CAGE CULTURE

All posts tagged CAGE CULTURE

การเลี้ยงปลาสวายในกระชังเมื่อปล่อยในอัตราส่วนต่างๆ กัน

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001008&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสิทธิ์ เอกอุรุ
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลาสวายในกระชังเมื่อปล่อยในอัตราส่วนต่างๆ กัน
Article title: Culture in cages of Pangasius sutchi Fowler, when stock in different rate
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 472-473
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS, CAGE CULTURE, STOCKING DENSITY, GROWTH, YIELDS, FEED CONVERSION EFFICIENCY, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, การเลี้ยงในกระชัง, อัตราการปล่อย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 001008 KC0901098
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดการประมงของการเลี้ยงปลากะรังในกระชังบริเวณจังหวัดตรัง

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006610&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประชีพ ชูพันธ์; ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การจัดการประมงของการเลี้ยงปลากะรังในกระชังบริเวณจังหวัดตรัง
Article title: Fishery management of grouper culture in cage around Changwat Trang
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 95
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EPINEPHELUS, CAGE CULTURE, FISHERY MANAGEMENT, COSTS, PROFITABILITY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลากะรัง, การเลี้ยงในกระชัง, การจัดการประมง, ต้นทุน, ผลตอบแทน, จ.ตรัง
บทคัดย่อ: จากการสำรวจผู้เลี้ยงปลากะรังในกระชังบริเวณจังหวัดตรังโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ประกอบการ เทคนิคและวิธีการเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทน ตลอดจนปัญหา และแนวทางการจัดการ ปรากฎว่ามีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 187 ราย โดยมีจำนวนกระชัง 863 กระชัง ประกอบการอยู่ในอำเภอกันตังมากที่สุด อาชีพหลักของเกษตรกรเหล่านี้คือ ทำการประมง ส่วนการเลี้ยงปลากะรังนั้นเป็นอาชีพเสริม ปลากะรังที่นิยมนำมาเลี้ยงในกระชังคือ ปลากะรังปากแม่น้ำ (Epinephelus coioides) รองลงมาคือ ปลากะรังจุดดำ (E. malabaricus) ผู้เลี้ยงซื้อลูกพันธุ์จากผู้รวบรวม โดยให้ปลาเบญจพรรณเป็นอาหาร ระยะเวลาในการเลี้ยงคือ 9.3+-2.7 เดือน/รุ่น ส่วนโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคควงสว่าน โรคทุกชนิดพบมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปัญหาด้านคุณภาพน้ำที่พบ คือน้ำทิ้งจากแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำ, น้ำจืดไหลมาในฤดูฝน และน้ำทิ้งจากโรงงานและแหล่งชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบมากที่สุดคือ การที่ปลาถูกขโมย ต้นทุนทั้งหมดในการเลี้ยงปลากะรังเท่ากับ 19,797 บาท/กระชัง/รุ่น โดยมีผลตอบแทน, กำไร และกำไรสุทธิเท่ากับ 38,497, 27,229 และ 18,700 บาท/กระชัง/รุ่น ตามลำดับ แนวทางการจัดการสำหรับการเลี้ยงปลากะรังในกระชัง เช่น เร่งรัดทำการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลากะรัง, วิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านโรคของปลากะรังจนถึงระดับการสาธิต เป็นต้น
หมายเลข: 006610 KC3604003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเจริญเติบโตและผลผลิตของปลากะพงขาวจากการเลี้ยงในกระชัง

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003197&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมเดช สุขบรรเทิง; วิเชียร สาคเรศ
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตและผลผลิตของปลากะพงขาวจากการเลี้ยงในกระชัง
Article title: Growth and production of sea bass, Lates calcarifer (Bloch), cultured in cages
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 223-245
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER, AQUACULTURE, CAGE CULTURE, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, การเลี้ยงในกระชัง, อาหาร, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 003197 KC2204025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: