CHEMICALS

All posts tagged CHEMICALS

การแช่ดอกไม้และใบไม้ในสารละลายเคมีก่อนปักแจกัน

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001830&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรพงษ์ โกสิยะจินดา; ช. ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การแช่ดอกไม้และใบไม้ในสารละลายเคมีก่อนปักแจกัน
Article title: Pulsing of cut flowers and folliage
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 24
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: J15-Handling, transport, storage and protection of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CUT FLOWERS, LEAVES, CHEMICALS, KEEPING QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ดอกไม้, ใบไม้, สารละลายเคมี, การแช่, การปักแจกัน, อายุการปักแจกัน
หมายเลข: 001830 KC1701024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของ N-serve ที่มีต่อไรโซเบียมและผลผลิตของถั่วเหลือง

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001535&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ วังใน; นันทวรรณ นามแก้ว
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของ N-serve ที่มีต่อไรโซเบียมและผลผลิตของถั่วเหลือง
Article title: Effects of N-serve on Rhizobium japonicum and soybean yield
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 42
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, CHEMICALS, TOXICITY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ไรโซเบียม, 2-CHLORO-6-TRICHLOROMETHYL, ความเป็นพิษ, การเจริญ, ผลผลิต
หมายเลข: 001535 KC1501042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความเป็นพิษของสารเคมีบางชนิดต่อลูกอ๊อด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006638&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุริยันต์ สุนทรวิทย์; พรเลิศ จันทร์รัชชกูล; สุปราณี ชินบุตร; เต็มดวง สมศิริ
ชื่อเรื่อง: ความเป็นพิษของสารเคมีบางชนิดต่อลูกอ๊อด
Article title: Toxicity of some chemicals on rana tigerina tadpole
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 126
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FROGS, CHEMICALS, DISEASE CONTROL, TOXICITY, HISTOPATHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: กบ, สารเคมี, ลูกอ๊อด, ความเป็นพิษ, พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ
บทคัดย่อ: ในการอนุบาลลูกอ๊อดมีการนำสารเคมีหลายชนิดมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากปรสิตภายนอกและแบคทีเรียได้แก่ ด่างทับทิม ฟอร์มาลิน คลอรีน โพวิโดนไอโอดีน เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ มาลาไคท์กรีน และเกลือแกง ซึ่งจากการทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีดังกล่าวพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารเคมีทุกชนิดในระดับที่ทำให้ลูกอ๊อดอายุ 10, 20 และ 30 วัน ตายครึ่งหนึ่งในเวลา 96 ชั่วโมง มีค่าความเป็นพิษเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก ตามอายุของลูกอ๊อด โดยด่างทับทิมมีค่าความเป็นพิษอยู่ในช่วง 4.2-6.4 พีพีเอ็ม ฟอร์มาลินมีค่าความเป็นพิษในช่วง 44-62 พีพีเอ็ม คลอรีนมีค่าความเป็นพิษในช่วง 0.48-0.55 พีพีเอ็ม โพวิโดนไอโอดีนมีค่าความเป็นพิษในช่วง 68-139 พีพีเอ็ม เบนซัลโคเนียมคลอไรด์มีค่าความเป็นพิษในช่วง 1.65-3.70 พีพีเอ็ม มาลาไคท์กรีนมีค่าความเป็นพิษในช่วง 0.44-0.49 พีพีเอ็ม ส่วนเกลือแกงมีค่าความเป็นพิษในช่วงที่เกินกว่า 10 พีพีที ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อลูกอ๊อดอายุ 10, 20 และ 30 วัน ที่แช่สารเคมีกลุ่มดังกล่าวยกเว้นเกลือแกง ในระดับความเข้มข้นเท่ากับค่าความเป็นพิษที่ทำให้ลูกอ๊อดตายครึ่งหนึ่งในเวลา 96 ชั่วโมง พบว่าบริเวณซี่เหงือกของลูกอ๊อดจากทุกกลุ่มการทดลองเกิดอาการบวมน้ำ และพบอาการเลือดคั่งบริเวณซี่เหงือกของลูกอ๊อดที่แช่ในคลอรีน ด่างทับทิม และมาลาไคท์กรีนด้วย
หมายเลข: 006638 KC3604031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อการงอกของตาอ้อยในฤดูกาลต่างๆ

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000358&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีดา จาติกวณิช; จรัสพร ถาวรสุข
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อการงอกของตาอ้อยในฤดูกาลต่างๆ
Article title: Study the influence chemicals on bud germination of sugar cane cutting in difference seasons
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 91-95
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, BUDS, GERMINATION, CHEMICALS, SEASONS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ตาอ้อย, สารเคมี, การงอก, ฤดูกาล, การเจริญเติบโต, ท่อนพันธุ์, น้ำปูนใส, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
หมายเลข: 000358 KC0401019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: