SAUCES

All posts tagged SAUCES

การศึกษาเชื้อราในซีอิ๊ว

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001668&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภา โล่ห์ทอง; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์; กณิษฐา สุวรรณเมนะ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเชื้อราในซีอิ๊ว
Article title: Study on fungi in soy-sauce fermentation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 35-35(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUCES, SOYFOODS, FUNGI, FERMENTATION, MICROBIOLOGICAL ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ซีอิ๊ว, เชื้อรา, การหมัก, การแยกเชื้อ, การเลี้ยงเชื้อ
หมายเลข: 001668 KC1601035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเชื้อบักเตรีในขบวนการหมักซีอิ๊ว

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001667&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ แดงสุภา; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเชื้อบักเตรีในขบวนการหมักซีอิ๊ว
Article title: Study on bacteria in the fermentation of Thai soy-sauce
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 34
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUCES, SOYFOODS, FERMENTATION, BACTERIA, ULTRASTRUCTURE
ดรรชนี-ไทย: ซีอิ๊ว, แบคทีเรีย, การหมัก, สัณฐานวิทยา, สรีรวิทยา
หมายเลข: 001667 KC1601034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจำแนกกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดร่วมกับเคมโมเมตริก

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009560&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิติพร ฤทธิ์เรืองเดช; ธงชัย สุวรรณสิชณน์; วิชัย หฤทัยธนาสันติ์; วารุณี ธนะแพสย์
ชื่อเรื่อง: การจำแนกกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดร่วมกับเคมโมเมตริก
Article title: Classification of Thai commercial fish sauces by near-infrared spectroscopywith chemometrics
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 114-122
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUCES, FISH PRODUCTS, CLASSIFICATION, GRADING, INFRARED SPECTROPHOTOMETRY
อรรถาภิธาน-ไทย: ซอส; ผลิตภัณฑ์ปลา; การจำแนกหมวดหมู่; การจัดระดับ; อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี
ดรรชนี-ไทย: น้ำปลา, การจำแนก, สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, เคมโมเมตริก, การดูดกลืนแสง, สเปกตรัม
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาช่วงสเปกตรัมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้างสมการแบ่งกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดและเคมโมเมตริก เทคนิคการคัดเลือกช่วงสเปกตรัมที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ Moving window partial least squares regression (MWPLSR) และ Searching combination moving window partial least squares (SCMWPLS) และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสมการแบ่งกลุ่มคือ Soft Independent Modeling of Class Analog (SIMCA) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสมการแบ่งแยกกลุ่มน้ำปลาที่สร้างจากนำค่าการดูดกลืนแสง ณ ช่วงความยาวคลื่น 1) ช่วงสเปกตรัม 1100-1900 nm และ 2000-2440 nm 2) ช่วงสเปกตรัม 1582-1762 nmที่คัดเลือกด้วยวิธีMWPLSR 3) ช่วงสเปกตรัม 2136-2428 nmคัดเลือกด้วยวิธีMWPLSR 4) ช่วงสเปกตรัมผสมผสานช่วงความยาวคลื่น1582-1762 และ 2136-2428 nm และ 5) ช่วงสเปกตรัมที่คัดเลือกด้วยวิธี SCMWPLS คือ 2264-2428 nm สามารถแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างน้ำปลาได้มีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 โดยที่ช่วงสเปกตรัมที่คัดเลือกด้วยวิธี SCMWPLS ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 85
หมายเลข: 009560 KC4406014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: