FISH PONDS

All posts tagged FISH PONDS

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำและผลผลิตในบ่อปลาดุกที่จังหวัดสมุทรปราการ

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001003&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ สีตะสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำและผลผลิตในบ่อปลาดุกที่จังหวัดสมุทรปราการ
Article title: Study on the chemical condition of water and production of Pla Duk Clariasus batrachus in ponds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 466
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS, FISH PONDS, WATER QUALITY, AQUACULTURE, FEED CONVERSION EFFICIENCY, SURVIVAL, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, บ่อเลี้ยงปลา, คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ, การเลี้ยง, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย, ผลผลิต
หมายเลข: 001003 KC0901093
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชนิดของแบคทีเรียในปลาดุกลูกผสมและปลาช่อน จากบ่อเลี้ยงในประเทศไทย

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006637&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิตติมา เขี้ยวแก้ว; เต็มดวง สมศิริ; สุปราณี ชินบุตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิดของแบคทีเรียในปลาดุกลูกผสมและปลาช่อน จากบ่อเลี้ยงในประเทศไทย
Article title: Bacterial species isolated from hybrid catfish (Clarias gariepinus x C. macrocephalus) and snakehead (Channa striatus) culture in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 125
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, CROSSBREDS, CHANNA, BACTERIA, FISH PONDS, SPECIES, PATHOGENICITY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกลูกผสม, ปลาช่อน, แบคทีเรีย, ชนิด, บ่อเลี้ยง, ความไวของเชื้อ, ความรุนแรงของเชื้อ
บทคัดย่อ: การศึกษาชนิดของแบคทีเรียในปลาดุกลูกผสมและปลาช่อนทั้งปลาป่วยและปลาปกติ จากบ่อเลี้ยงในประเทศไทยสามารถจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในปลาดุกลูกผสมและปลาช่อนได้ 7 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Aeromonas hydrophila A. sobria Vibrio cholerae Pseudomonas sp. Edwardsiella tarda Streptococcus sp. และ Staphylococcus sp. สำหรับผลการศึกษาคุณสมบัติของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกลูกผสมและปลาช่อนที่ทำการศึกษาในฤดูกาลต่างๆ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาลมีการสะสมของแอมโมเนียในน้ำในปริมาณสูง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำค่อนข้างต่ำ ค่าความเป็นด่าง และความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดที่แยกได้จากปลาดุกลูกผสม และปลาช่อนจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีต่อยาต้านจุลชีพ 6 ชนิด พบว่า เชื้อแบคทีเรียส่วนมากมีความไวต่อยาต้านจุลชีพ ไนโตรฟูรานโตอิน (nitrofurantoin) ซัลฟาเมโธซาโซล (sulfamethoxazole) ออกโซลินิค แอซิด (oxolinic acid) และ คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) และต้านต่อยาออกซีเตตร้าซัยคลิน (oxytetracycline) และอีรีโทรมัยซิน (erythromycin) ในเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูง การทดสอบความรุนแรงของเชื้อแบคทีเรียโดยการฉีดสารละลายเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas spp. ทุกสายพันธุ์ ในปริมาณ 3.4*10**(8) เซลล์ต่อมิลลิลิตร เข้าช่องท้องปลาดุกลูกผสม ขนาด 8-10 เซนติเมตร และปลาช่อน ขนาด 10-12 เซนติเมตร ภายในระยะเวลา 96 ชั่วโมง พบว่า เชื้อที่แยกได้จากปลาดุกลูกผสมและปลาช่อน มีความรุนแรงทำให้อัตราการตายของปลาทดลองแตกต่างกัน ปลาดุกลูกผสมที่ได้รับการฉีดเชื้อมีอาการตัวซีด หรือเป็นรอยด่าง และเป็นแผลเลือดออกตามลำตัวเป็นบางแห่ง กกหูบวม มีของเหลวปนเลือดในช่องท้อง รอบๆทวารมีเลือดคั่ง ส่วนปลาช่อนส่วนมากมีสีของลำตัวซีดลงหรือเข้มขึ้น เกล็ดหลุด บางตัวมีอาการเลือดออกที่ลำตัว มีของเหลวปนเลือดในช่องท้อง
หมายเลข: 006637 KC3604030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจและวิจัยการเลี้ยงปลาดุกในจังหวัดพระนคร

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000547&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและวิจัยการเลี้ยงปลาดุกในจังหวัดพระนคร
Article title: Surveys of some Pladuk farms in Bangkok
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 338-339
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS, AQUACULTURE, FISH PONDS, STOCKING DENSITY, WATER QUALITY, FEEDS, FEEDING, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, การเลี้ยง, การเตรียมบ่อ, อัตราการปล่อย, คุณภาพน้ำ, อาหาร, การให้อาหาร, ผลผลิต, จ.กรุงเทพฯ
หมายเลข: 000547 KC0501080
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: