PONDS

All posts tagged PONDS

การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของบ่อแช่ปอ

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000935&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชัชวาลย์ ประยูรวงศ์; สมร พรมเพ็ชร
ชื่อเรื่อง: การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของบ่อแช่ปอ
Article title: Evaluation of the kenaf retting ponds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 178-186
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: N10-Agricultural structures
หมวดรอง: Q60-Processing of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: KENAF, PONDS, CONCRETE, RETTING, EVALUATION, QUALITY, EFFICIENCY, PH, TEMPERATURE
ดรรชนี-ไทย: ปอ, บ่อแช่ปอ, การก่อสร้าง, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ, ความเป็นกรด-ด่าง, อุณหภูมิ
หมายเลข: 000935 KC0901025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ในบ่อดินเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006649&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มานพ เห็นดีน; วิลาสินี ดำชุม; พิษณุ นาอนันต์
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ในบ่อดินเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์
Article title: Culturing of broodstock greenback grey mullet, Liza subviridis in earthen pond
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 137
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIZA, AQUACULTURE, PONDS, BREEDING STOCK, FEEDS, GROWTH, SURVIVAL, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลากระบอกดำ, การเลี้ยง, บ่อดิน, พ่อแม่พันธุ์, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: เลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 0.16 กรัม เป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ด้วยความหนาแน่น 7 ตัวต่อตารางเมตร อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นอาหารผสมเอง มีโปรตีนประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบการเจริญเติบโตทุกเดือนเป็นเวลา 11 เดือน ผลการทดลองพบว่าอัตรารอดตายของปลากระบอก เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็น 70.5 เปอร์เซ็นต์ ขนาดความยาวเฉลี่ย 18.0 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 78.7 กรัม อัตราส่วนเพศผู้:เมีย = 1:5.5 ปลาเพศผู้มีความยาวเฉลี่ยและน้ำหนัก 15.4 ซม. และ 45.3 กรัม ตามลำดับ เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย และน้ำหนัก 18.4 ซม. และ 77.4 กรัม ตามลำดับ ในระหว่างการทดลองคุณสมบัติของน้ำในบ่อดิน มีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.4-8.3 ความเค็ม 11-32 ppt ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 5.8-10.7 ppm พบปลาเพศเมียมีไข่ในระยะสะสมไข่แดง (vitellogenic oocyte) เมื่ออายุได้ 7 เดือน และพบปลาเพศผู้มีน้ำเชื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปลากระบอกเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เมื่อเลี้ยงในบ่อดินเป็นเวลา 7-11 เดือน
หมายเลข: 006649 KC3604042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อ

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000544&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญช่วย ชาวปากน้ำ
ชื่อเรื่อง: การทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อ
Article title: Experiment on pond culture of giant fresh-water prawn Macrobrachium rosenbergii, de Man
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 331-332
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MACROBRACHIUM ROSENBERGII, AQUACULTURE, PONDS, GROWTH, WATER QUALITY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งก้ามกราม, การเพาะเลี้ยง, บ่อดิน, การเจริญเติบโต, คุณภาพน้ำ, ผลผลิต
หมายเลข: 000544 KC0501077
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: