โรคพืช

All posts tagged โรคพืช

การศึกษาลักษณะการเพาะปลูกงาภายใต้สภาพที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในภาคเหนือของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001884&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สากล ไคลมี; อภิชัย ธีรธร; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการเพาะปลูกงาภายใต้สภาพที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Performance of sesame (Sesamun indicum L.) grown under rainfed conditions in north Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 78-78(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SESAMUM INDICUM, VARIETIES, RAINFED FARMING, YIELDS, PLANT DISEASES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: งา, พันธุ์, วันปลูก, โรคพืช, พื้นที่อาศัยน้ำฝน, ผลผลิต, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001884 KC1701078
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Dynamic observations of zoospores to differentiate Phytophthora palmivora from Pythium sp.

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001733&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Piya Giatgong; Ubol Kueprakone; Thanawat Kamhangridthirong; Kobayashi, N.
ชื่อเรื่อง: Dynamic observations of zoospores to differentiate Phytophthora palmivora from Pythium sp.
Article title: Dynamic observations of zoospores to differentiate Phytophthora palmivora from Pythium sp.
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 99-99(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANT DISEASES, PHYTOPHTHORA PALMIVORA, PYTHIUM, FUNGI SPORES
ดรรชนี-ไทย: โรคพืช, PHYTOPHTHORA PALMIVORA, PYTHIUM, ZOOSPORE, รูปร่างลักษณะ
หมายเลข: 001733 KC1601100
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการปลูกเห็ดเป็นการค้า

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001707&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสาน กลนานนท์; อานนท์ เอื้อตระกูล; วัฒนา จารณศรี; อมรรัตน์ พันธุฟัก
ชื่อเรื่อง: ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการปลูกเห็ดเป็นการค้า
Article title: Some problems on commercial mushroom production
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 73
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI, PRODUCTION, PLANT DISEASES, PEST INSECTS
ดรรชนี-ไทย: เห็ด, การผลิต, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช
หมายเลข: 001707 KC1601074
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้พันธุ์ต้านทานป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001679&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประพาส วีระแพทย์
ชื่อเรื่อง: การใช้พันธุ์ต้านทานป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
Article title: Use of varietal resistance to control plant diseases and insects
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 46-46(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANTS, VARIETIES, DISEASE RESISTANCE, PEST RESISTANCE, GERMPLASM
ดรรชนี-ไทย: พันธุ์พืช, พันธุ์ต้านทาน, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช, พันธุกรรม, ลักษณะต้านทาน
หมายเลข: 001679 KC1601046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคสำคัญของพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001393&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดม ภู่พิพัฒน์; ธรรมศักดิ์ สมมาตย์; กิตติ ชุณหวงศ์; อนงค์ หมื่นปัญญา
ชื่อเรื่อง: โรคสำคัญของพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย
Article title: Economic diseases of forage crop in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 300-306
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FEED CROPS, PLANT DISEASES, BLIGHTS, MILDEWS, SYMPTOMS, AETIOLOGY, FUNGI, TAXONOMY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: พืชอาหารสัตว์, โรคพืช, โรคใบไหม้, โรคราน้ำค้าง, โรคใบด่าง, อาการของโรค, เชื้อสาเหตุ, เชื้อรา, อนุกรมวิธาน
หมายเลข: 001393 KC1401031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคของสตรอเบอรี่ในประเทศไทย

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001386&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีระ สูตะบุตร; วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล
ชื่อเรื่อง: โรคของสตรอเบอรี่ในประเทศไทย
Article title: Current strawberry diseases in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 243-247
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
ดรรชนี-ไทย: สตรอเบอรี่, โรคพืช, โรคใบจุด, โรคใบไหม้, โรค LEAF SCORCH, โรคโคนเน่า, โรคลำต้นเน่า, โรครากปม, โรคเหี่ยว, โรคผลเน่า, สาเหตุของโรค, อาการของโรค
หมายเลข: 001386 KC1401024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจโรคพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001272&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล
ชื่อเรื่อง: การสำรวจโรคพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย
Article title: Forage crop disease survey in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 127-131
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRACHIARIA MUTICA, SORGHUM ALMUM, FEED CROPS, PLANT DISEASES, SURVEYS, AETIOLOGY, SYMPTOMS
ดรรชนี-ไทย: หญ้าขน, หญ้าโคลัมบัส, พืชอาหารสัตว์, โรคพืช, เชื้อสาเหตุ, แหล่งที่พบ, อาการของโรค
หมายเลข: 001272 KC1301020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคส้มที่พบในประเทศไทย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001271&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร กำจายภัย
ชื่อเรื่อง: โรคส้มที่พบในประเทศไทย
Article title: Citrus diseases in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 120-126
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CITRUS, PLANT DISEASES, AETIOLOGY, SYMPTOMS, DISEASE CONTROL, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ส้ม, โรคพืช, เชื้อสาเหตุ, อาการของโรค, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001271 KC1301019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เรื่องการทดลองปลูกพรรณไม้ เลี่ยน สำโรงและไม้ถ่อน

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000954&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญชุบ บุญทวี; แก้ว หล่อพัฒนเกษม
ชื่อเรื่อง: เรื่องการทดลองปลูกพรรณไม้ เลี่ยน สำโรงและไม้ถ่อน
Article title: Growth trials of Melia azedarach Sterculia foetida and Albizzia procera
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 291-292
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MELIA AZEDARACH, STERCULIA, PLANTING, GERMINATION, SURVIVAL, GROWTH RATE, PLANT DISEASES, PEST INSECTS
อรรถาภิธาน-ไทย: MELIA AZEDARACH; STERCULIA; การปลูกพืช; การงอก; การอยู่รอด; อัตราการเติบโต; โรคพืช; แมลงที่เป็นศัตรูพืช
ดรรชนี-ไทย: เลี่ยน, สำโรง, ถ่อน, การปลูก, การงอก, การรอดตาย, อัตราการเจริญเติบโต, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช
หมายเลข: 000954 KC0901044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปลูกข้าวฟ่างในปัจจุบัน

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000929&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จินดา จันทร์อ่อน
ชื่อเรื่อง: การปลูกข้าวฟ่างในปัจจุบัน
Article title: Sorghum cultivation in the present
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 108-129
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: H10-Pests of plants
H20-Plant diseases
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, การปลูก, ฤดูปลูก, วัชพืช, การให้ปุ๋ย, การให้น้ำ, การเก็บเกี่ยว, พันธุ์, ผลผลิต, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 000929 KC0901019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: