ไม้โตเร็ว

All posts tagged ไม้โตเร็ว

การทดลองปลูกไม้สนและพันธุ์ไม้โตเร็วบางชนิดที่ใช้ทำเยื่อกระดาษ

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000958&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชูศักดิ์ ธรรมรักษ์; บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์; สนิท อักษรแก้ว; เจริญ การกสิขวิธี
ชื่อเรื่อง: การทดลองปลูกไม้สนและพันธุ์ไม้โตเร็วบางชนิดที่ใช้ทำเยื่อกระดาษ
Article title: Experimental arboretum trial of pinus species and some fast growing species suitables for pulp and paper
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 296-297
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PINUS, FOREST TREES, PLANTING, SPECIES, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: สน, ไม้โตเร็ว, การปลูก, ชนิด, การเจริญเติบโต, อัตราการตาย
หมายเลข: 000958 KC0901048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
Advertisements

การทดลองปลูกไม้สนและพันธุ์ไม้โตเร็วบางชนิดที่ใช้ทำเยื่อกระดาษ

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000751&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทวีศักดิ์ พลสวัสดิ์; สนิท อักษรแก้ว; เจริญ การกสิขวิธี
ชื่อเรื่อง: การทดลองปลูกไม้สนและพันธุ์ไม้โตเร็วบางชนิดที่ใช้ทำเยื่อกระดาษ
Article title: Experimental arboretum trial of pinus species and some fast growing species suitable for pulp and paper
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 83-85
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
ดรรชนี-ไทย: สน, พันธุ์ไม้โตเร็ว, การปลูก, อัตราการตาย, การเจริญเติบโต, การทำเยื่อกระดาษ
หมายเลข: 000751 KC0701025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

แบลกวัตตัลในประเทศไทย

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000665&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ โพธิปักษ์
ชื่อเรื่อง: แบลกวัตตัลในประเทศไทย
Article title: Black wattle in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 112-113
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
หมวดรอง: K50-Processing of forest products
ดรรชนี-ไทย: แบลกวัตตัล, ACACIA MOLLISSIMA, ไม้โตเร็ว, การเจริญเติบโต, การใช้ประโยชน์
หมายเลข: 000665 KC0601047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ข้อสังเกตการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วในประเทศเคนยา ยูแกนดา และอิตาลี

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000531&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถนอม เปรมรัศมี
ชื่อเรื่อง: ข้อสังเกตการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วในประเทศเคนยา ยูแกนดา และอิตาลี
Article title: Observation on planting of fast growing species in Kenya, Uganda, and Italy
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 296-305
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
ดรรชนี-ไทย: ไม้โตเร็ว, สน, การปลูก, การดูแลรักษา, พันธุ์, การจัดการ, เคนยา, ยูกานดา, อิตาลี
หมายเลข: 000531 KC0501064
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองปลูกพรรณไม้โตเร็ว

Published กุมภาพันธ์ 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000522&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถนอม เปรมรัศมี; ประเสริฐ โพธิปักษ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองปลูกพรรณไม้โตเร็ว
Article title: Experiments on fast growing species
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 190-202
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOREST TREES, SPECIES, PLANTING, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ไม้โตเร็ว, ชนิด, การปลูก, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000522 KC0501055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

บทบาทของพันธุ์ไม้ที่โตเร็วชนิดต่างๆ ในป่า ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาคตะวันออกไกล

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000380&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Din, U. Anug
ชื่อเรื่อง: บทบาทของพันธุ์ไม้ที่โตเร็วชนิดต่างๆ ในป่า ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาคตะวันออกไกล
Article title: Role of quick-growing species in the forestry and economic development of countries of the far east region
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 152-154
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
ดรรชนี-ไทย: ไม้โตเร็ว, พันธุ์, การพัฒนาเศรษฐกิจ, บทบาท, ไทย, ภาคตะวันออก
หมายเลข: 000380 KC0401041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิจัยไม้โตเร็วทดแทนป่าธรรมชาติ สถานีสะแกราชปรับปรุงพันธุ์สำเร็จ ใช้เป็นต้นแบบฟื้นฟู”ป่าเสื่อมโทรม”

Published สิงหาคม 14, 2010 by SoClaimon

วันที่ 3/8/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายธิติ วิสารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จ.นครราชสีมา ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้โตเร็ว ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม และเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้โตเร็ว โดยมีการปรับปรุงพันธ์ไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า กระถินเทพา กระถินณรงค์ลูกผสม อะคาเซีย ออลาโคคาร์ป้า และอะคาเซีย คราสสิคาร์ป้า ให้มีความเหมาะสมในการปลูกสร้างสวนป่า รวมถึงการวิจัยไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน โดยการคัดเลือกชนิดไม้โตเร็ว ระยะปลูกที่เหมาะสม และระยะเวลาของรอบตัดฟันที่จะตัดขายเพื่อให้ได้กำไร

นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จในการศึกษาเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับการฟื้นฟูป่าเสื่อม โทรม ในการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหญ้าคา และหญ้าพง โดยอาศัยพันธุ์ไม้ตระกูลถั่วทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและต่างถิ่นเป็น พันธุ์ไม้เบิกนำ ทำให้พื้นป่าที่เสื่อมโทรมค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเป็นป่าดิบแล้ง ซึ่งเป็นป่าดั้งเดิมของพื้นที่นี้ โดยดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2536 เป็นพื้นที่ 8,300 ไร่ และในขณะเดียวกัน ก็ทำการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า โดยพิจารณาถึงการทดแทนหรือการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมใน สวนป่าไม้โตเร็ว และหากพื้นที่ใดที่ห่างไกลจากแหล่งแม่ไม้ธรรมชาติ ก็จำเป็นต้องมีการปลูกเสริมไม้ดั้งเดิมในสวนป่าพร้อมกันก็ทำการขยายพันธุ์ กล้วยไม้ป่าภูหลวง เพื่อมุ่งหวังที่จะเพิ่มความหลากหลายในสวนป่าควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสวนป่าเชิงเดี่ยว โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยา เพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ของการทดแทนตามธรรมชาติในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช เกิดขึ้นจากกรมป่าไม้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น พิจารณาเลือกพื้นที่ดำเนินการของโครงการในบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช พื้นที่ประมาณ 46,620 ไร่ เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง เพื่อทำการศึกษาพัฒนาหรือยกระดับเทคนิคการปลูกสร้างสวนป่า โดยคำนึงถึงสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ แรงงานในท้องถิ่น การใช้เครื่องจักรกล ประกอบการดำเนินการเพื่อศึกษาหามาตรการ วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันไฟและลมในพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า ตลอดจนการจัดตั้งแปลงปลูกสร้างสวนป่าทดลองและแปลงปลูกป่าสาธิต เพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการแนะนำชนิดไม้ต่างถิ่นและไม้ท้องถิ่น ที่เหมาะสมและสมควรจะนำไปใช้ปลูกสร้างสวนป่าในท้องที่ต่างๆ ต่อไป

%d bloggers like this: