีววิทยาของไรไข่ปลาที่เป็นศัตรูของเห็ดหูหนู

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002254&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ขวัญชัย สมบัติศิริ; อมรรัตร พันธุฟัก; สมศรี กันตรัตนากุล; สรวยสม จิตรรัตน์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชีววิทยาของไรไข่ปลาที่เป็นศัตรูของเห็ดหูหนู
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 102
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AURICULARIA (FUNGI); PEST INSECTS; BIOLOGY; GROWTH; LIFE CYCLE
ดรรชนี-ไทย: เห็ดหูหนู; ไรไข่ปลา; ชีววิทยา; การแพร่ขยายพันธุ์; การผสมพันธุ์; การเจริญเติบโต; วงจรชีวิต
หมายเลข: 002254 KC1901073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

 

ผลของ water activity ต่อการทำลายบักเตรี Salmonella typhimurium

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002253&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
ชื่อเรื่อง: ผลของ water activity ต่อการทำลายบักเตรี Salmonella typhimurium
Article title: Reduced water activity and the development of stress in Salmonella typhimurium
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 101
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SALMONELLA TYPHIMURIUM; WATER ACTIVITY
ดรรชนี-ไทย: SALMONELLA TYPHIMURIUM; WATER ACTIVITY; แบคทีเรีย; การทำลาย
หมายเลข: 002253 KC1901072
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน