ไรแดง

All posts tagged ไรแดง

ดูเพาะไรแดงที่เขาหินซ้อน – เกษตรทั่วไทย

Published กันยายน 26, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/156326

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 00:00 น.

เมื่อวันก่อน พลเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี และ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและความคืบหน้า ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมีผู้บริหารจากสำนักราชเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร.) และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับและนำชม

กิจกรรมที่องคมนตรีทั้งสองท่านเข้าชมนั้นหลายโครงการด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเพาะพันธ์ุและผลิตไรแดง เพื่อใช้เป็นอาหารลูกปลาวัยอ่อนและปลาสวยงาม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนทางด้านอาหารสัตว์วัยอ่อนค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาจำหน่ายสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว และเข้ามาเป็นผลต่อราคาที่สูงขึ้นของการจำหน่ายในท้องตลาดที่จะต้องมาตกอยู่กับผู้บริโภคในที่สุด

เพื่อการลดต้นทุนทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจึงได้ทำการศึกษาทดลองการเพาะไรแดงขึ้นมาและประสบผลสำเร็จสามารถขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่สนใจได้

สำหรับไรแดงนั้นนับเป็นอาหารธรรมชาติที่ดีสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทั้งปลาสวยงาม และปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาปอมปาดัวร์ ปลากัด กุ้งก้ามกราม ปลากะพง ปลาบึก ปลาเทโพ ปลาเทพา และปลาดุกอุย เป็นต้น

ในอดีตไรแดงส่วนใหญ่รวบรวมได้จากแหล่งน้ำโสโครกตามบ้านเรือน โรงฆ่าสัตว์ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอน ปัจจุบันไรแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลง เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไปในขณะที่ความต้องการไรแดงกลับเพิ่มขึ้น ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนมากขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อซีเมนต์ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจากการใช้ฟางต้ม มูลสัตว์ เลือดสัตว์ อาหารผสมและน้ำเขียว จากการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลาย ๆ องค์กร ทำให้ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงไรแดงได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

สำหรับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เริ่มต้นด้วยการทำบ่อผลิต พื้นก้นบ่อฉาบและขัดมันเรียบเพื่อความสะดวกในการหมุนเวียนของน้ำ มีทางน้ำเข้าและน้ำออกเพื่อสะดวกในการเพาะ การล้าง และการเก็บเกี่ยวไรแดง อยู่กลางแจ้ง ไม่มีหลังคา และต้นไม้

บังแสงแดดความสูงของบ่อประมาณ 60 เซนติเมตร น้ำเขียวที่ใช้เพาะเลี้ยงไรแดง  เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็ก เรียก แพลงก์ตอนพืช มีขนาด 2.5-3.5 ไมครอน ซึ่งมีโปรตีนสูงกว่าสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดอื่น เพาะพันธุ์โดยการใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ น้ำเขียวเข้มจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน หัวเชื้อไรแดง มีขนาดใหญ่อายุประมาณ 2 วัน ใช้อามิ-อามิ ซึ่งเป็นกากจากการทำผงชูรส ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุไนโตรเจน 4.2% และฟอสฟอรัส 0.2%  ใช้ทั้งน้ำและตะกอนร่วมกัน ใช้อาหารสมทบ ประกอบด้วย รำ กากถั่ว และปลาป่นหมัก นำมาเป็นอาหารของไรแดง

สำหรับปริมาณไรแดงที่นำมาจากบ่อผลิตเพื่อใช้อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนให้ใช้ในปริมาณ 500-800 กรัมต่อลูกปลา จำนวน 100,000 ตัวต่อวัน โดยแบ่งอาหารให้ 4-5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 4-6 ชั่วโมง ใช้ในการอนุบาลลูกปลาดุกอุยตั้งแต่ไข่แดงยุบในระยะเวลา 2 สัปดาห์ จะได้ลูกปลาดุกอุยขนาดเฉลี่ย 2 เซนติเมตร เมื่อลูกปลามีอายุได้ 8-10 วัน ให้อาหารสำเร็จรูปพร้อมกับไรแดง แล้วค่อย ๆ ลดปริมาณไรแดงลงและเพิ่มปริมาณอาหารสำเร็จรูป จนกระทั่งลูกปลาสามารถกินอาหารสำเร็จรูปได้ทั้งหมด.

อัตราการขยายพันธุ์สุทธิของไรแดง (Moina macrocopa Straus, 1820) ที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรีย (Bacillus subtilis) ในห้องปฏิบัติการ

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006648&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาธิต โกวิทวที
ชื่อเรื่อง: อัตราการขยายพันธุ์สุทธิของไรแดง (Moina macrocopa Straus, 1820) ที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรีย (Bacillus subtilis) ในห้องปฏิบัติการ
Article title: Net reproductive rate of water flea (Moina macrocopa straus, 1820) culture with bacteria (Bacillus subtilis) in laboratory
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 136
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MOINA, AQUACULTURE, BACTERIA, BACILLUS SUBTILIS, LABORATORY
ดรรชนี-ไทย: ไรแดง, แบคทีเรีย, การเลี้ยง, BACILLUS SUBTILIS, อัตราการขยายพันธุ์
บทคัดย่อ: การทดลองเลี้ยงไรแดง (Moina macrocopa Straus, 1820) ด้วยแบคทีเรีย (Bacillus subtilis) ที่มีค่าความขุ่น 2.0 O.D. ในปริมาณ 0, 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5 มล. โดยใช้น้ำเลี้ยงจำนวน 20 มล. ทำการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารใหม่ทุกวัน พร้อมทั้งนับจำนวนลูกที่ได้จนกระทั่งแม่ไรแดงตาย พบว่าจำนวนลูกเฉลี่ยต่อแม่ไรแดงมีค่าเท่ากับ 0.00, 31.30, 38.20, 45.45 และ 46.80 ตัวต่อแม่ ตามลำดับ อายุเฉลี่ยของแม่ไรแดงมีค่าเท่ากับ 0.00, 11.75, 11.75, 12.00 และ 11.60 วัน ตามลำดับ เมื่อนำจำนวนลูกเฉลี่ยต่อแม่ไรแดงมาเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าการให้แบคทีเรียจำนวน 0.5 และ 1.5 มล. มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากปริมาณที่ให้ในระดับอื่น ส่วนที่ให้ในปริมาณ 2.5 และ 3.5 มล. จะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ อายุเฉลี่ยของแม่ไรแดงในทุกระดับที่ให้แบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ คุณลักษณะทางชีววิทยาปรากฎว่าไรแดงที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียปริมาณ 3.5 มล. มีค่าอัตราการขยายพันธุ์สุทธิ (r sub(o) ประสิทธิภาพการเพิ่มจำนวน (r sub(c) อัตราการเพิ่มที่แท้จริง (lambdar sub(c) ชั่วอายุขัยของกลุ่ม (t sub(c) มีค่าเท่ากับ 46.80, 0.56, 1.75 และ 6.88 รองลงมาหลอดที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียจำนวน 2.5 มล. มีค่าเท่ากับ 43.60, 0.56, 1.73 และ 6.82 รองลงมาหลอดที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียจำนวน 1.5 มล. มีค่าเท่ากับ 38.20, 0.54, 1.72 และ 6.78 และหลอดที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียจำนวน 0.5 มล. มีค่าเท่ากับ 31.29, 0.52, 1.68 และ 6.67 ตามลำดับ
หมายเลข: 006648 KC3604041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพิ่มผลผลิตไรแดงด้วยวิตามิน

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004946&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทัศน์ สุขสวัสดิ์; ทวี วิพุทธานุมาศ; ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มผลผลิตไรแดงด้วยวิตามิน
Article title: Increasing the moina production with vitamins
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 – 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2533
หน้า: หน้า 611-622
จำนวนหน้า: 629 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2533)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MOINA; VITAMINS; AQUACULTURE; YIELD INCREASES; FERTILIZERS; SOYBEANS; BYPRODUCTS; YIELDS; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ไรแดง, วิตามิน, การเพาะเลี้ยง, การเพิ่มผลผลิต, กากถั่วเหลือง, ปุ๋ย, ผลผลิต, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 004946 KC2804016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้คลอเรลล่าควบคุมไรแดงในการอนุบาลลูกปลาบู่

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004195&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณี กลัดสวัสดิ์; วิชัย เกียรติจินดารัตน์; อดิศร อำนวยสิทธิ์; ทวี วิพุทธานุมาศ
ชื่อเรื่อง: กาใช้คลอเรลล่าควบคุมไรแดงในการอนุบาลลูกปลาบู่
Article title: Using Chlorella to control Moina in nursing the sand goby fry
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 310-321
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; CHLORELLA; MOINA; AQUACULTURE; FISH LARVAE; FEEDS; STOCKING DENSITY; SURVIVAL; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาบู่, คลอเรลลา, ไรแดง, การอนุบาล, ลูกปลา, การควบคุม, อาหาร, อัตราการปล่อย, อัตราการรอด, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 004195 KC2504031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะไรแดงเพื่อการค้า

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004194&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ สุขสวัสดิ์; วีระ วัชรกรโยธิน; ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล
ชื่อเรื่อง: การเพาะไรแดงเพื่อการค้า
Article title: Commercial production of water flea (Moina macrocopa)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 297-309
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MOINA; CHLORELLA; AQUACULTURE; FERTILIZERS; GROWTH; LIFE CYCLE; BIOLOGY; YIELDS; PRODUCTION COSTS
ดรรชนี-ไทย: ไรแดง, คลอเรลลา, การเพาะเลี้ยง, ปุ๋ย, การเจริญเติบโต, วงจรชีวิต, ชีววิทยา, ผลผลิต, ต้นทุนการผลิต
หมายเลข: 004194 KC2504030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตไรแดงอย่างต่อเนื่อง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004193&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์; วิชัย ก้องรัตนโกศล
ชื่อเรื่อง: การผลิตไรแดงอย่างต่อเนื่อง
Article title: Semicontinuous cultivated period for Moina production
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 289-296
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MOINA; AQUACULTURE; PONDS; FEEDS; YIELDS; WATER QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: MOINA; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; แอ่งน้ำ; ให้อาหาร; ผลผลิต; คุณภาพน้ำ
ดรรชนี-ไทย: ไรแดง, การเพาะเลี้ยง, บ่อดิน, อาหาร, ผลผลิต, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 004193 KC2504029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงไรแดงแบบกึ่งต่อเนื่องโดยใช้สาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.)

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003492&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมบูรณ์ ผู้พัฒน์; หยกแก้ว ยามาลี
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงไรแดงแบบกึ่งต่อเนื่องโดยใช้สาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.)
Article title: Semi-continuous cultivation of Moina macrocopa with green algae (Chlorella sp.)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 378-384
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MOINA; AQUACULTURE; CHLORELLA; FEEDS; GROWTH; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ไรแดง, การเพาะเลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่อง, สาหร่ายสีเขียว, อาหาร, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 003492 KC2304035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การนำ Chlorella sp. ที่ได้จากการเลี้ยงในน้ำทิ้งโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองมาเลี้ยงไรแดง

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003214&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไปรมา ภัทรกุลพงษ์; วิเชียร ยงมานิตชัย; กัญญา สุจริตวงศานนท์; สมบูรณ์ ผู้พัฒน์; หยกแก้ว ยามาลี
ชื่อเรื่อง: การนำ Chlorella sp. ที่ได้จากการเลี้ยงในน้ำทิ้งโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองมาเลี้ยงไรแดง
Article title: Utilization of Chlorella sp. from waste water in soy-milk plant for feeding on Moina macrocopa
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 396-402
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MOINA; CHLORELLA; AQUACULTURE; FEEDING
ดรรชนี-ไทย: ไรแดง, CHLORELLA, การเพาะเลี้ยง, อาหาร, สูตรอาหาร
หมายเลข: 003214 KC2204042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สำปะหลัง ไรแดง

Published มิถุนายน 11, 2010 by SoClaimon

ไรแดง.

ไรแดง

ไรแดง พบทำความเสียหายมันสำปะหลัง มี 2 ชนิด คือ ไรแดงหม่อน (Mulberry Red Mite, Spider Red Mite, Teranychus truncatus Ehara) และไรแดงมันสำปะหลัง (Cassava Red Mite, Oligonychus biharensis Hirst) อยู่ในวงศ์ Tetranychidae อันดับ Acariformes ไรแดงหม่อนทำความเสียหายดูดกินน้ำเลี้ยงตามใต้ใบส่วน ล่าง ๆ ของมันสำปะหลัง และขยายปริมาณขึ้นสู่ส่วนยอด ส่วนไรแดงมันสำปะหลังดูดกินน้ำเลี้ยงบนหลังใบส่วนยอด และขยายปริมาณลงสู่ส่วนล่างของต้น การทำลายของไรแดงทำให้ใบเหลืองซีดเป็นรอยขีด ใบม้วนงอและร่วง ส่วนยอดที่ถูกทำลายงองุ้ม ตาลีบ การขยายปริมาณขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ฝนทิ้งช่วงนานมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังโดยเฉพาะช่วงอายุพืช ยังเล็กจะมีผลต่อการสร้างหัวบางพื้นที่เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้

ชีวและนิเวศวิทยา

ไรแดงหม่อน ไข่เป็นฟองเดี่ยว กลม ส่วนที่ติดพื้นแบนเล็กน้อย ใส ขนาดกว้าง และยาว 0.19 มิลลิเมตร ระยะไข่ 4-5 วัน

ตัวอ่อนมี 3 ระยะ 6-10 วัน ระยะแรกเรียก larva มี 6 ขา รูปร่างคล้ายไข่ ขาวใส ตัวเริ่มยาวรีด้านข้างลำต้นมีจุดสีน้ำตาลแดงคล้ายแถบ ขนาดกว้าง 0.20 มิลลิเมตร ยาว 0.23 มิลลิเมตร ระยะที่สอง protonymph 1-3 มี 8 ขา ขนาดกว้าง 0.26 มิลลิเมตร ยาว 0.36 มิลลิเมตร และระยะที่สามคือ deutonymph 2-4 วัน มีขนาดกว้าง 0.28 มิลลิเมตร ยาว 0.54 มิลลิเมตร

ตัวเต็มวัย ลำตัวสีแดงเข้ม ส่วนขาไม่มีสี มีขนาดใหญ่กว่าตัวอ่อน กว้าง 0.35 มิลลิเมตร ยาว 0.54 มิลลิเมตร ระยะตัวเต็มวัย 3-31 วัน

ไรแดงอยู่รวมเป็นกลุ่ม ตามใต้ใบพืชใบล่าง ๆ และเพิ่มขยายปริมาณส่วนยอดสำหรับชนิดที่ทำลายหลังใบ ส่วนยอดจะเพิ่มปริมาณลงมาส่วนล่าง ตัวเมียขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ (Parthenogenesis) ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ชีพจักรสั้น ตัวเมียวางไข่ได้ 4-13 ฟอง เฉลี่ย 4.79 ฟองต่อวัน ปกติไรแดงจะไม่ค่อยเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวไปไกล ๆ โดยใช้เส้นใยสีขาวคล้ายใยแมงมุม ซึ่งใช้เป็นส่วนป้องกันไข่จากศัตรูธรรมชาติ การแพร่กระจายโดยอาศัยกระแสลม การทำความเสียหายจะเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ แล้วกระจายออกเป็นบริเวณกว้าง หากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ศัตรูธรรมชาติ

ไรแดงมีศัตรูธรรมชาติเป็นแมลงห้ำ คือ ด้วงเต่า Stethorus pauperculus Weise อยู่ในวงศ์ Coccinellidae เป็นด้วงสีดำขนาดเล็กประมาณ 1 มิลลิเมตร ปีกสีน้ำตาลมัน พบตามแหล่งปลูกมันสำปะหลังทั่วไป ระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย เป็นตัวห้ำของไรแดงทุกวัยดูดกินของเหลวจากลำตัวไรแดง ตัวเต็มวัยสามารถดูดกินของเหลวจากไรแดงได้เฉลี่ย 3.55 ตัวต่อวัน และอายุตัวห้ำประมาณ 30-56 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับระยะตัวเต็มวัยของไรแดงประมาณ 3-31 วัน จึงเป็นข้อดีสำหรับการควบคุมปริมาณของไรแดงตามธรรมชาติ โดยปกติแล้วตัวห้ำชนิดนี้สามารถควบคุมปริมาณไรแดงให้อยู่ในระดับที่ยังไม่ เกิดความเสียหายได้ ยกเว้นเมื่อปริมาณไรแดงเพิ่มรวดเร็วก่อนที่ด้วงเตาตัวห้ำจะเพิ่มปริมาณได้ ทันเวลา มักเกิดเมื่ออากาศแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

นอกจากนี้ยังพบแมลงห้ำอีกชนิดหนึ่ง คือ ด้วงปีกสั้น Oligota sp. อยู่ในวงศ์ Staphylinidae ซึ่งเป็นตัวห้ำทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัย

พันธุ์มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังแนะนำ เช่น ระยะ 90 มีการเข้าทำลายของไรแดงเล็กน้อยเท่านั้น

การใช้สารฆ่าไร

สารฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นพิษน้อยต่อ ศัตรูธรรมชาติด้วงเต่า S. pauperculus ระยะหนอนและระยะตัวเต็มวัย คือ Dicofol (Kethane 18.5%EC) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ควรหยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน

แนว ทางการป้องกันกำจัดไรแดง

1. หลีกเลี่ยงการปลูกมัน สำปะหลังในช่วงที่พืชยังเล็กจะกระทบกับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และใช้พันธุ์ที่ราชการแนะนำ ได้แก่ ระยอง 1 และระยอง 3 ระยอง 90 เป็นพันธุ์ที่ให้ ผลดีเก็บเกี่ยวระยะยาว ส่วนระยอง 60 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลดีเก็บเกี่ยวได้ในระยะสั้น หรือระยะยาว ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร

2. หมั่นตรวจแปลงมันสำปะหลังใน ช่วงฤดูแล้ง ถ้าเริ่มพบการทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลายเสีย เพื่อลดการเพิ่มปริมาณของไรแดงในสภาพที่เหมาะสมอาจเกิดการระบาดขึ้นอย่างรวด เร็ว

3. โดยธรรมชาติ ด้วงเต่า S. pauperculus สามารถควบคุมปริมาณของไรแดงไม่ให้เกิด ความเสียหายได้ และมีด้วงปีกสั้น Oligota sp. ร่วมในการ ควบคุมด้วย

4. ควรใช้สารฆ่าไรในกรณีที่ มีความจำเป็นเท่านั้น ในระยะที่พืชยังเล็ก และมีไรแดงระบาดรุนแรงพ่นเฉพาะบริเวณ เมื่อพืชแสดงอาการใบยอดม้วนงอ และสภาพภูมิอากาศยังคงแห้งแล้งอีกยาวนาน

%d bloggers like this: