curcumin

All posts tagged curcumin

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ประสาทหนูเมาส์ของสารเคอร์คิวมิน

Published มีนาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=750

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ประสาทหนูเมาส์ของสารเคอร์คิวมิน

การศึกษาผลของสารเคอร์คิวมิน (curcumin) ที่สกัดได้จากขมิ้นชันต่อเซลล์ประสาทของหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ถูกทำลายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าเมื่อให้สารเคอร์คิวมินแก่เซลล์ประสาทของหนูเมาส์ ขนาด 20 และ 25 ก./มล. ก่อนให้ไฮโดร์เจนเปอร์ออกไซด์เป็นเวลา 1 ชม. จะทำให้มีระดับสารอนุมูลอิสระและแคลเซียมภายในเซลล์ลดลง และค่าศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรียกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้การตายของเซลล์ประสาทลดลง ยิ่งไปกว่านั้นสารเคอร์คิวมินยังยับยั้งการทำงานของ nuclear factor-κB (NF-κB) และ cyclooxygenase 2 (COX-2) ด้วย ซึ่งสารดังกล่าวเกี่ยวข้องการอักเสบ สรุปได้ว่า สารเคอร์คิวมินมีผลในการปกป้องเซลล์ประสาทของหนูเมาส์จากการทำลายของสารอนุมูลอิสระที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสารเคอร์คิวมินน่าจะนำไปพัฒนาเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมทางระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสันได้

Food Chemistry 2011;129:387-94


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร curcumin

Published มีนาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=735

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร curcumin

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง heme oxygenase-1(HO-1)/carbon monoxide (CO) system และ lipid peroxidation ต่อการทำงานของตับและเอนไซม์ nitric oxide synthase-2 (NOS-2) โดยฉีดสาร curcumin เข้าทางช่องท้องของหนูแรทในขนาด 100 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนที่หนูจะได้รับสาร D-galactosamine และ lipopolysaccharide เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ พบว่าสาร curcumin ทำให้ระดับของเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST) ในเลือดลดลง ซึ่ง ALT และ ASTเป็นเอนไซม์ที่บ่งชี้ว่าตับถูกทำลาย ในขณะเดียวกัน กระบวนการ lipid peroxidation ก็ลดลงด้วย ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้พบว่าสาร curcumin ทำให้ระดับ HO-1 เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า แต่ทำให้ NOS-2 ลดลง 4.1 เท่า จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร curcumin ออกฤทธิ์ปกป้องเซลล์ด้วยกลไกการปรับ CO/NO pathways

Fitoterapia 2011;82:786-91


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ผลของสาร quercetin และ curcumin ในการปกป้องการทำลาย ตับ ไต และเลือด ของยาพาราเซตามอลในหนูแรท

Published มีนาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=664

ย่อยข่าวงานวิจัย

ผลของสาร quercetin และ curcumin ในการปกป้องการทำลาย ตับ ไต และเลือด ของยาพาราเซตามอลในหนูแรท

การศึกษาผลของการได้รับสาร quercetin (พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น บร็อคโคลี่ ผักกาดหอม แอ๊ปเปิ้ล มะเขือเทศ หัวหอม ชา และกาแฟ) และสาร curcumin (พบได้ในขมิ้น) ในหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติจากภาวะออกซิชั่น ตับถูกทำลาย ไตทำหน้าที่ผิดปกติ และเลือดเป็นพิษ จากการได้รับยาพาราเซตามอลขนาด 650 มก./กก. ซึ่งทำให้หนูมีระดับของ thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณของ glutathione ในปอด ตับ ไต และระดับของเอนไซม์ glutathione peroxidase, glutathione S-transferase, superoxide dismutase และ catalase (เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ) ในเลือด สมอง ปอด หัวใจ ตับ ไต และอวัยวะสืบพันธุ์ของหนูลดลง นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อเยื่อตับเกิดการตาย ระดับของเอนไซม์ transmainases, alkaline phosphatase และ lactate dehydrogenase ในเลือดเพิ่มขึ้น ระดับ protein, albumin และ globulin ในเลือดลดลง ในขณะที่ระดับ bilirubin, urea และ creatinine เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เลือดเป็นพิษ จากผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับยาพาราเซตามอลขนาด 650 มก./กก.ร่วมกับสาร quercetin ขนาด 50 มก./กก. หรือร่วมกับสาร curcumin 20 มก./กก. ระดับของ TBARS จะไม่เพิ่มขึ้น ระดับของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระกลับสู่ภาวะปกติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาพาราเซตามอล และยา N-acetylcysteine (ยาต้านพิษของยาพาราเซตามอล) นอกจากนี้สาร quercetin และสาร curcumin ยังช่วยในการปกป้องเนื้อเยื่อตับ และทำให้การทำงานของตับและไตเป็นปกติด้วย โดยที่สาร curcumin จะมีฤทธิ์มากกว่า ดังนั้นจึงอาจสามารถสรุปได้ว่าการได้รับสาร quercetin หรือสาร curcumin ร่วมกับยาพาราเซตามอลสามารถยับยั้งการเกิดพิษจากยาดังกล่าวได้เทียบเท่ากับยา N-acetylcysteine

Food Chem Toxicol 2010;48(11):3246-61


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
%d bloggers like this: