โรคราสนิมเหล็ก

All posts tagged โรคราสนิมเหล็ก

โรคของถั่วลิสงและการป้องกันกำจัดในสภาพปลูกบนที่ดอนอาศัยน้ำฝนของประเทศไทย

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002028&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; รังสฤษฎ์ สำเภาพล
ชื่อเรื่อง: โรคของถั่วลิสงและการป้องกันกำจัดในสภาพปลูกบนที่ดอนอาศัยน้ำฝนของประเทศไทย
Article title: Foliar diseases and their control in rainfed peanut production in Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 42-42(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, SPOTS, RUSTS, HIGHLANDS, RAINFED FARMING, FUNGICIDES, DISEASE CONTROL, EFFICIENCY, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ARACHIS HYPOGAEA, อาการจุดรูปร่างกลมมักเกิดบนใบ, โรคราสนิม, ที่สูง, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, สารเคมีกำจัดเชื้อรา, การควบคุมโรค, ประสิทธิภาพ, ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, โรคใบจุด, โรคราสนิมเหล็ก, ที่ดอนอาศัยน้ำฝน, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, การป้องกันกำจัดโรค, ประสิทธิภาพ, ผลผลิต
หมายเลข: 002028 KC1801044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบยาป้องกันกำจัดโรคใบจุดและราสนิมเหล็กในถั่วลิสง

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001887&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิทักษ์ อินทะพันธ์; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; รังสฤษฎ์ สำเภาพล
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบยาป้องกันกำจัดโรคใบจุดและราสนิมเหล็กในถั่วลิสง
Article title: Fungicides for Cercospora leaf spot and rust control in peanut
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 81-81(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, SPOTS, RUSTS, CERCOSPORA, FUNGICIDES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, โรคใบจุด, โรคราสนิมเหล็ก, สารป้องกันกำจัดโรคพืช, ผลผลิต
หมายเลข: 001887 KC1701081
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความสัมพันธ์ของโรคต่อผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในสภาพการใช้น้ำฝนเป็นหลัก

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001886&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประชุม แพงไตร; พิทักษ์ อินทะพันธ์; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของโรคต่อผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในสภาพการใช้น้ำฝนเป็นหลัก
Article title: Impact of disease on relative yield potential of rainfed grown peanut varieties
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 80-80(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, SPOTS, RUSTS, VARIETIES, TRIALS, RAINFED FARMING, VARIETY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, โรคใบจุด, โรคราสนิมเหล็ก, พันธุ์, การเปรียบเทียบ, สภาพการใช้น้ำฝน, ผลผลิต, พันธุ์, การป้องกันกำจัดโรคพืช
หมายเลข: 001886 KC1701080
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: