ไทย

All posts tagged ไทย

การศึกษาโครโมโซมของปลาเค้าดำ ปลาเค้าขาว ปลาคางเบือน และปลาก้างพระร่วง ที่พบในประเทศไทย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006148&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของปลาเค้าดำ ปลาเค้าขาว ปลาคางเบือน และปลาก้างพระร่วง ที่พบในประเทศไทย
Article title: Chromosome study on four species of silurid fishes, Wallago miostoma, W. attu, W. dinema and Kryptoterus bicirrhis, from Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 367-377
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SILUROIDEI; SPECIES; CHROMOSOME NUMBER; KARYOTYPES; CLASSIFICATION
ดรรชนี-ไทย: ปลาเค้าดำ, ปลาเค้าขาว, ปลาคางเบือน, ปลาก้างพระร่วง, จำนวนโครโมโซม, คาริโอไทพ์, การจำแนก, ไทย
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาจำนวนโครโมโซม และคาริโอไทพ์ของปลาเค้าดำ ปลาเค้าขาว ปลาคางเบือนและปลาก้างพระร่วงที่พบในประเทศไทย ปลาแต่ละชนิดจำนวนชนิดละ 5 ตัว ที่นำมาใช้ศึกษามีความยาวมาตรฐาน 20.1-27.5 ซม. 20.2-28.9 ซม. 13.1-20.1 ซม. และ 5.4-6.1 ซม. ตามลำดับ การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงมาจากวิธีของอีดะและคีโอ (Ida and Kyo, 1980) การจำแนกโครโมโซมถือเอาตามวิธีของลีแวน และคณะ (Levan et al., 1964) ผลการทดลองพบว่า (1) ปลาเค้าดำมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=56 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 13 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 13 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 86 (2) ปลาเค้าขาวมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=88 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 8 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 1 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 33 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 106 (3) ปลาคางเบือนมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=62 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 10 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 5 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 4 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 12 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 92 (4) ปลาก้างพระร่วงมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=64 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 10 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 5 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 15 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 94 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปลาทั้งสี่ชนิดมีจำนวนโครโมโซมไม่เท่ากัน จำนวนแขนโครโมโซมและคาริโอไทพ์ของปลาทั้ง 4 ชนิดแตกต่างกัน ผลการศึกษามีประโยชน์ทางด้านเซลล์อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ด้านอนุกรมวิธานของปลา
หมายเลข: 006148 KC3404013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในประเทศไทย

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005605&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Ogawa, H.; วิทยา ศรีมโนภาษ; สุจินต์ ดีแท้; กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
ชื่อเรื่อง: ชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในประเทศไทย
Article title: Species and distribution of seagrasses of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 344-355
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: F70-Plant taxonomy and geography
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GRASSES; AQUATIC PLANTS; SPECIES; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; TAXONOMY; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: หญ้า; พืชน้ำ; ชนิด; การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์; อนุกรมวิธาน; ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: หญ้าทะเล, การจำแนกชนิด, อนุกรมวิธาน, ลักษณะ, การแพร่กระจาย, ไทย
บทคัดย่อ: หญ้าทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ โดยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ และหลบซ่อนศัตรูของสัตว์น้ำต่างๆ ในปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลได้ถูกทำลาย อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์น้ำลดปริมาณลง จากการสำรวจชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในน่านน้ำไทย พบหญ้าทะเล 2 วงศ์ 7 สกุล 12 ชนิด ได้แก่ Cymodocea rotundata, C. serrulata, Halodule pinifolia, H. uninervis, Ruppia maritima และ Syringodium isoetifolium ในวงศ์ Potamogetonaceae ส่วนวงศ์ Hydrocharitaceae ได้แก่ Enhalus acoroides, Halophila beccarii, H. decipiens, H. minor, H. ovalis และ Thalassia hemprichii หญ้าทะเลเหล่านี้พบตั้งแต่บริเวณชายฝั่งที่น้ำท่วมถึงไปจนถึงระดับความลึก 36 เมตร ขึ้นได้ทั้งในที่ซึ่งพื้นเป็นโคลน โคลนปนทราย ทราย และซากปะการัง หญ้าทะเลบางชนิดมีขอบเขตจำกัดในการแพร่กระจาย โดยมีสภาพทางนิเวศเป็นตัวกำหนด ในบรรดาหญ้าทะเลทั้ง 12 ชนิดที่สำรวจพบ ชนิดที่มีการแพร่กระจายสูงสุดได้แก่ Halophila ovalis พบเกือบทุกจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับทะเล
หมายเลข: 005605 KC3104007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโครโมโซมของปลาหลดจุด ปลาหลดภูเขา ปลาหลด และปลากระทิงดำ ที่พบในประเทศไทย

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005390&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร มากตุ่น; ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของปลาหลดจุด ปลาหลดภูเขา ปลาหลด และปลากระทิงดำ ที่พบในประเทศไทย
Article title: Chromosome study on four species of mastacembelid fishes, Macrognathus siamensis, M. circumcinctus, M. aculeatus and Mastacembelus armatus, from Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 621-630
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; SPECIES; KARYOTYPES; CHROMOSOMES; CHROMOSOME NUMBER; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาหลดจุด, ปลาหลดภูเขา, ปลาหลด, ปลากระทิงดำ, โครโมโซม, จำนวนโครโมโซม, คาริโอไทพ์, ลักษณะทางสัณฐานวิทยา, ไทย
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อศึกษาโครโมโซมและคาริโอไทพ์ของปลาหลดจุด ปลาหลดภูเขา ปลาหลด และปลากระทิงดำที่พบในประเทศไทย ปลาแต่ละชนิดจำนวนชนิดละ 15 ตัวที่นำมาใช้ในการศึกษามีความยาวมาตรฐาน 15.3-19.7 ซม. 11.2-14.5 ซม. 11.7-17.3 ซม. และ 22.5-30.0 ซม. ตามลำดับ การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงมาจากวิธีของอีดะและคีโอ (Ida and Kyo, 1980) วิธีของยูวาและโอจิมา (Uwa and Ojima, 1981) การจำแนกโครโมโซมถือเอาตามวิธีของลีแวนและคณะ (Levan, 1964) ผลการทดลองพบว่า 1) ปลาหลดจุดมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 4 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 1 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 19 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 56 2) ปลาหลดภูเขามีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 7 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 1 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 16 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 64 3) ปลาหลดมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 คาริโอไทพ์ ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 7 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 15 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 62 4) ปลากระทิงดำมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 6 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 1 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 15 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 62 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปลาทั้ง 4 ชนิดมีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน (2n=48) แต่มีคาริโอไทพ์ต่างกัน ผลที่ได้จากการศึกษามีประโยชน์ทางด้านเซลล์อนุกรมวิธานของปลา
หมายเลข: 005390 KC3004012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงการผลิตวัวนมและวัวเนื้อในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000444&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Koshi, J.H.
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงการผลิตวัวนมและวัวเนื้อในประเทศไทย
Article title: Improving dairy and beef cattle production in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 371-375
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L01-Animal husbandry
ดรรชนี-ไทย: โคนม, โคเนื้อ, การปรับปรุงการผลิต, ไทย
หมายเลข: 000444 KC0402002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแพร่กระจายและความชุกชุมของลูกกุ้งวัยอ่อนบริเวณป่าไม้ชายเลน ชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003182&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วุฒิชัย เจนการ; เพ็ญศรี บุญเรือง
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายและความชุกชุมของลูกกุ้งวัยอ่อนบริเวณป่าไม้ชายเลน ชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต
Article title: Distribution and abundance of penaeid postlarvae in mangrove areas along the east coast of Phuket island, Southern Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 42-64
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS, PENAEUS MONODON, PENAEUS MERGUIENSIS, PENAEUS SEMISULCATUS, PENAEUS TAPONICUS, PENAEUS INDICUS, MANGROVES, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, POPULATION DENSITY, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS, PENAEUS MONODON, PENAEUS MERGUIENSIS, PENAEUS SEMISULCATUS, PENAEUS INDICUS, ป่าชายเลน, การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์, ความหนาแน่นของประชากร, ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: กุ้ง, ลูกกุ้งวัยอ่อน, ป่าไม้ชายเลน, การแพร่กระจาย, ความชุกชุม, ชายฝั่งทะเล, ไทย, เกาะภูเก็ต
หมายเลข: 003182 KC2204010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางอนุกรมวิธานของปลาในครอบครัวย่อย Garrinae ของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003176&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สืบสิน สนธิรัตน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางอนุกรมวิธานของปลาในครอบครัวย่อย Garrinae ของประเทศไทย
Article title: Systematic study on the fish of the subfamily Garrinae of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 17-21
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; TAXONOMY; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลา, GARRINAE, อนุกรมวิธาน, CYRININAE, ปากดูด, ปากแบบ INFERIOR, ไทย
หมายเลข: 003176 KC2204004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชนิดของไส้เดือนฝอยรากปมในประเทศไทย ตอนที่ 1

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000422&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิตต์ รัตนศิริ; อรุณ จันทนโอ
ชื่อเรื่อง: ชนิดของไส้เดือนฝอยรากปมในประเทศไทย ตอนที่ 1
Article title: Rootknot nematodes (Meloidogyne spp.) in Thailand part.I
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 280-281
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MELOIDOGYNE, ROOTKNOT, NEMATODA, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ไส้เดือนฝอยรากปม, โรครากปม, MELOIDOGYNE, ไทย
หมายเลข: 000422 KC0401083
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรควิสาของข้าวที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000410&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เลื่อนศักดิ์ วัฒนกุล
ชื่อเรื่อง: โรควิสาของข้าวที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย
Article title: Occurrence of a new virus disease of rice in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 263
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VIRUSES, PLANT DISEASES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, โรควิสา, อาการ, เพลี้ยจักจั่นสีเขียว, โรคใบสีเหลืองส้ม, ไทย
หมายเลข: 000410 KC0401071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของไม้ไทยบางชนิดในการทำเยื่อกระดาษ

Published กุมภาพันธ์ 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000395&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศรี อรัณยภูติ; ถนอม เปรมรัศมี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของไม้ไทยบางชนิดในการทำเยื่อกระดาษ
Article title: Preliminary study on suitability of Thai timbers for pulp and paper
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 170-180
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: K50-Processing of forest products
ดรรชนี-ไทย: ไม้, เยื่อกระดาษ, การใช้, การผลิต, โรงงานกระดาษ, วัตถุดิบ, ไม้รวก, ไม้งิ้ว, ไม้มะกอก, ไทย
หมายเลข: 000395 KC0401056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การค้นคว้าทดลองอบไม้เมืองไทยบางชนิดเพื่อจัดทำและหาตารางอบที่เหมาะสม

Published กุมภาพันธ์ 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000393&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถมรัตน์ พงษ์ไสว; ศักดิ์ วัฒนากูล
ชื่อเรื่อง: การค้นคว้าทดลองอบไม้เมืองไทยบางชนิดเพื่อจัดทำและหาตารางอบที่เหมาะสม
Article title: Investigation on kiln seasoning of some Thai woods to develop and determine the optimum drying schedule
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 167-168
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: K50-Processing of forest products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: WOOD, DRYING, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ไม้, การอบ, ตารางอบ, ความแน่น, การหดตัว, อัตราการแห้ง, การควบคุมตำหนิ, ไทย
หมายเลข: 000393 KC0401054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: