2551(2008)

All posts tagged 2551(2008)

ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011190&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: แสงเทียน อัจจิมางกูร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์
Article title: Cognition of shrimp culture farmer on extension and development for cooperation network
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 458-465
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E40-Cooperatives
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: C20-Extension
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COOPERATIVES; FARMERS; PRAWNS AND SHRIMPS; AQUACULTURE; HUMAN BEHAVIOUR; EXTENSION ACTIVITIES; MANAGEMENT; COOPERATIVE ACTIVITIES; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: สหกรณ์; เกษตรกร; กุ้ง; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; พฤติกรรมมนุษย์; กิจกรรมการส่งเสริม; การจัดการ; กิจกรรมสหกรณ์; ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: เครือข่ายสหกรณ์; เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง; ความคิดเห็น; การส่งเสริม; การพัฒนาเครือข่าย; การดำเนินงาน; การจัดการ; จ.สมุทรสาคร; จ.นครปฐม
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้นำและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 67 ตัวอย่าง ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2549 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.2 เป็นสมาชิกโครงการ เหตุผลการเข้าร่วมเพื่อต้องการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ต้องการความช่วยเหลือกลุ่มและเพื่อให้เลี้ยงกุ้งยั่งยืนและกู้เงิน ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากต่อโอกาสในการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของสหกรณ์ (ร้อยละ 52.2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงต่อโอกาสการดำเนินงาน ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารการประมง การรับรู้ข่าวสารการเลี้ยงกุ้ง ความรู้การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และความคิดเห็นต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและผู้นำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นหากเพิ่มระดับความรู้และการรับรู้ข่าวสาร สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรและผู้นำ โดยกลุ่มหรือสหกรณ์ต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เสริมสร้างความรู้สึกต่อการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ และไม่เน้นผลกำไรมากเกินไปแต่ควรเน้นผลประโยชน์ของสมาชิก ย่อมส่งผลให้เกษตรกรเห็นด้วยต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ และนำไปสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งที่เข้มแข็ง
หมายเลข: 011190 KC4604050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

โรคไวรัสหัวเหลืองในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยน้ำความเค็มต่ำ

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011189&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; ปิยนุช พรมภมร; สาธิต ประเสริฐศรี; สุธี วงศ์มณีประทีป; เกศินี หลายสุทธิสาร; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
ชื่อเรื่อง: โรคไวรัสหัวเหลืองในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยน้ำความเค็มต่ำ
Article title: Yellow-head disease in cultured Litopenaeus vannamei in low-salinity water
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 450-457
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS VANNAMEI; VIROSES; INFECTION; EPIDEMICS; SYMPTOMS; DIAGNOSIS; HISTOPATHOLOGY; ENVIRONMENT; AQUACULTURE; SALINITY
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS VANNAMEI; โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส; การติดเชื้อ; การระบาดของโรค; อาการ; การวินิจฉัยโรค; จุลพยาธิวิทยา; สภาพแวดล้อม; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; ความเค็ม
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI; YELLOW HEAD DISEASE
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; โรคไวรัสหัวเหลือง; การระบาดของโรค; อาการของโรค; การวินิจฉัยโรค; พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ; สภาพแวดล้อม; การเพาะเลี้ยง; น้ำความเค็มต่ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาการระบาดของโรคไวรัสหัวเหลืองในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนาที่เลี้ยงโดยใช้น้ำความเค็มต่ำ 2 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2550 โดยกุ้งที่ติดเชื้อจะตรวจพบได้ตั้งแต่กุ้งอายุ 40 ถึง 60 วัน หลังจากปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง อัตราการตายของกุ้งจะเริ่มหลังจากกุ้งเริ่มแสดงอาการป่วย และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายจากบ่อแรกที่ตรวจพบการติดเชื้อไปยังบ่อข้างเคียงจนกระทั่งทุกบ่อภายในฟาร์มเกิดการติดเชื้อ ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของกุ้งที่ป่วยทั้งหมดแสดงลักษณะภายนอก คือ ส่วนหัวมีสีเหลือง ลำตัวซีด ลักษณะทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อกุ้งที่ติดเชื้อจะพบ basophilic cytoplasmic inclusion และพบการตายของเซลล์ภายในเหงือกและต่อมน้ำเหลือง เซลล์ที่พบการติดเชื้อจะแสดงลักษณะ nulcear pyknosis และ karyorrhexis ผลการตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองโดยวิธี RT-PCR และ lateral flow chromatographic assay โดยใช้ gold-labeled MAb ต่อเชื้อไวรัสหัวเหลืองที่พบในประเทศไทยพบว่าให้ผลเป็นบวกต่อเนื้อเยื่อกุ้งป่วยที่ทำการศึกษา
หมายเลข: 011189 KC4604049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ผลของแบคทีเรีย Paracoccus pantotrophus ต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในการเลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำ

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011188&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลลิตา พาณิชกรกุล; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; พรเลิศ จันทร์รัชชกูล; สุธี วงศ์มณีประทีป
ชื่อเรื่อง: ผลของแบคทีเรีย Paracoccus pantotrophus ต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในการเลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำ
Article title: Effects of Paracoccus pantotrophus on water quality and production of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) cultured in low salinity water
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 441-449
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: E16-Production economics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS VANNAMEI; PARACOCCUS; WATER QUALITY; HYDROGEN SULPHIDE; GROWTH; YIELDS; SURVIVAL; AQUACULTURE; SALINITY; COST BENEFIT ANALYSIS
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS VANNAMEI; PARACOCCUS; คุณภาพน้ำ; ไฮโดรเจนซัลไฟด์; การเติบโต; ผลผลิต; การอยู่รอด; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; ความเค็ม; การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI; PARACOCCUS PANTOTROPHUS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; แบคทีเรีย; คุณภาพน้ำ; ไฮโดรเจนซัลไฟต์; การเจริญเติบโต; ผลผลิต; การรอดตาย; การเลี้ยง; น้ำความเค็มต่ำ; ต้นทุน; ผลตอบแทน
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของแบคทีเรีย Paracoccus pantotrophus ต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในการเลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำระหว่าง 2.6-6.8 พีพีที บ่อทดลองพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ จำนวน 3 บ่อ ใช้แบคทีเรีย P. pantotrophus ผสมน้ำสาดให้ทั่วบนดินพื้นบ่อที่เปียกชื้นในปริมาณ 0.45 กิโลกรัมต่อบ่อหรือ 0.18 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้เวลาในการย่อยสลายสารอินทรีย์นานประมาณ 7 วันจึงนำน้ำเข้าบ่อและก่อนปล่อยกุ้ง 1 วัน เติมแบคทีเรีย P. pantotrophus ในปริมาณ 0.45 กิโลกรัมต่อบ่อหลังปล่อยลูกกุ้งระยะโพสลาร์วา 12 ในอัตราความหนาแน่น 60,000 ตัวต่อไร่ (38 ตัวต่อตารางเมตร) ในระหว่างการเลี้ยงจะใช้แบคทีเรียนี้ในปริมาณ 0.45 กิโลกรัมต่อบ่อ ทุกสัปดาห์จนกระทั่งจับกุ้ง ส่วนบ่อควบคุมจำนวน 3 บ่อ มีการเตรียมบ่อแบบปกติ แต่ไม่มีการใช้แบคทีเรีย หลังจากเลี้ยงกุ้ง 111 วัน บ่อทดลองมีผลผลิต 840.0+-40.00 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนัก 16.8+-0.43 กรัม และอัตราการรอดตาย 83.6+-6.08 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าบ่อควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมีผลผลิต 633.3+-41.63 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนัก 15.3+-0.35 กรัม และอัตราการรอดตาย 69.0+-6.18 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในบ่อควบคุมมีค่า 0.74+-0.67 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงกว่าบ่อทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งไม่ตรวจพบปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง
หมายเลข: 011188 KC4604048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

โรคไมโครสปอริเดียในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011187&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; สาธิต ประเสริฐศรี; สุธี วงศ์มณีประทีป; ปิยนุช พรมภมร; เกศินี หลายสุทธิสาร; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
ชื่อเรื่อง: โรคไมโครสปอริเดียในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
Article title: Microsporidiosis in cultured pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 430-440
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: L72-Pests of animals
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS VANNAMEI; PROTOZOAL INFECTIONS; THELOHANIA; INFECTION; SYMPTOMS; ENVIRONMENT; PATHOGENICITY; HISTOPATHOLOGY; AQUACULTURE; WATER QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS VANNAMEI; โรคพยาธิโปรโตซัว; THELOHANIA; การติดเชื้อ; อาการ; สภาพแวดล้อม; ความสามารถในการทำให้เกิดโรค; จุลพยาธิวิทยา; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; คุณภาพน้ำ
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; โรคไมโครสปอริเดีย; การติดเชื้อ; การเกิดโรค; อาการของโรค; สภาพแวดล้อม; ความรุนแรงของโรค; พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ; การเลี้ยง; คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาโรคที่เกิดจากปรสิตไมโครสปอริเดียในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มระหว่าง 25-30 ส่วนในพันส่วน จำนวน 10 บ่อ โดยปล่อยลูกกุ้งระยะโพสลาร์วา 10 (พี 10) อัตราความหนาแน่น 80-100 ตัวต่อตารางเมตร ไม่มีการถ่ายน้ำในระยะ 40 วันแรก แต่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมากขึ้นในช่วงท้ายของการเลี้ยงผลการศึกษากุ้งในบ่อพบว่า เริ่มมีการติดเชื้อไมโครสปอริเดีย เมื่ออายุ 15 วัน โดยมีลักษณะสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมใต้เปลือก โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังของลำตัวจากหัวจนถึงกึ่งกลางของลำตัว ปริมาณของกุ้งที่ติดเชื้อในแต่ละบ่อจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 5-25 เปอร์เซ็นต์ และจะพบมากที่สุดเมื่อกุ้งมีอายุประมาณ 40-50 วัน เมื่อกุ้งมีอายุประมาณ 100 วัน ปริมาณของกุ้งที่ติดเชื้อจะลดลง มีบางส่วนทยอยตายหรือถูกกุ้งที่แข็งแรงในบ่อกิน ลักษณะของไมโครสปอริเดียจากตัวอย่างสดและกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด พบว่าภายใน sporophorous vesicle จะมี 8 สปอร์ ซึ่งอยู่ในสกุล Thelohania หรือ Agmasoma พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อกุ้งขาวที่ติดเชื้อรุนแรงในส่วนของกล้ามเนื้อและตับและตับอ่อนจะถูกสปอร์แทนที่ เป็นบริเวณกว้าง
หมายเลข: 011187 KC4604047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ผลของการติดเชื้อ Monodon Baculovirus ในลูกกุ้ง ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและเปอร์เซ็นต์กุ้งที่มีขนาดเล็กในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011186&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุมาภรณ์ จรดลย์; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; พรเลิศ จันทร์รัชชกูล; นิติ ชูเชิด; วรินธา วศินะเมฆินทร์; เกศินี หลายสุทธิสาร
ชื่อเรื่อง: ผลของการติดเชื้อ Monodon Baculovirus ในลูกกุ้ง ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและเปอร์เซ็นต์กุ้งที่มีขนาดเล็กในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
Article title: Effects of monodon baculovirus infection in postlarvae on growth, survival rate and percentage of small-sized shrimp of rearing black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 423-429
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; BACULOVIRIDAE; INFECTION; POSTLARVAL STAGES; GROWTH; SURVIVAL; AQUACULTURE; YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS MONODON; BACULOVIRIDAE; การติดเชื้อ; ระยะหลังการเป็นตัวอ่อน; การเติบโต; การอยู่รอด; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; ผลผลิต
ดรรชนี-อังกฤษ: MONODON BACULOVIRUS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ; ลูกกุ้ง; ไวรัส; การติดเชื้อ; การเจริญเติบโต; อัตราการรอดตาย; การเกิดกุ้งแคระเกร็น; การเพาะเลี้ยง; ผลผลิต
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการติดเชื้อ Monodon baculovirus (MBV) ในลูกกุ้งกุลาดำ (Peneaus monodon) ระยะโพสลาร์วา (PL 15) ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และปริมาณการพบกุ้งขนาดเล็กโดยใช้ลูกกุ้งกุลาดำซึ่งติดเชื้อ MBV 15 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจด้วยวิธีการย้อมสีของตับและตับอ่อน hepatopancreas) ด้วยมาลาไคท์กรีน และสังเกต occlusion bodies ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เลี้ยงกุ้งในบ่อทดลอง 2 บ่อ ความหนาแน่น 100,000 ตัว/ไร่ หรือ 62.5 ตัว/ตารางเมตร เปรียบเทียบกับลูกกุ้งที่ตรวจไม่พบเชื้อ MBV ซึ่งผ่านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีเดียวกันและเลี้ยงด้วยความหนาแน่นเท่ากัน จำนวน 2 บ่อ หลังจากเลี้ยงกุ้งในน้ำความเค็มต่ำระหว่าง 3-5 ส่วนในพันส่วน (พีพีที) เป็นเวลา 120 วัน พบว่าบ่อที่เลี้ยงกุ้งที่ตรวจพบเชื้อ MBV 15 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตเฉลี่ย 963.37 กก./ไร่ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 68 เปอร์เซ็นต์ และมีกุ้งขนาดเล็กหรือแคระแกร็นเฉลี่ย 3.79 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบ่อที่เลี้ยงกุ้งที่ตรวจไม่พบเชื้อ MBV มีผลผลิตเฉลี่ย 1,204.82 กก./ไร่ อัตราการรอดตายเฉลี่ย 82.95 เปอร์เซ็นต์ และมีกุ้งขนาดเล็กหรือแคระแกร็นเฉลี่ย 1.33 เปอร์เซ็นต์ แต่ทั้ง 2 กลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p มากกว่า 0.05)
หมายเลข: 011186 KC4604046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ผลของระยะเวลาในการงดอาหารต่อการเกิดตับและตับอ่อนแตกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หลังการต้ม

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011183&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เดชานาท ทองพิทักษ์; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; นงนุช รักสกุลไทย; สาธิต ประเสริฐศรี; นคร หาญไกรวิไลย์; สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์
ชื่อเรื่อง: ผลของระยะเวลาในการงดอาหารต่อการเกิดตับและตับอ่อนแตกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หลังการต้ม
Article title: Effect of feed withdrawal period on breakage of hepatopancreas in pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) after cooking
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 414-422
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: F70-Plant taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS VANNAMEI; STARVATION; TIME; COOKING; HEPATOPANCREAS; QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS VANNAMEI; การอดอยาก; เวลา; การหุงต้ม; ส่วนของตับและตับอ่อน; คุณภาพ
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; การงดอาหาร; ระยะเวลา; การต้ม; การเกิดตับแตก; คุณภาพน้ำ; แพลงก์ตอน; ชนิด; ปริมาณ
บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบว่าผลของระยะเวลาในการงดอาหารก่อนจับกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) สามารถป้องกันปัญหาการเกิดกุ้งหัวแตกหลังจากต้มสุกได้หรือไม่เพราะกุ้งดังกล่าวมีคุณภาพลดลง โดยศึกษาในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยน้ำความเค็มต่ำ สุ่มกุ้งโดยใช้การเลือกกุ้งที่มีขนาด 12.0-12.5 เซนติเมตร โดยสุ่มกุ้งในบ่อโดยใช้แห จำนวน 200 ตัว หลังจากให้อาหารเป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง วัดความยาว และชั่งน้ำหนักกุ้งแต่ละตัวเพื่อเป็นกลุ่มควบคุม จากนั้นนำกุ้งไปต้มในน้ำเดือดนาน 4 นาที และทำให้เย็นลงทันที บันทึกจำนวนกุ้งที่มีลักษณะหัวแตกหลังจากต้มสุก หลังจากนั้นจะเริ่มงดให้อาหารและสุ่มกุ้งที่ 6, 12 และ 18 ชั่วโมง ตามลำดับ โดยทุกครั้งจะสุ่มกุ้งจำนวน 200 ตัวมาศึกษาและบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับในกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่าปริมาณกุ้งหัวแตกลดลงตาม ระยะเวลาในการงดอาหาร โดยเฉพาะจำนวนกุ้งที่หัวแตกหลังจาก การงดอาหารนาน 12 และ 18 ชั่วโมง จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดควบคุม
หมายเลข: 011183 KC4604045
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ศักยภาพของฟองน้ำสังเคราะห์ในการใช้เป็นแหล่งรวบรวมแบคทีเรียทะเลที่สร้างสารปฏิชีวนะ

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011182&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์; วรัญญา นุ่มนวล; สุรพีพรรณ อินทราชา; ฤทธิรงค์ พรหมมาศ
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพของฟองน้ำสังเคราะห์ในการใช้เป็นแหล่งรวบรวมแบคทีเรียทะเลที่สร้างสารปฏิชีวนะ
Article title: Foam: Potential sources for collecting marine bacteria producing antibiotic substances
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 403-413
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: POLYURETHANE; SPONGES; PRODUCTS; BACTERIA; MARINE AREAS; HABITATS; ANTIBIOTICS; ANTIMICROBIAL PROPERTIES; ANTIFUNGAL PROPERTIES
อรรถาภิธาน-ไทย: โพลียูรีเทน; ฟองน้ำ; ผลิตภัณฑ์; แบคทีเรีย; พื้นที่ทะเล; ถิ่นอยู่อาศัย; ยาปฏิชีวนะ; คุณสมบัติของยาต้านจุลชีพ; คุณสมบัติของยาต้านเชื้อรา
ดรรชนี-อังกฤษ: POLYURETHANE FOAM; POLYVINYLALCOHOL FOAM; NATURAL SPONGE
ดรรชนี-ไทย: ฟองน้ำสังเคราะห์; ฟองน้ำโพลียูรีเทน; ฟองน้ำโพลีไวนิลแอลกอฮอล์; ฟองน้ำธรรมชาติอบแห้ง; แบคทีเรีย; ทะเล; สารปฏิชีวนะ; ที่อยู่อาศัย; การเพาะเลี้ยง; อาหารเลี้ยงเชื้อ; การเจริญเติบโต; การยับยั้งจุลชีพ; สารปฏิชีวนะ
บทคัดย่อ: ฟองน้ำสังเคราะห์ 2 ชนิด คือฟองน้ำโพลียูรีเทน (PUR) และฟองน้ำโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) และฟองน้ำธรรมชาติอบแห้ง 1 ชนิด ที่มีการเพิ่มอาหารเลี้ยงเชื้อ Marine agar ลงไปในก้อนฟองน้ำ แล้วนำไปวางในทะเลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งรวบรวมแบคทีเรียทะเล เปรียบเทียบจำนวนชนิดของแบคทีเรียระหว่างฟองน้ำ 3 ชนิดที่เพิ่มและไม่เพิ่มอาหารเลี้ยงเชื้อ ฟองน้ำในธรรมชาติ และน้ำทะเล ผลการศึกษาพบว่าฟองน้ำธรรมชาติอบแห้งที่เพิ่มอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นแหล่งรวบรวมแบคทีเรียได้มากที่สุด คือ 23 ชนิด จากนั้นนำแบคทีเรียที่แยกได้ทั้งหมดไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic soy agar (TSA) พบว่าแบคทีเรียจากฟองน้ำ PVA ที่ไม่เพิ่มอาหารเลี้ยงเชื้อสามารถเจริญเติบโตได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50 นำแบคทีเรียที่สามารถเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA ทั้งหมด ไปทดสอบการยับยั้งจุลชีพ 10 ชนิด พบว่าแบคทีเรียที่แยกได้จากฟองน้ำ PVA ที่ไม่เพิ่มอาหารเลี้ยงเชื้อ สามารถยับยั้งจุลชีพได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 โดยสามารถยับยั้งจุลชีพได้ในวงกว้างถึง 8 ชนิด และมีความโดดเด่นในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ เชื้อรา และแบคทีเรียทะเลได้ดีมาก จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าฟองน้ำ PVA เป็นฟองน้ำที่มีศักยภาพสูงสุดในการเป็นแหล่งรวบรวมแบคทีเรียทะเลที่สร้างสารปฏิชีวนะ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเป็นยาปฏิชีวนะต่อไป การใช้ฟองน้ำสังเคราะห์ยังเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการทดแทนการนำฟองน้ำจากธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ เป็นการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำและเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล
หมายเลข: 011182 KC4604044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011180&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: หทัยรัตน์ เสาวกูล; สำเนาว์ เสาวกูล
ชื่อเรื่อง: ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง
Article title: Effects of stocking density on growth and yield of green catfish (Hermibagrus filament (Fang and Chaux, 1949)) culture in floating cages
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 394-402
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; FISH CULTURE; CAGE CULTURE; STOCKING DENSITY; GROWTH; YIELDS; SURVIVAL; COST BENEFIT ANALYSIS; WATER QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: ปลาน้ำจืด; การเพาะเลี้ยงปลา; การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง; ความหนาแน่นของสัตว์ต่อพื้นที่; การเติบโต; ผลผลิต; การอยู่รอด; การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์; คุณภาพน้ำ
ดรรชนี-อังกฤษ: HERMIBAGRUS FILAMENT
ดรรชนี-ไทย: ปลากดเหลือง; การเลี้ยงในกระชัง; ความหนาแน่น; การเจริญเติบโต; ผลผลิต; การรอดตาย; การลงทุน; ผลตอบแทน; คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง ขนาด 1*2*0.9 ลูกบาศก์เมตร ในคลองสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) มี 3 ชุดทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ ด้วยอัตราความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 60, 80 และ 100 ตัวต่อตารางเมตร โดยให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ มีองค์ประกอบโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ปล่อยปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 16.35+-0.47 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 48.75+-4.38 กรัม ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลากดเหลืองมีความยาวเฉลี่ย 31.54+-1.14, 30.01+-1.07 และ 29.80+-1.30 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 240.60+-21.63, 237.90+-22.04 และ 237.93+-7.85 กรัมตามลำดับ ซึ่งการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง ด้านความยาวและน้ำหนักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P มากกว่า 0.05) ในขณะที่อัตราการรอดตาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.22+-2.09, 96.67+-3.21 และ 96.50+-1.80 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีค่าเฉลี่ย 1.62+-0.09, 1.54+-0.05 และ 1.61+-0.04 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความหนาแน่น 60, 80 และ 100 ตัวต่อตารางเมตร ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P มากกว่า 0.05) และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่ระดับความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร ได้ผลตอบแทนมากกว่าชุดการทดลอง 60 และ 80 ตัวต่อตารางเมตร
หมายเลข: 011180 KC4604043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ เขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011178&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กาญจนา พัฒธนานุรักษ์
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ เขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Article title: Input efficiencies of aquaculture in Lamsai sub-district, Lum lukka district, Patumtanee province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 386-393
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS; PENAEUS VANNAMEI; PENAEUS MONODON; PRODUCTION FACTORS; FARMERS; COST BENEFIT ANALYSIS; PRODUCTION FUNCTIONS; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: CLARIAS MACROCEPHALUS; PENAEUS VANNAMEI; PENAEUS MONODON; ปัจจัยการผลิต; เกษตรกร; การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์; ฟังก์ชั่นการผลิต; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกอุย; กุ้งขาวแวนนาไม; กุ้งกุลาดำ; ปัจจัยการผลิต; เกษตรกร; ต้นทุนการผลิต; ผลตอบแทน; ฟังก์ชันการผลิต; จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลำไทร
บทคัดย่อ: การประเมินประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกอุย กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ เขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างแบบมีโครงสร้าง จำนวน 72 รายในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2549 ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงปลาดุกอุย กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ ในรอบการผลิต มีต้นทุนรวมเฉลี่ยไร่ละ 153,231 70,082 และ 77,578 บาท มีกำไรสุทธิไร่ละ 9,622 16,786 และ 13,378 บาทตามลำดับ จากการวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิตแบบคอปป์-ดักลาส พบว่าผลผลิตสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิด สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัย ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ดอกเบี้ยจ่าย ยาและสารเคมี) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และจากค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตพบว่าเมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตทุกชนิดอีกร้อยละ1 จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าร้อยละ1 จัดอยู่ในระยะการผลิตผลได้ต่อขนาดลดลง และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตพบว่า การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิด ขาดประสิทธิภาพโดยมีอัตราส่วนของมูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มกับต้นทุนส่วนเพิ่ม ต่ำกว่า 1 ทุกปัจจัยการผลิต จึงควรลดปริมาณลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนของอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลง
หมายเลข: 011178 KC4604042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมขนาดใหญ่: เลี้ยงเดี่ยว, ผสมกับกุ้งกุลาดำ

Published สิงหาคม 16, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011176&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; สุธี วงศ์มณีประทีป; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์; เอกพจน์ ยอดพินิจ; พิชญพันธ์ สุวรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง: การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมขนาดใหญ่: เลี้ยงเดี่ยว, ผสมกับกุ้งกุลาดำ
Article title: Production of large-size pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei): Monoculture, mixed culture with black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2551
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2551
หน้า: หน้า 377-385
จำนวนหน้า: 565 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; PENAEUS VANNAMEI; POLYCULTURE (AQUACULTURE); STOCKING DENSITY; FEEDING; GROWTH; YIELDS; SURVIVAL; WATER QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS MONODON; PENAEUS VANNAMEI; การเพาะเลี้ยงหลากชนิด (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ); ความหนาแน่นของสัตว์ต่อพื้นที่; การให้อาหาร; การเติบโต; ผลผลิต; การอยู่รอด; คุณภาพน้ำ
ดรรชนี-อังกฤษ: LITOPENAEUS VANNAMEI
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; กุ้งกุลาดำ; การเพาะเลี้ยงเดี่ยว; การเพาะเลี้ยงผสม; อัตราความหนาแน่น; การให้อาหาร; การเจริญเติบโต; ผลผลิต; การรอดตาย; คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาการเปรียบเทียบผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 3 รูปแบบ โดยปล่อยกุ้งในบ่อขนาด 4 ไร่ จำนวนกลุ่มการทดลองละ 3 บ่อ โดยแบ่งเป็นกลุ่มการทดลองที่ 1 เลี้ยงกุ้งขาวเพียงชนิดเดียวในอัตราความหนาแน่น 100,000 ตัวต่อไร่ กลุ่มการทดลองที่ 2 เลี้ยงกุ้งขาวในอัตราความหนาแน่น 90,000 ตัวต่อไร่ ร่วมกับกุ้งกุลาดำ 10,000 ตัวต่อไร่ และกลุ่มการทดลองที่ 3 เลี้ยงกุ้งขาวในอัตราความหนาแน่น 100,000 ตัวต่อไร่ ร่วมกับกุ้งกุลาดำ 10,000 ตัวต่อไร่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป หลังจากเลี้ยงนาน 140 วัน จึงจับกุ้งในกลุ่มทดลองที่ 1 พบว่า กุ้งขาวมีน้ำหนักเฉลี่ย 25.69+-1.32 กรัม และผลผลิตเฉลี่ย 1,650.4+-116.7 กิโลกรัมต่อไร่ ในกลุ่มการทดลองที่ 2 หลังจากเลี้ยงนาน 140 วัน จึงจับกุ้ง พบว่า กุ้งขาวมีน้ำหนักเฉลี่ย 26.12+-1.03 กรัม และผลผลิตเฉลี่ย 1,479.08+-152.16 กิโลกรัมต่อไร่ และกุ้งกุลาดำมีน้ำหนักเฉลี่ย 57.54+-8.59 กรัม และผลผลิตเฉลี่ย 300.92+- 9.17 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนในกลุ่มการทดลองที่ 3 มีการจับกุ้งออกบางส่วน จำนวน 2 ครั้ง โดยการจับครั้งสุดท้ายกุ้งขาวมีน้ำหนักเฉลี่ย 26.30+-0.0 กรัม และกุ้งกุลาดำมีน้ำหนักเฉลี่ย 40.56+-0.96 กรัม ได้ผลผลิตเฉลี่ยกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ คือ 1,984.08+-190.77 และ 276.33+-31.63 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ เวลาเลี้ยงนาน 158 วัน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการผลิตกุ้งให้ได้ขนาดใหญ่ควรปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่นไม่เกิน 100,000 ตัวต่อไร่ และมีการรักษาคุณสมบัติของน้ำให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
หมายเลข: 011176 KC4604041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

%d bloggers like this: