INGREDIENTS

All posts tagged INGREDIENTS

การผลิตอาหารเด็กอ่อนโดยใช้เครื่อง Brady Cooker Extruder

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002030&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ณรงค์ นิยมวิทย์; ประชา บุญญสิริกูล; สมยศ จรรยาวิลาส
ชื่อเรื่อง: การผลิตอาหารเด็กอ่อนโดยใช้เครื่อง Brady Cooker Extruder
Article title: Extrusion cooking of baby food by brady cooker extruder
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 44
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: INFANT FOODS, EQUIPMENT, EXTRUSION, PRODUCTION, INGREDIENTS
ดรรชนี-ไทย: อาหารเด็กอ่อน, เครื่อง BRADY COOKER EXTRUDER, การผลิต, สูตรอาหาร
หมายเลข: 002030 KC1801046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการใช้น้ำมะพร้าวเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อและตรวจนับจำนวนบักเตรีแลคติค

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001673&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภา โล่ห์ทอง; สายชล ชิวปรีชา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้น้ำมะพร้าวเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อและตรวจนับจำนวนบักเตรีแลคติค
Article title: Coconut juice as basal medium for growth and recovery of lactic acid bacteria
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 40
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q60-Processing of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COCONUT WATER, CULTURE MEDIA, LACTIC ACID BACTERIA, INGREDIENTS, CELL COUNTING
ดรรชนี-ไทย: น้ำมะพร้าว, อาหารเลี้ยงเชื้อ, แบคทีเรียแลคติค, สูตรอาหาร, การตรวจนับเชื้อ
หมายเลข: 001673 KC1601040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือปลาดุกบิ๊กอุย

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006640&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นงนุช รักสกุลไทย; พิชญา ชินอุปราวัฒน์; พงษ์เทพ วิไลพันธ์
ชื่อเรื่อง: การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือปลาดุกบิ๊กอุย
Article title: Peptone production from hybrid catfish waste
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 128
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: Q52-Feed processing and preservation
หมวดรอง: Q54-Feed composition
Q70-Processing of agricultural wastes
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, CROSSBREDS, FISH WASTES, USES, FEEDS, INGREDIENTS, PRODUCTION, CHEMICAL COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกบิ๊กอุย, เปปโตน, การผลิต, เศษเหลือ, หัว, ก้าง, องค์ประกอบทางเคมี
บทคัดย่อ: การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหัวและก้างปลาดุกบิ๊กอุยและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเปปโตน โดยการย่อยตัวเองและการใช้เอนไซม์ พบว่าหัวและก้างปลาดุกบิ๊กอุยประกอบด้วยโปรตีน 12.89 เปอร์เซ็นต์ การใช้เอนไซม์ปาเปน ปริมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อวัตถุดิบ ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 4.0 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการย่อย 4 ชั่วโมง เป็นปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเปปโตน โดยจะได้เปปโตนผงในปริมาณ 9.90 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักวัตถุดิบที่ใช้ นอกจากนี้เปปโตนที่ผลิตได้มีปริมาณโปรตีน 85.60 เปอร์เซ็นต์ มีกรดอะมิโนครบทั้ง 18 ชนิด และยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ใกล้เคียงกับเปปโตนที่ผลิตขายเป็นการค้า เมื่อนำมาทดสอบการใช้เป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli B. subtilis และ S. aureus พบว่าจะได้ปริมาณน้ำหนักแห้งของเซลล์มากกว่าเปปโตนที่ผลิตขายเป็นการค้า
หมายเลข: 006640 KC3604033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของไขมันระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ การใช้ประโยชน์จากอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของปลากดเหลืองขนาดปลานิ้ว

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006609&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กิจการ ศุภมาตย์; เรวดี สัจจกุล; ทัศนีย์ นบนอบ; วุฒิพร พรหมขุนทอง
ชื่อเรื่อง: ผลของไขมันระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ การใช้ประโยชน์จากอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของปลากดเหลืองขนาดปลานิ้ว
Article title: Effects of varying dietary lipid levels on growth, feed conversion, nutrient retention and carcass composition of yellow mystus fingerlings
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 94
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: Q54-Feed composition
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES, FEEDS, INGREDIENTS, LIPIDS, GROWTH, FEED CONVERSION EFFICIENCY, FISH, CHEMICAL COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ปลากดเหลือง, อาหารสัตว์, สูตรอาหาร, ไขมัน, การเจริญเติบโต, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, เนื้อปลา, องค์ประกอบทางเคมี
บทคัดย่อ: การทดลองนี้เป็นการทดสอบไขมันระดับต่างๆ ในอาหารสำหรับเลี้ยงปลากดเหลืองขนาดปลานิ้วต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ การใช้ประโยชน์จากอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของตัวปลา โดยแบ่งการทดลองเป็น 5 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ปลาในชุดการทดลองที่ 1 ได้รับอาหารเสริมไขมัน 13 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลาในชุดการทดลองที่ 2, 3, 4 และ 5 ได้รับไขมันเสริมในอาหาร 16, 19, 22 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ หลังเลี้ยงปลาได้ 10 สัปดาห์ พบว่าปลาที่ได้รับอาหารสูตรต่างๆ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติของน้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้น และการเจริญเติบโตจำเพาะ ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนสุทธิมีความแตกต่างกัน ปลาที่ได้รับอาหารเสริมไขมันต่างระดับกันมีปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถ้า ในตัวปลาแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณความชื้น โปรตีน และเถ้า ในเนื้อปลาที่ได้รับอาหารสูตรต่างๆ ยังมีความแตกต่างกัน ค่า hepatosomatic index ของปลาไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณไขมันที่เสริมในอาหาร
หมายเลข: 006609 KC3604002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009553&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิรัตน์ สุมน; ณัฏยาพร สุมน; ทิพย์มนต์ ใยเกษ; เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก; เนรมิตร สุขมณี
ชื่อเรื่อง: การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
Article title: Using of fresh corn fiber after corn milk processing supplemented in Chinese sausage
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 56-63
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q05-Food additives
หมวดรอง: Q04-Food composition
หมวดรอง: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUSAGES, MEAT PRODUCTS, PORK, MAIZE, PLANT FIBRES, BYPRODUCTS, INGREDIENTS, DIETARY FIBRES, ORGANOLEPTIC PROPERTIES, BIOLOGICAL CONTAMINATION
อรรถาภิธาน-ไทย: ไส้กรอก; ผลิตภัณฑ์เนื้อ; เนื้อสุกร; ข้าวโพด; เส้นใยพืช; ผลพลอยได้; ส่วนผสม; ใยอาหาร; คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส; การปนเปื้อนทางชีววิทยา
ดรรชนี-ไทย: ผลิตภัณฑ์กุนเชียง, กากข้าวโพดสด, การเสริมเยื่อใย, สูตรอาหาร, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, คุณภาพทางจุลินทรีย์
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมกากข้าวโพดสดในผลิตภัณฑ์กุนเชียง โดยศึกษาความแตกต่างของลักษณะสี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของกุนเชียงที่เสริมกากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด ในระดับต่าง ๆ กันคือ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ) จากผลการทดสอบ พบว่า สีของกุนเชียงสูตรที่ 1,2 และ3 มีค่าคะแนนสีไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ(P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) กลิ่นรสของกุนเชียงสูตรที่ 1,2 และ 3 มีค่าคะแนนกลิ่นรสไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ (P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) การทดสอบเนื้อสัมผัสของกุนเชียงทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกัน จากการตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ พบเชื้อจุลินทรีย์ในกุนเชียงที่เสริมกากข้าวโพดสดในสูตรที่ 2, 3 และ 4 รวมทั้งไม่พบยีสต์และราในกุนเชียงทั้ง 4 สูตร จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ สี และ กลิ่นรส ของกุนเชียงที่มีการเสริมกากข้าวโพดสดไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 009553 KC4406007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: