โรงสี

All posts tagged โรงสี

โรงสีข้าวพิกุลทอง พระราชทาน – ทิศทางเกษตร

Published มิถุนายน 2, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/117377

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 00:00 น.

“โรงสีข้าวพิกุลทอง” ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และได้เปิดให้บริการแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบศูนย์และตำบลใกล้เคียง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยการสีข้าวแต่ละครั้งนั้น จะคิดค่าบริการราคาถูก และจะคืนข้าวสาร ปลายข้าว รำละเอียดให้แก่ราษฎรที่นำข้าวมาสี ส่วนเงินรายได้จากการสีข้าว นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นรายได้ของศูนย์ฯ สำหรับเป็นทุนเพื่อการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงของโรงสีต่อไป

ต่อมาในวันที่ 24 กันยายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงสีข้าวพิกุลทอง และมีพระราชกระแสกับนายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ  กปร. ความว่า

“ให้ปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้พิจารณาถึงจำนวนประชากรที่มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อยควรมีขนาดเท่ากับโรงสีที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ส่วนเครื่องเก่าให้อนุรักษ์ไว้ และปรับปรุงอาคารให้สวยเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยให้สำนักงาน กปร. เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”…“ให้ยุวเกษตรกรและกรรมการโรงสี ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงสีข้าวตั้งแต่ต้น รวมทั้งการศึกษาด้านบัญชี และหลักสูตรอื่น ๆ ให้ครบวงจร”

จากแนวพระราชดำริดังกล่าว ทางสำนักงาน กปร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ได้ประชุมหารือร่วมกัน และกำหนดแนวทางในการพัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในการดำเนินการนับตั้งแต่การจัดสร้างโรงสีข้าวพร้อมจัดหาเครื่องสีข้าวและอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนเครื่องสีข้าวเก่าที่ผ่านการใช้งานมานานแล้วและชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา  พร้อมเพิ่มองค์ความรู้และการบริหารจัดการโรงสีข้าวแก่ผู้นำสหกรณ์ ผู้นำชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ และปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทองเดิมให้เป็น “พิพิธภัณฑ์” เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ล่าสุด นายโกวิทย์  เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดูแลโรงสีข้าวพิกุลทองพระราชทานแห่งนี้ และเมื่อราษฎรมีการผลิตข้าวมาแล้ว ให้มีการเก็บข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือค่อยนำออกจำหน่าย โดยข้าวเปลือกที่เก็บไว้นั้นค่อยนำออกมาสีที่โรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนต่อไป ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีข้าวสารสำหรับบริโภคตลอดทั้งปี ไม่ต้องไปหาซื้อเหมือนอย่างที่ผ่านมา และนอกจากโรงสีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแล้ว ก็จะมีโรงสีขนาดเล็ก ไปติดตั้งตามหมู่บ้านต่าง ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก็มีการจัดสร้างโรงสีข้าวขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการใช้งานระดับชุมชน ก็ทำให้ราษฎรได้มีโรงสีสำหรับสีข้าวใกล้บ้าน และมีข้าวสารเพื่อบริโภคตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้กับราษฎรเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ ซึ่งภายหลังจากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่าราษฎรในพื้นที่มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี

โรงสีข้าวพิกุลทอง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่นำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาเข้าสู่หลักการรวมกลุ่มในการดำรงชีพ ประกอบอาชีพ ของชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้แนวทาง ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และร่วมกันสร้างสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

tidtangkaset@dailynew.co.th

กันชาวนาโดนโกง พาณิชย์จัดอบรมใช้เครื่องวัดความชื้น

Published สิงหาคม 15, 2011 by SoClaimon

26 พฤศจิกายน 2553, 14:21 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/129850.

Pic_129850

“พาณิชย์” หวั่นชาวนาถูกโรงสีโกงความชื้น เตรียมจัดอบรมการใช้เครื่องวัดความชื้นที่ถูกต้อง 27 พ.ย.นี้ ที่จ.ขอนแก่น ป้องกันถูกเอาเปรียบ กดราคารับซื้อ…

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมการค้าภายในสร้างความเป็นธรรม และความเชื่อมั่นในการซื้อขายข้าวเปลือก ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการดูแลไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากปัญหาความชื้น และการหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกที่นำมาจำหน่าย เพราะปัจจุบันเกษตรกรมักจะถูกโรงสีกดราคารับซื้อข้าวเปลือกโดยอ้างความชื้นสูงเกิน

ด้านนางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ กรมจะจัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการรับซื้อข้าว และโรงสี ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.ขอนแก่น เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ถูกต้อง เพราะปัจจุบันการซื้อขายข้าวเปลือกได้คิดคำนวณราคาโดยการชั่งน้ำหนัก และค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นของข้าวเปลือก ทำให้ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อราคาของข้าวเปลือก ซึ่งหากความชื้นสูงราคาซื้อขายจะลดลงไปตามสัดส่วน และมีผลต่อน้ำหนักของข้าวเปลือก ขณะทำการซื้อขายและคุณภาพของข้าวเปลือกในการเก็บรักษา

“การอบรมครั้งนี้จะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อข้าว และโรงสีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ถูก ต้องมากขึ้น สามารถลดการเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ไมถูกต้อง ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าว และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น” นางวัชรี  กล่าว.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 26 พฤศจิกายน 2553, 14:21 น.

เบรกข้าวถุงขึ้นราคา อ้างต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก

Published กรกฎาคม 19, 2011 by SoClaimon

19 กรกฎาคม 2554, 21:04 น.

เบรกข้าวถุงขึ้นราคา อ้างต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก.

Pic_187575

“พาณิชย์”เบรกข้าวถุงขึ้นราคา อ้างต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก เพียงแค่หาซื้อข้าวยากขึ้น ยันหลังข้าวนาปีออก ปัญหาคงหมดไป …

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมชาวนาไทย เพื่อหารือถึงต้นเหตุของราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อราคาข้าวสารบรรจุถุง ว่า โรงสีได้แจ้งว่าเป็นเพราะขณะนี้ได้มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ โดยในช่วง 6 เดือนกว่า สามารถส่งออกใกล้จะ 7 ล้านตันแล้ว ทำให้ผู้ส่งออกมีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น และทำให้ข้าวในตลาดหายไป ประกอบกับเป็นช่วงปลายฤดูข้าวนาปรัง ที่มีผลผลิตน้อย ก็ยิ่งทำให้ข้าวตึงตัว หาซื้อยากขึ้น

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกปัจจุบันเฉลี่ยตันละ 9,000-9,800 บาท และเมื่อคิดเป็นราคาข้าวสารจะตกกิโลกรัม (กก.) ละ 15 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่กระทบต่อการผลิตข้าวสารบรรจุถุง และผู้ผลิตข้าวถุงไม่ควรใช้เป็นสาเหตุขอปรับขึ้นราคาอย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ ข้าวนาปรังรอบ 2 จะออกสู่ตลาด และจะทำให้มีข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น จากนั้นจะเข้าสู่ฤดูข้าวนาปี ซึ่งจะไม่มีปัญหาวัตถุดิบในการผลิตข้าวถุงอีกต่อไป

“จากที่ได้หารือทั้งผู้ผลิตข้าวถุง โรงสี และชาวนา มีความเห็นว่า ข้าวถุงไม่มีเหตุผลที่จะต้องปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ เพราะต้นทุนไม่ได้สูงขึ้น เพียงแต่ปริมาณข้าวตึงตัวไปบ้าง แต่อีกไม่นาน จะมีข้าวออกสู่ตลาด ปัญหาข้าวขาดแคลนก็จะหมดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาข้าวขึ้นราคา เตรียมหารือกับผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ให้ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อไม่ให้ข้าวถุงต้องปรับขึ้นราคา” นางวัชรี  กล่าว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 19 กรกฎาคม 2554, 21:04 น.

“พาณิชย์”ออกตรวจโรงสีก่อนผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ

Published สิงหาคม 3, 2010 by SoClaimon

31 กรกฎาคม 2553, 16:50 น.

ผ่านทาง“พาณิชย์”ออกตรวจโรงสีก่อนผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_100311

กรมการค้าภายในออกตรวจความพร้อมโรงสี 6 แห่ง ที่ผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแจกประชาชนในวันที่ 12 ส.ค.และ 5 ธ.ค. โดยจะมีคณะกรรมการจังหวัดรับผิดชอบในการแจกจ่าย…

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2553 นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน  กล่าวภายหลังนำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความพร้อมของโรงสีจำนวน  6 แห่ง ว่าหลังจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ได้อนุมติให้นำข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ มาจัดทำข้าวสารจำนวน 60 ล้านถุง ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม เพื่อทำข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ กรมการค้าภายใน ได้ออกตรวจสอบความพร้อมของโรงสีที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน  6 แห่ง จากที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 19 แห่ง ที่จะเข้ามาปรับปรุงคุณภาพข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ และบรรจุถุง ขนาด 1 กิโลกรัม โดยย้ำว่าโรงสี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าโครงการจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงความพร้อมในการปรับปรุงคุณภาพข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม อีกทั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง

เบื้อง ต้นโรงสีที่ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาค่าขนส่ง ปรับปรุงข้าวและบรรจุถุงที่ตันละ 800 บาท หรือ เฉลี่ยราคาถุงละ 80 สตางค์  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมทำสัญญากับโรงสีที่ผ่านการคัดเลือกในสัปดาห์หน้า โดยรัฐบาลมีกำหนดที่จะแจกข้าวถุงให้กับประชาชนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2553 ถึงวันที่ 5 ธ.ค. 2553 โดยแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการจังหวัดที่รับผิดชอบในการนำข้าวสารไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนทั่วประเทศ

วงการค้าข้าวลือหึ่ง! ผู้มีอำนาจอนุมัติขายข้าวเตรียมเรียกเงินใต้โต๊ะ

Published สิงหาคม 2, 2010 by SoClaimon

20 กรกฎาคม 2553, 19:30 น.

ผ่านทางวงการค้าข้าวลือหึ่ง! ผู้มีอำนาจอนุมัติขายข้าวเตรียมเรียกเงินใต้โต๊ะ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_97752

วงการค้าข้าวลือหึ่ง! ผู้มีอำนาจอนุมัติขายข้าวเตรียมเรียกเงินใต้โต๊ะกระสอบละ 200-300 บาท แลกชนะประมูล ทำเงินสะพัด 600-900 ล้านบาท ด้านผู้ส่งออกจี้รัฐเร่งคายข้าวเหนียว-ปทุมธานี กว่า 3 แสนตันออกจากสต๊อกโดยเร็ว หลังความต้องการพุ่งทั้งใน-ต่างประเทศ…

20 ก.ค. นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเปิดระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลเร็วๆ นี้ว่า ต้องการให้รัฐบาลเปิดระบายโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะข้าวเหนียว และข้าวหอมปทุมธานี เพราะความต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีมาก ประกอบกับข้าวทั้ง 2 ชนิดขณะนี้มีราคาสูงมาก และไม่มีข้าวเหลือในมือเกษตรกรอีกแล้ว หากรัฐบาลระบายออกสู่ตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จะไม่มีผลทำให้ราคาภายในตกต่ำลงอย่างแน่นอน ส่วนข้าวขาวยังไม่น่าขาย เพราะราคายังตกต่ำ หากขายออก รัฐบาลจะขาดทุนมหาศาล

สำหรับราคาส่งออกข้าวไทยในปัจจุบัน นายชูเกียรติ กล่าวว่า ลดลงอย่างมาก โดยราคาข้าวขาว 100% อยู่ที่ตันละ 450-460 เหรียญสหรัฐ จากการที่เวียดนามเร่งส่งออกข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ และขายในราคาต่ำเหลือเพียงตันละ 350 เหรียญเท่านั้น ทำให้ผู้ซื้อต่างประเทศชะลอการซื้อข้าวจากไทย หันไปซื้อจากเวียดนามแทน ประกอบกับผู้ซื้อต่างประเทศบางส่วนยังลังเลที่จะซื้อจากไทย เพราะรอช้อนซื้อข้าวราคาถูกจากการเทขายสต๊อกข้าวของไทยในเร็วๆ นี้

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีข่าวออกมาจากวงการค้าข้าว ทั้งผู้ส่งออกและโรงสีแล้วว่า ข้าวที่รัฐบาลจะเร่งระบายออกจากสต๊อกในครั้งนี้ หากพ่อค้ารายใดต้องการเป็นผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายใต้โต๊ะให้กับผู้มี อำนาจในการอนุมัติขายกระสอบ (100กิโลกรัม) ละ 200-300 บาท ซึ่งหากมีการระบายข้าวปริมาณ 300,000 ตัน จะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะสูงถึง 600-900 ล้านบาท

5จว.ใต้วอนรัฐช่วย ขอซื้อข้าวถูก หลังพ่อค้าโก่งราคา

Published พฤษภาคม 31, 2010 by SoClaimon

30 พฤษภาคม 2553, 11:30 น.

ผ่านทาง5จว.ใต้วอนรัฐช่วย ขอซื้อข้าวถูก หลังพ่อค้าโก่งราคา – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_86257

ชาวใต้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ วอนรัฐช่วย ขอซื้อข้าวในราคาถูก หลังถูกพ่อค้าโก่งราคา…

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก องค์การคลังสินค้า (อคส.) ว่า ที่ผ่านมาทางอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้ทำหนังสือขอให้อคส.ประสานโรงสี เพื่อขอซื้อข้าวสาร 10% ราคาตันละ 10,000 บาท จำนวน 10 ตัน เพื่อนำไปจำหน่ายในโครงการสวัสดิการข้าวสารราคาถูก ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและฐานะยากจน โดยนำร่องในกลุ่มที่เป็นสมาชิกชุมนุมท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์บ้านมาแฮ กลุ่มร้านค้าชุมชนศรัทธา กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มเครือข่ายการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่ง อคส. ได้ประสานไปยังโรงสีในจ.พัทลุง และจ.สงขลาแล้ว ซึ่งจะส่งมอบครั้งแรกในวันที่ 3 มิ.ย.นี้ ภายใต้โครงการข้าวสาร “สานใจไทยสู่พี่น้องประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

นอกจากนี้ ยังพบว่าใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ขอซื้อข้าวสารราคาถูกไม่เกินตันละ 10,000 บาท อีก 100 ตัน ซึ่งอคส. ขอให้จัดส่งรายละเอียด และจะขออนุมัติซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และกระทรวงพาณิชย์เร็วๆ นี้

สาเหตุของการช่วยเหลือ เนื่องมาจากชาวบ้านมีรายได้น้อยถูกพ่อค้าโก่งราคาขายข้าว โดยขายให้ลิตรละ 18-25 บาท จากทั่วไปไม่เกินลิตรละ 15-17 บาท และเห็นว่าการที่กขช. อนุมัติให้จัดทำข้าวถุงธงฟ้าขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อขายให้คนรายได้น้อยนั้น คนในภาคใต้จะหาซื้อได้ยาก จึงขอให้หน่วยงานรัฐช่วยจัดหาข้าวสารราคาถูกให้

กรมการค้าภายในลุยตรวจโรงสีโกงตาชั่งเมืองกรุงเก่า

Published พฤษภาคม 7, 2010 by SoClaimon

6 พฤษภาคม 2553, 19:27 น.

ผ่านทางกรมการค้าภายในลุยตรวจโรงสีโกงตาชั่งเมืองกรุงเก่า – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_81345

เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด สาขาเขตจ.จันทบุรี บุกตรวจโรงสี ในจ.พระนครศรีอยุธยา หลังชาวนาแจ้งข้อมูลไปยังกรมการค้าภายในว่าถูกโรงสีบางแห่งโกงน้ำหนักและ ความชื้น…

เมื่อเวลา 13.00 น. 6 พ.ค. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขตจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่การค้าภายใน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบโรงสีรวมทรัพย์ถาวร อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ตามแผนตรวจสอบเครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นข้าว ณ จุดตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล และจุดรับซื้ออื่นๆ นอกโครงการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเครื่องชั่งผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นที่ใช้สำหรับวัดความชื้นข้าวอย่างละเอียด แต่ไม่พบว่าโรงสีดังกล่าวมีความผิดปกติในเรื่องของเครื่องชั่ง และเครื่องวัดความชื้นแต่อย่างใด

นายกิตติศักดิ์ ศิริวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขตจันทบุรี กล่าวว่า เมื่อวานนี้ได้ตรวจสอบโรงสีและท่าข้าว 4 แห่ง พบมีผิดปกติ 1 แห่ง คือ ท่าข้าว ต.พืชผล อ.ภาชี เนื่องจากเครื่องตีตราประทับของชั่งตวงวัด ที่ติดอยู่กับแป้นบอกตัวเลขน้ำหนักในห้องควบคุมหลุดออก ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเป็นการจงใจ หรือเกิดจากการชำรุดเอง แต่หากเป็นการจงใจกระทำการให้เครื่องหมายหลุด จะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ชั่งตวงวัด คือถูกเพิกถอนใบอนุญาต และจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับโรงสีหรือท่าข้าวใดที่แอบโกงตาชั่งเกษตรกร หรือโกงความชื้น จะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ชั่งตวงวัด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท.

%d bloggers like this: