โรคดวงขาว

All posts tagged โรคดวงขาว

ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจโรคดวงขาวโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) และการใช้ฟอร์มาลินในการป้องกันการเกิดโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006636&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วาริณี ปัญญาวชิระ; ศุภกร พัฒนาวิบาก; พรเลิศ จันทร์รัชชกูล; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจโรคดวงขาวโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) และการใช้ฟอร์มาลินในการป้องกันการเกิดโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
Article title: Detection of white spot baculovirus (WSBV) using polymerase chain reaction (PCR) and use of formalin treatment to prevent outbreaks in cultured shrimp, (Penaeus monodon (Fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 124
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, ANIMAL DISEASES, BACULOVIRIDAE, DIAGNOSIS, POLYMERASE CHAIN REACTION, FORMALDEHYDE, DISEASE CONTROL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, โรคดวงขาว, การตรวจโรค, ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส, ฟอร์มาลิน, การป้องกันกำจัดโรค
บทคัดย่อ: วิธีตรวจการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งให้ความแม่นยำสูง การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการเกิดโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งระหว่างกลุ่มที่มีการใช้ PCR ในการตรวจสอบการติดเชื้อก่อนปล่อยลูกกุ้ง และกลุ่มที่ไม่มีการตรวจสอบจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งในภาคตะวันออกจำนวน 31 บ่อ และจากภาคใต้จำนวน 98 บ่อ นอกจากนั้นยังทำการศึกษาเปรียบเทียบ การเกิดโรคในกลุ่มฟาร์มทางภาคตะวันออกที่มีการใช้ฟอร์มาลินแช่ลูกกุ้งเพื่อกำจัดลูกกุ้งอ่อนแอออกจากลูกกุ้งแข็งแรงก่อนปล่อยลงเลี้ยงและกลุ่มที่ไม่มีการใช้ฟอร์มาลิน ผลการศึกษาพบว่าบ่อเลี้ยงกุ้งในภาคตะวันออกจำนวน 6 บ่อ ซึ่งไม่มีการตรวจสอบการติดเชื้อของลูกกุ้งก่อนปล่อย สามารถเลี้ยงกุ้งจนจับขายได้เพียง 1 บ่อ ในขณะที่บ่อเลี้ยงกุ้งที่มีการตรวจสอบลูกกุ้งก่อนปล่อยจำนวนทั้งสิ้น 25 บ่อ สามารถเลี้ยงกุ้งจนจับขายได้จำนวน 15 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อที่มีการใช้ฟอร์มาลินคัดลูกกุ้งอ่อนแอทิ้งไปก่อนปล่อย ส่วนบ่อเลี้ยงกุ้งอีก 10 บ่อ ซึ่งไม่มีการคัดลูกกุ้งอ่อนแอทิ้งไปก่อนปล่อย พบกุ้งเป็นโรคและตายหมดภายใน 75 วันหลังจากปล่อยลงเลี้ยงและสามารถตรวจการติดเชื้อไวรัสได้โดยวิธี PCR ส่วนฟาร์มในภาคใต้ซึ่งมีการใช้ PCR ตรวจสอบลูกกุ้งและปล่อยลูกกุ้งที่ไม่พบการติดเชื้อเลย นอกจากนั้นก่อนการปล่อยยังมีการคัดแยกลูกกุ้งอ่อนแอทิ้งไปโดยใช้ฟอร์มาลิน และมีการตรวจสอบการติดเชื้อโดยวิธี PCR อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าจากจำนวนบ่อกุ้ง 108 บ่อ สามารถตรวจพบการติดเชื้อในระหว่างการเลี้ยงจำนวน 51 บ่อ และมีเพียง 14 บ่อเท่านั้นที่สามารถจับกุ้งได้ตามปกติ ส่วนบ่อที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อในระหว่างการเลี้ยงเลยจำนวน 57 บ่อ สามารถจับกุ้งได้ตามปกติ จำนวน 55 บ่อ ส่วนอีก 2 บ่อ พบการติดเชื้อก่อนจับขาย โดยพบว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นสูงสุดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักมาก
หมายเลข: 006636 KC3604029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการใช้ฟอร์มาลินเพื่อลดการระบาดของโรคดวงขาวในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006635&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จารี ผลชนะ; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; พรเลิศ จันทร์รัชชกูล
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้ฟอร์มาลินเพื่อลดการระบาดของโรคดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
Article title: Use of formalin to prevent white spot baculovirus outbreaks in black tiger shrimp, Penaeus monodon (Fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 123
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, ANIMAL DISEASES, BACULOVIRIDAE, EPIDEMICS, FORMALDEHYDE, DISEASE CONTROL, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, โรคดวงขาว, ฟอร์มาลิน, การป้องกันกำจัดโรค, อัตราการรอด
บทคัดย่อ: โรคดวงขาวในกุ้งกุลาดำที่เกิดจากเชื้อไวรัสสร้างความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดได้โดยการติดต่อผ่านทางน้ำและพาหะต่างๆ รวมทั้งสามารถติดมากับลูกกุ้งได้ แนวทางการป้องกันการระบาดวิธีหนึ่งคือ การลดปริมาณการติดเชื้อผ่านทางลูกกุ้งโดยการคัดแยกลูกกุ้งด้วยสารเคมี ซึ่งการทดลองนี้ได้ใช้ฟอร์มาลินความเข้มข้น 100 และ 200 ส่วนในล้านส่วน (ppm.) แช่ลูกกุ้งเป็นเวลานาน 30, 60 และ 90 นาที พบว่าสามารถแยกลูกกุ้งที่อ่อนแอและติดเชื้อโรคออกจากลูกกุ้งที่แข็งแรงได้ และไม่มีผลกระทบในด้านอัตรารอดต่อลูกกุ้งที่แข็งแรงหลังจากแช่เป็นเวลา 1 วัน และได้มีการทดลองใช้ฟอร์มาลินความเข้มข้น 100 ppm แช่ลูกกุ้งที่มีการติดเชื้อไวรัสดวงขาวเป็นเวลานาน 30 นาที ก่อนที่จะแยกลูกกุ้งที่แข็งแรงปล่อยลงอนุบาลในบ่อดินจำนวน 3 บ่อ ในอัตราความหนาแน่น 500,000 ตัว/ไร่ ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวและมีปัญหาการเกิดโรคดวงขาวรุนแรง จากนั้นย้ายกุ้งบางส่วนปล่อยในบ่อดินอีก 7 บ่อ ทำการติดตามผลการเลี้ยงกุ้งดังกล่าวตลอดฤดูกาลเลี้ยง และตรวจหาการติดเชื้อโรคดวงขาว โดยการใช้วิธี PCR (polymerase chain reaction) ทุก 10 วัน ถ้าผลการตรวจโรคเป็นบวกจะใช้ฟอร์มาลินความเข้มข้น 30 ppm. เพื่อกำจัดกุ้งอ่อนแอออกจากบ่อ ผลการเลี้ยงพบว่า กุ้งมีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 60-90 เปอร์เซ็นต์ โดยมีขนาดน้ำหนักเฉลี่ยที่ 14-24 กรัม เมื่อทำการจับขาย และมีระยะเวลาเลี้ยงตั้งแต่ 110-150 วัน
หมายเลข: 006635 KC3604028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: