AEROMONAS HYDROPHILA

All posts tagged AEROMONAS HYDROPHILA

การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสม เพื่อการใช้วัคซีนของเชื้อ Aeromonas hydrophila โดยวิธีการแช่

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006042&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นนทวิทย์ อารีย์ชน; ชลิดา ชมานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสม เพื่อการใช้วัคซีนของเชื้อ Aeromonas hydrophila โดยวิธีการแช่
Article title: Study on optimum size of a hybrid catfish for the application of Aeromonas hydrophila vaccine by immersion method
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 32-38
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER CATFISH; HYBRIDS; AEROMONAS HYDROPHILA; VACCINES; APPLICATION METHODS; MORTALITY; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, วัคซีน, AEROMONAS HYDROPHILA, การให้วัคซีน, วิธีการแช่, ความคุ้มโรค, อัตราการรอดตาย, อัตราการเจริญเติบโต
บทคัดย่อ: การให้วัคซีนที่เตรียมจากเชื้อ Aeromonas hydrophila ฆ่าด้วยฟอร์มาลินกับปลาดุกลูกผสมขนาด น้ำหนักต่างๆ กัน 4 ขนาด โดยผ่านการแช่ในสารละลายน้ำเกลือความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์นาน 2 นาที ก่อนการแช่ในวัคซีน (hyperosmotic immersion) และการแช่ในวัคซีนโดยตรง (direct immersion) หลังการทดสอบความคุ้มโรคพบว่า ปลาดุกลูกผสมขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 1 กรัมขึ้นไป มีการตอบสนองต่อการใช้วัคซีนโดยวิธีการแช่ได้ดีกว่าปลาขนาดเล็กกว่า และการแช่วัคซีนวิธี hyperosmotic immersion โดยแช่ในสารละลายน้ำเกลือความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์นาน 2 นาที ก่อนการแช่วัคซีนนาน 1 ชั่วโมง จะให้ผลในการป้องกันโรคได้ดีกว่าวิธีการแช่แบบอื่นๆ และการให้วัคซีนทุกวิธีไม่ก่อให้เกิดความเครียดโดยพิจารณาจากอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตของปลาทดลอง
หมายเลข: 006042 KC3304005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาความต้านทานต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila ของปลาดุกลูกผสมโดยการทดลอง

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005851&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นนทวิทย์ อารีย์ชน; บุญกว้าง การุณ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความต้านทานต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila ของปลาดุกลูกผสมโดยการทดลอง
Article title: Study on resistance to experimental infection of Aeromonas hydrophila in hybrid catfish
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2537
Source title : Proceedings of the 32nd Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2537
หน้า: หน้า 475-487
จำนวนหน้า: 538 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2537)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER CATFISH; AEROMONAS HYDROPHILA; DISEASE RESISTANCE; INFECTION; PATHOLOGY; MORTALITY; HYBRIDS
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, AEROMONAS HYDROPHILA, แบคทีเรีย, ความต้านทาน, พยาธิสภาพ, การเปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ: การศึกษาความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียชนิด Aeromonas hydrophila ของปลาดุกลูกผสม (ปลาบิ๊กอุย) โดยการฉีดเข้าช่องท้อง พบว่าปริมาณเชื้อที่ทำให้ปลาดุกลูกผสมขนาดความยาวเฉลี่ย 11.00 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ย 12.44 กรัม ตายครึ่งหนึ่ง (LD50) ในระยะเวลา 96 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 4.9 * 10**(7) เซลล์ต่อมิลลิลิตร พยาธิสภาพของปลาที่ถูกฉีดด้วยเชื้อแบคทีเรีย พบเซลล์ตับเสื่อมสภาพมีการตายแบบ focal necrosis เซลล์ของไตส่วนหน้าและบริเวณท่อไตส่วนหลังถูกทำลายเป็นบางส่วน เซลล์บริเวณ red pulp และ white pulp ของม้ามถูกทำลายและมีเลือดคั่งในท่อเลือด ผนังของลำไส้ส่วนต้นอักเสบและตกเลือดบริเวณชั้น serosa และ mucosa หัวใจห้อง atrium และ ventricle มีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น เซลล์บุผิวเหงือกบริเวณ gill lamellae มีขนาดใหญ่ขึ้น (hypertrophy) บวมน้ำ (edema) และมีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น (hyperplasia) เมื่อเปรียบเทียบค่า LD50 ของเชื้อ A. hydrophila ในปลาดุกลูกผสมกับปลาดุกชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในการทดลองอื่น พบว่าปลาดุกลูกผสมมีความต้านทานต่อเชื้อ A. hydophila น้อยกว่า อย่างไรก็ตามการใช้เชื้อแบคทีเรียต่างสายพันธุ์อาจทำให้มีผลต่อความแตกต่างของค่า LD50 ดังกล่าว ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ มีความคล้ายคลึงกับปลาดุกชนิดอื่นๆ ที่เกิดการติดเชื้อด้วยวิธีการทดลอง
หมายเลข: 005851 KC3204003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสลายตัวของฟอร์มาลินและความเป็นพิษต่อ Aeromonas hydrophila

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004731&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุปราณี ชินบุตร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; มะลิวรรณ แสงจันทร์
ชื่อเรื่อง: การสลายตัวของฟอร์มาลินและความเป็นพิษต่อ Aeromonas hydrophila
Article title: Degradation of formalin and it’s toxicity to Aeromonas hydrophila
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 491-503
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; AEROMONAS HYDROPHILA; DISEASES; FORMALDEHYDE; DEGRADATION; TOXICITY
ดรรชนี-ไทย: ปลา, AEROMONAS HYDROPHILA, เชื้อโรค, ฟอร์มาลิน, การสลายตัว, ความเป็นพิษ
หมายเลข: 004731 KC2704023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบความรุนแรงของเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลากัด

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004489&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณี สมมณี; กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบความรุนแรงของเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลากัด
Article title: Virulence of an Aeromonas hydrophila isolate in the siamese fighting fish (Betta splendens)
ชื่อเอกสาร : รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 253-257
จำนวนหน้า: 426 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2531)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORNAMENTAL FISHES; FRESHWATER FISHES; BREEDS (ANIMALS); PATHOGENICITY
ดรรชนี-ไทย: ปลากัด, AEROMONAS HYDROPHILA, พันธุ์, ความรุนแรงของเชื้อ
หมายเลข: 004489 KC2604011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกด้าน

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004173&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุปราณี ชินบุตร; วรรณะ นนทนาพันธ์; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกด้าน
Article title: Chemical and antibiotic treatments of Aeromonas hydrophila in walking catfish (Clarias batrachus)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 74-86
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS; AEROMONAS HYDROPHILA; ANIMAL DISEASES; DISEASE CONTROL; CHEMICALS; ANTIBIOTICS; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกด้าน, โรคติดเชื้อ, AEROMONAS HYDROPHILA, การรักษาโรค, สารเคมี, ยาปฏิชีวนะ, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 004173 KC2504009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การรักษาโรคติดเชื้อ แอร์โรโมแนส ไฮโดรฟิลา ในปลาบู่ทราย ด้วยสารเคมีและยาปฏิชีวนะบางชนิด

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003857&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; สุปราณี ชินบุตร; กุลวรา ชาญชิตร
ชื่อเรื่อง: การรักษาโรคติดเชื้อ แอร์โรโมแนส ไฮโดรฟิลา ในปลาบู่ทราย ด้วยสารเคมีและยาปฏิชีวนะบางชนิด
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 201-209
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; ANIMAL DISEASES; AEROMONAS HYDROPHILA; CHEMICALS; ANTIBIOTICS; DISEASE CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ปลาบู่ทราย, โรคติดเชื้อ, AEROMONAS HYDROPHILA, สารเคมี, ยาปฏิชีวนะ, การรักษาโรค
หมายเลข: 003857 KC2404023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: