ไนโตรเจน

All posts tagged ไนโตรเจน

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในใบและยอดของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยกับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002199&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ธวัชชัย ไชยตระกูลทรัพย์
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในใบและยอดของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยกับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน
Article title: Seasonal changes in total Nitrogen in leaves and stem apexes of Litchi chinensis sonn. var. Hong Huay in relation to average temperature and rainfall
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 26
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LITCHI CHINENSIS, NITROGEN, LEAVES, SHOOTS, TEMPERATURE, RAIN
ดรรชนี-ไทย: ลิ้นจี่, พันธุ์ฮงฮวย, ไนโตรเจน, ใบ, ยอด, อุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน, การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
หมายเลข: 002199 KC1901018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

=p56=

ผลของการตัดยอดข้าวโพดที่มีต่อผลผลิต (เมล็ด) และส่วนที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001729&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธรรมนูญ อุณธวัชนัดดา; เฉลิมพล แซมเพชร
ชื่อเรื่อง: ผลของการตัดยอดข้าวโพดที่มีต่อผลผลิต (เมล็ด) และส่วนที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
Article title: Effect of time of topping on grain yield and removed forage in maize (Zea mays L.)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 95
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, PRUNING, YIELDS, NITROGEN, FORAGE
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, การตัดยอด, ผลผลิต, ไนโตรเจน, อาหารสัตว์
หมายเลข: 001729 KC1601096
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการใส่วัสดุคลุมดินที่มีต่อไนโตรเจนและความชื้นในดินอันเป็นผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและถั่วเขียว

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001694&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Igarashi, T.; วิศิษฐ์ โชลิตกุล; สำเนา เพชรฉวี; นงลักษณ์ วิบูลสุข; ประไพ ชัยโรจน์
ชื่อเรื่อง: ผลของการใส่วัสดุคลุมดินที่มีต่อไนโตรเจนและความชื้นในดินอันเป็นผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและถั่วเขียว
Article title: Effects of mulching on available nitrogen and moisture content in upland soil resulting to the growth of corn and mungbean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 60-60(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, MULCHING, NITROGEN, SOIL FERTILITY, SOIL WATER CONTENT, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ถั่วเขียว, วัสดุคลุมดิน, ไนโตรเจน, ความชื้นในดิน, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001694 KC1601061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาผลกระทบกระเทือนของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่างๆ ต่อปริมาณของจุลินทรีย์และการสูญเสียไนโตรเจนในดินนา

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001663&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เย็นใจ วสุวัต; บรรหาร แตงฉ่ำ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลกระทบกระเทือนของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่างๆ ต่อปริมาณของจุลินทรีย์และการสูญเสียไนโตรเจนในดินนา
Article title: Study the effects of various forms of nitrogen fertilizer on microbial population and denitrification in paddy soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 30
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOIL, NITROGEN FERTILIZERS, TOXICITY, SOIL MICROORGANISMS, DENITRIFICATION
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, ปุ๋ยไนโตรเจน, จุลินทรีย์, การสูญเสีย, ไนโตรเจน
หมายเลข: 001663 KC1601030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ไนโตรเจน โปแตสเซี่ยม และแคลเซี่ยมที่มีผลต่อการสะสมธาตุอาหารและผลผลิตของข้าว

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001574&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประทีป กระแสสินธุ์
ชื่อเรื่อง: ไนโตรเจน โปแตสเซี่ยม และแคลเซี่ยมที่มีผลต่อการสะสมธาตุอาหารและผลผลิตของข้าว
Article title: Nitrogen, potassium and calcium nutrition effects on ion and dry matter accumulation in rice (Oryza sativa L.)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 81
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, NITROGEN, CALCIUM, POTASSIUM, NUTRIENT UPTAKE, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ไนโตรเจน, โปแตสเซียม, แคลเซียม, การสะสมธาตุอาหาร, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001574 KC1501081
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสูญเสียไนโตรเจนในสภาพดินไร่

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001523&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรพินท์ สุริยพันธุ์; สำเนา เพชรฉวี; โอกาวา, คาซูโอะ
ชื่อเรื่อง: การสูญเสียไนโตรเจนในสภาพดินไร่
Article title: Loss of nitrogen in upland soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 30-30(1)
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, NPK FERTILIZERS, UPLAND SOILS, NITROGEN, LOSSES, TRACER TECHNIQUES
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ย NPK, ดินไร่, การสูญเสีย, ไนโตรเจน, เทคนิค N-15, การเคลื่อนย้าย, ธาตุอาหาร
หมายเลข: 001523 KC1501030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเคลื่อนย้ายของไนเตรต-ไนโตรเจนในดินร่วนทราย

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001410&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Blevins, R.L.; ธวัชชัย ณ นคร; สมศักดิ์ เชี่ยวสมุทร; สุดา ยิ้มประเสริฐ
ชื่อเรื่อง: การเคลื่อนย้ายของไนเตรต-ไนโตรเจนในดินร่วนทราย
Article title: Movement of nitrate-nitrogen in a sandy loam soil
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 455-462
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LOAM SOIL, SANDY SOIL, NITRATES, NITROGEN, NITROGEN FERTILIZERS, POTASSIUM NITRATE, POTASSIUM CHLORIDE
อรรถาภิธาน-ไทย: ไนเตรต; ไนโตรเจน; ปุ๋ยไนโตรเจน; โปแตสเซียมไนเตรต; โปแตสเซียมคลอไรด์
ดรรชนี-ไทย: ดินร่วนทราย, ไนเตรท, ไนโตรเจน, การเคลื่อนย้าย, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรต, ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์
หมายเลข: 001410 KC1401048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ไอศกรีมไนโตรเจน เพื่อนรักรับร้อน อร่อยที่สุดในโลก

Published เมษายน 8, 2012 by SoClaimon

ไอศกรีมไนโตรเจน เพื่อนรักรับร้อน อร่อยที่สุดในโลก

  • 06 เมษายน 2555 เวลา 11:20 น.

โดย…สาโรจน์ มีวงษ์สม

ถึงเวลาย้อนกลับสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อีกครั้ง… ทว่า การทดลองครั้งนี้ให้ความรู้สึกที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายกว่าครั้งไหนๆ เมื่อเราได้โจทย์การทำไอศกรีมโดยใช้ไนโตรเจนเหลว ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการทำไอศกรีมล่าสุด ผลที่ได้รับคือ ไอศกรีมที่อร่อยที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ เชื่อสิ… ถ้าคุณมีโอกาสลิ้มลอง จะหลงรักไอศกรีมมากขึ้นกว่าเดิม!!!

ขอนับย้อนไปไกล (มากๆ) อีกสักครั้งถึงกำเนิดของไอศกรีมเพื่อนรักรับร้อนถึงในยุคโรมัน สมัยจักรพรรดินีโรกันโน้น ผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มไอเดียของการทำไอศกรีมที่โลกต้องจารึก โดยการให้ทหารดั้นด้นไปยังยอดเขาสูงเพื่อไปนำหิมะมาผสมเข้ากับน้ำผึ้งและผลไม้ จนกลายเป็นไอศกรีมเชอร์เบตที่เรารู้จักมาถึงทุกวันนี้

ขณะที่บางตำราก็ว่าไอศกรีมเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองจีนเมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องแสนบังเอิญจากการนึกอยากจะถนอมนมสดอันมีมูลค่ายิ่งในยุคนั้นให้มีอายุยาวนานขึ้นมา จึงนำไปหมกในกองหิมะจนกลายเป็นไอศกรีมรสยวนใจ

พอถึงปลายศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล เดินทางไปจีน เห็นไอศกรีมแล้วรู้สึกเป็นปลื้มหนักหนา ก็นำสูตรกลับไปอิตาลีเสียเลย ระหว่างทางก็คิดค้นจนได้สูตรใหม่ เรียกว่าเจลาตินที่โด่งดังจนแพร่หลายไปยังฝรั่งเศสและข้ามไปเกาะอังกฤษ

เอาล่ะ… ไม่ว่าจะตำราไหน ก็ทำให้ชาวโลกหลงรักไอศกรีมทันทีที่ได้ลิ้มลอง และแน่ละว่า หลังจากนั้นความคลั่งไคล้ในรสชาติของไอศกรีมเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง บวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง จนทำให้มีการพัฒนาไอศกรีมทั้งในเรื่องของรสชาติและรูปแบบ

กระทั่งล่าสุดไอศกรีมก้าวสู่ความท้าทายใหม่ด้วยการนำไนโตรเจนเหลวมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาปฏิวัติรูปแบบและคุณภาพของการผลิตไอศกรีมในรูปแบบเดิม เข้าใจง่ายคือมาลดข้อด้อยของไอศกรีมที่มีอยู่ จนกลายเป็นไอศกรีมที่ดีที่สุด เนียนที่สุด และอร่อยที่สุดในโลกนะสิ อิอิ

“การนำไนโตรเจนเหลวมาใช้ผลิตไอศกรีมบนโลกนี้เพิ่งคิดค้นสูตรได้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมานี่เอง และมีร้านขายไอศกรีมที่ใช้สูตรที่ว่านี้เพียงแค่ 3 ร้านบนโลก ร้านแรกอยู่ที่ลอนดอน ร้านที่ 2 อยู่ที่ชิคาโก และก็ร้านที่ 3 คือร้านของเรา ซึ่งผมเคยมีโอกาสได้ไปลิ้มลองมาแล้วที่ลอนดอน การที่ใช้ไนโตรเจนเหลวมาช่วยในการทำไอศกรีมก็เพื่อลบข้อด้อยของไอศกรีมที่มีอยู่บนโลกนี้ทั้งสามชนิด คือ ฮาร์ดแพ็ก (Hard Pack) ไอศกรีมตักเป็นลูกๆ ทั้งหลายที่มีความหนาแน่น ซอฟต์เซิร์ฟ (Soft Serve) ไอศกรีมเกลียวที่มีความละเอียด และเจลาโต (Gelato) คือไอศกรีมที่นำเอาข้อดีของไอศกรีมทั้งสองชนิดมารวมกัน และล่าสุดคือไอศกรีมที่ใช้ไนโตรเจนเหลวซึ่งเป็นชนิดที่ 4 ของโลก ที่เกิดมาเพื่อฆ่าเจลาโต”

โย-ณพล นพปราชญ์ เจ้าของร้าน Milk Solid ซึ่งเป็นร้านขายไอศกรีมร้านแรกในเมืองไทยที่ใช้ไนโตรเจนเหลวในการผลิตไอศกรีม กล่าวถึงความพิเศษของไอศกรีมชนิดล่าสุดของโลก และพร้อมจะพาเราไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ไนโตรเจนเหลวที่ให้ความเนียนนุ่ม จนหลงลืมสัมผัสไอศกรีมที่เคยเนียนนุ่มก่อนหน้านี้กันไปเลย

เดิมทีกระบวนการผลิตไอศกรีมส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นจากการนำส่วนผสมที่มีรสชาติต่างๆ ตามที่ต้องการใส่ลงไปในเครื่องทำไอศกรีม จากนั้นก็นำไปแช่ให้เย็นที่อุณหภูมิ –40 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพื่อทำให้เนื้อของไอศกรีมแข็งตัว ซึ่งวิธีในการผลิตไอศกรีมแบบเดิมนี้จะทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งแทรกตัวอยู่ในเนื้อของไอศกรีมในระหว่างกระบวนการแช่แข็ง ซึ่งผลึกน้ำแข็งเป็นตัวทำให้เนื้อไอศกรีมละเอียดก็จริงอยู่ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเนียนนุ่มอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นตัวทอนรสชาติของไอศกรีมอีกด้วย

ในขณะที่ไอศกรีมของ Milk Solid จะเริ่มต้นด้วยการนำส่วนผสมซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของร้านตามรสชาติต่างๆ อาทิ วานิลลา ช็อกโกแลต เชอร์เบตรสผลไม้ต่างๆ ใส่ในเครื่องทำ (ปั่น) ไอศกรีม จากนั้นก็เทไนโตรเจนเหลวเป็นส่วนผสมในการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิถึง 196 องศาเซลเซียส ในการทำให้เนื้อไอศกรีมเกิดการแข็งตัวโดยใช้เวลาเพียง 30 วินาที ก็สามารถรับประทานได้ทันที มหัศจรรย์รึเปล่าล่ะ…

ข้อดีเด่นของการทำให้ส่วนผสมของไอศกรีมแข็งตัวที่อุณหภูมิ –196 องศาเซลเซียส ก็คือจะไม่ก่อให้เกิดผลึกน้ำแข็งแทรกตัวอยู่ในเนื้อไอศกรีม จึงทำให้สัมผัสได้ความละเอียดเนียนนุ่มของไอศกรีมอย่างแท้จริงนั่นเอง แถมยังสัมผัสรสชาติของไอศกรีมแต่และรสได้แบบเต็มๆ

ส่วนใครที่ลังเลว่าไนโตรเจนเหลวที่ว่านี้จะเป็นอันตรายไหม คุณโย เจ้าของร้านเขาขอรับประกันความปลอดภัย เพราะมันจะระเหยออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตนั่นเอง

ไม่รอช้าละ ขอเรียกความสดชื่นด้วยไอศกรีมฝรั่งชมพู สีหวานสวย สัมผัสเนี้ยน…เนียน ถึงรสชาติฝรั่งชมพูแบบเต็มๆ เพิ่มความอร่อยที่แตกต่างอีกระดับด้วยเกลือสีชมพู ออกเค็มนิดๆ แหม…มันเข้าขากันดีชะมัด

ต่อด้วยรสช็อกโกแลตที่แสนเข้มข้น ที่มาพร้อมกับความแน่นละเอียดของเนื้อไอศกรีมโดยไม่หลงลืมความนุ่ม ชอบมากอ่ะ…

อย่าลืมรสชาติที่คนส่วนใหญ่หลงรัก ก็จะอะไรเสียอีกละ ถ้าไม่ใช่รสวานิลลาหวานกำลังดี แต่ที่พิเศษคือ เหนียวนุ่มมากกว่าไอศกรีมชนิดอื่นๆ

อ้อ… อย่าลืมปิดท้ายกระชากความสดชื่นกันอีกสักรอบด้วยรสมะม่วง เสาวรส ผลไม้สองชนิดที่ผสานกันจนลงตัว ให้สัมผัสที่สดชื่นสุดๆ

อ้าว… เกือบลืมเมนูใหม่ล่าสุด โวลคาโน เริ่มจากเลือกไอศกรีมรสโปรดของที่มีให้เลือกอยู่หน้าร้าน จากนั้นก็นำไปผสมลงในสไปรท์ ว้าว… นอกจากสัมผัสถึงรสชาติที่แปลกใหม่ ยังซู่ซ่าแสนฉ่ำใจที่สุดเชียวล่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกมากกว่า 50 รสชาติ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนเอาใจคุณๆ อีกต่างหาก

อืม… แล้วจะรอช้าอยู่ทำไม ของเนียนๆ นุ่มๆ รอให้คุณสัมผัสอยู่แค่เอื้อมนี่เอง อิอิ!!!

การตรึงไนโตรเจน และปริมาณที่ตรึงได้ของบักเตรีปมถั่วเหลืองเมื่อเทียบกับปุ๋ยไนโตรเจน

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001378&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จีรยุทธ ตันวีนุกูล; พรภพ เชาวสันต์; วิเชียร ภานุวาส; สมพร ชุนห์ลือชานนท์; วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน; นันทกร บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: การตรึงไนโตรเจน และปริมาณที่ตรึงได้ของบักเตรีปมถั่วเหลืองเมื่อเทียบกับปุ๋ยไนโตรเจน
Article title: Nitrogen fixation of Rhizobium japonicum and nitrogen fertilizer equivalent
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 166-174
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, NITROGEN FERTILIZERS, NITROGEN FIXATION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, แบคทีเรียปมถั่วเหลือง, ปุ๋ยไนโตรเจน, การตรึงไนโตรเจน
หมายเลข: 001378 KC1401016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรึงไนโตรเจนของบักเตรีปมถั่วเหลืองในรอบวันและฤดูเมื่อปลูกถั่วเหลืองในแปลงทดลอง

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001376&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นันทกร บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: การตรึงไนโตรเจนของบักเตรีปมถั่วเหลืองในรอบวันและฤดูเมื่อปลูกถั่วเหลืองในแปลงทดลอง
Article title: Seasonal and diurnal variation in N2 (C2H2) fixing activity in soybeans
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 143-149
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, NITROGEN FIXATION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, แบคทีเรียปมถั่วเหลือง, การตรึงไนโตรเจน, รอบวัน
หมายเลข: 001376 KC1401014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: