โครโมโซม

All posts tagged โครโมโซม

การเพิ่มจำนวนโครโมโซมในเก็กฮวยโดยใช้โคชิซีน

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002022&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรดี สหวัชรินทร์; ศิริพร ซึงสนธิพร
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มจำนวนโครโมโซมในเก็กฮวยโดยใช้โคชิซีน
Article title: Colchicine-induced polyploidy in Chrysanthemum morifolium (Kek Huay)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 37
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DENDRANTHEMA MORIFOLIUM, COLCHICINE, POLYPLOIDY
ดรรชนี-ไทย: เก็กฮวย, โคลชิซีน, โครโมโซม, การเพิ่มจำนวน, TETRAPLOID
หมายเลข: 002022 KC1801038
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แตงโมไม่มีเมล็ด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001841&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธวัช ลวะเปารยะ; ดำรงค์ สินไชย
ชื่อเรื่อง: แตงโมไม่มีเมล็ด
Article title: Seedless watermelon
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 35
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CITRULLUS LANATUS, SEEDLESS VARIETIES, TETRAPLOIDY, COLCHICINE, DIPLOIDY, CHLOROPLASTS, CHROMOSOMES, SEED PRODUCTION, FERTILIZATION
อรรถาภิธาน-ไทย: CITRULLUS LANATUS; ซีดเลส วาไรตี้; เตตราพลอยดี; โคลชิซิน; ดิพพลอยดี; คลอโรพลาสต์; โครโมโซม; การผลิตเมล็ดพันธุ์; การผสมพันธุ์
ดรรชนี-ไทย: แตงโมไม่มีเมล็ด, แม่พันธุ์, TETRAPLOID, COLCHICINE, DIPLOID, คลอโรพลาสต์, โครโมโซม, การผลิตเมล็ดพันธุ์, การผสมพันธุ์
หมายเลข: 001841 KC1701035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางชีววิทยาของดอกและพัฒนาการของผลน้อยหน่าพันธุ์ฝ้าย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001155&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วัฒนา เสถียรสวัสดิ์; ผาณิต ไทยเจริญ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางชีววิทยาของดอกและพัฒนาการของผลน้อยหน่าพันธุ์ฝ้าย
Article title: Studies on floral biology and fruit development of sugar apple, Annona squamosa, Linn, var Phai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 717-719
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANNONA SQUAMOSA, FLOWERS, FRUIT, CHROMOSOME NUMBER, BOTANY, POLLINATION, PLANT ANATOMY
ดรรชนี-ไทย: น้อยหน่า, ดอก, ผล, พันธุ์ฝ้าย, โครโมโซม, สัณฐานวิทยา, การถ่ายละอองเกสร, กายวิภาคศาสตร์
หมายเลข: 001155 KC1001092
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

จำนวนโครโมโซมของกล้วย

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000660&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณี จันทรสนิท; ศิริวรรณ จินายน; ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อเรื่อง: จำนวนโครโมโซมของกล้วย
Article title: Chromosome number of bananas
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 99-102
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MUSA, BANANAS, CHROMOSOMES, COLLECTIONS, GENOMES
ดรรชนี-ไทย: กล้วย, โครโมโซม, การรวบรวมพันธุ์, จีโนม
หมายเลข: 000660 KC0601042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ไมโอซิสที่ผิดปกติกับการเกิดโพลีพลอยด์ในสกุลสตรอเบอรี่

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000659&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กระจ่าง พันธุมนาวิน
ชื่อเรื่อง: ไมโอซิสที่ผิดปกติกับการเกิดโพลีพลอยด์ในสกุลสตรอเบอรี่
Article title: Abnormal meiosis and the origin of polyploidy in the genus Fragaria
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 96-99
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRAGARIA, POLYPLOIDY, MEIOSIS, CHROMOSOMES
ดรรชนี-ไทย: สกุลสตรอเบอรี่, โพลีพลอยด์, ไมโอซิสที่ผิดปกติ, โครโมโซม
หมายเลข: 000659 KC0601041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโครโมโซมของปลาจิ้มฟันจระเข้ ปลากะทุงเหว ปลาปล้องอ้อย และปลาแป้นที่พบในประเทศไทย

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006647&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของปลาจิ้มฟันจระเข้ ปลากะทุงเหว ปลาปล้องอ้อย และปลาแป้นที่พบในประเทศไทย
Article title: Chromosome study of four teleostean fishes, Microphis boaja, Xenentodon candila, Acanthophthalmus kuhlii and chanda sianemsis, from Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 135
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES, CHROMOSOMES, KARYOTYPES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาจิ้มฟันจรเข้, ปลากะทุงเหว, ปลาปล้องอ้อย, ปลาแป้น, โครโมโซม, คาริโอไทพ์
บทคัดย่อ: ได้ศึกษาโครโมโซมของปลาจิ้มฟันจระเข้ ปลากะทุงเหว ปลาปล้องอ้อย และปลาแป้น ที่พบในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปลาจิ้มฟันจระเข้มีโครโมโซม 2n=36 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 2 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 2 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 3 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 11 คู่ ปลากะทุงเหวมีโครโมโซม 2n=48 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 12 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 4 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 6 คู่ ปลาปล้องอ้อยมีโครโมโซม 2n=50 คาริโอไทพ์ ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 7 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 16 คู่ ปลาแป้นมีโครโมโซม 2n=40 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 2 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 3 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 15 คู่
หมายเลข: 006647 KC3604040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโครโมโซมของปลาส้อยขาว ปลาร่องไม้ตับ ปลาเขยา และปลาซิวใบไผ่ ที่พบในประเทศไทย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006463&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของปลาส้อยขาว ปลาร่องไม้ตับ ปลาเขยา และปลาซิวใบไผ่ ที่พบในประเทศไทย
Article title: Chromosome study on four species of cyprinid fishes, Cirrhinus jullieni, Osteochilus vittatus, Acrossocheilus deauratus and Danio regina, from Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science; Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 155-164
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CIRRHINUS, CHROMOSOMES, CHROMOSOME NUMBER, KARYOTYPES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาส้อยขาว, ปลาร่องไม้ตับ, ปลาเขยา, ปลาซิวใบไผ่, โครโมโซม, คาริโอไทพ์, จำนวนโครโมโซม
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาจำนวนโครโมโซม และคาริโอไทพ์ของปลาส้อยขาว ปลาร่องไม้ตับ ปลาเขยา และปลาซิวใบไผ่ที่พบในประเทศไทย ปลาแต่ละชนิดจำนวนชนิดละ 6 ตัว ที่นำมาใช้ศึกษามีความยาวมาตรฐาน 8.2-8.5 ซม. 6.5-7.1 ซม. 6.2-6.9 ซม. และ 3.5-4.5 ซม. เรียงตามลำดับ การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงมาจากวิธีของอีดะและคีโอ (Ida and Kyo, 1980) การจำแนกโครโมโซมถือเอาตามวิธีของลีแวนและคณะ (Levan et. al., 1964) ผลการทดลองพบว่า (1) ปลาส้อยขาวมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 18 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 3 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 1 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 3 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 92 (2) ปลาร่องไม้ตับมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 13 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 5 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 7 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 86 (3) ปลาเขยามีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 6 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 3 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 4 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 12 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 68 (4) ปลาซิวใบไผ่มีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 7 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 5 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 8 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 5 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 74 ข้อมูลทางด้านเซลล์พันธุ์ศาสตร์นี้มีประโยชน์ทางด้านเซลล์อนุกรมวิธานของปลา
หมายเลข: 006463 KC3504018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คาริโอไทพ์ของปลาพรม ปลากระมัง ปลาแปบ และปลาซิวควายที่พบในประเทศไทย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006054&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร มากตุ่น; ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: คาริโอไทพ์ของปลาพรม ปลากระมัง ปลาแปบ และปลาซิวควายที่พบในประเทศไทย
Article title: Karyotypes of four cyprinid fishes, Osteochilus melanopleura, Puntioplites proctozysron, Paralaubuca riveroi and Rasbora sumatrana, from Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 128-138
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; KARYOTYPES; CHROMOSOMES; CHROMOSOME NUMBER; DIPLOIDY; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาพรม, ปลากระมัง, ปลาแปบ, ปลาซิวควาย, คาริโอไทพ์, โครโมโซม, จำนวนโครโมโซม
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาจำนวนโครโมโซมและคาริโอไทพ์ ของปลาพรม ปลากระมัง ปลาแปบ และปลาซิวควายที่ในประเทศไทย ปลาแต่ละชนิดจำนวนชนิดละ 4 ตัว ที่นำมาใช้ศึกษามีความยาวมาตรฐาน 12.2-15.4 ซม. 10.0-11.3 ซม. 8.0-9.2 ซม. และ 5.1-6.5 ซม. ตามลำดับ การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงมาจากวิธีของอีดะและคีโอ (Ida and Kyo, 1980) การจำแนกโครโมโซมถือเอาตามวิธีของลีแวนและคณะ (Levan et al., 1964) ผลการทดลองพบว่า 1) ปลาพรมมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 18 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 5 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 1 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 1 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 96 2) ปลากระมังมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 10 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 3 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 3 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 9 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 76 3) ปลาแปบมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 8 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 9 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 5 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 82 4) ปลาซิวควายมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 13 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 8 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 1 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 3 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 92 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปลาพรม ปลากระมัง และปลาซิวควายมีจำนวนโครโมโซม 2n=50 เท่ากัน แต่ปลาแปบมีจำนวนโครโมโซมต่างออกไปคือมีโครโมโซม 2n=48 ส่วนจำนวนแขนและคาริโอไทพ์ของปลาทั้ง 4 ชนิดแตกต่างกัน ผลการศึกษามีประโยชน์ทางด้านเซลล์อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการของปลา
หมายเลข: 006054 KC3304017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโครโมโซมของปลาไหลในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005856&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร มากตุ่น; ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของปลาไหลในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
Article title: Chromosome study on swamp eel, Fluta alba, in central and northeastern part of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2537
Source title : Proceedings of the 32nd Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2537
หน้า: หน้า 532-538
จำนวนหน้า: 538 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2537)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EELS; KARYOTYPES; CHROMOSOMES; CHROMOSOME NUMBER; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาไหล, โครโมโซม, คาริโอไทพ์, จำนวนโครโมโซม, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครโมโซมและคาริโอไทพ์ของปลาไหล ที่พบในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ปลาจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นำมาใช้มีความยาวมาตรฐาน 30.4-50.7 และ 15.3-40.2 ซม. ตามลำดับ การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงมาจากวิธีของอีดะและคีโอ (Ida and Kyo, 1980) และวิธีของยูวาและโอจิมา (Uwa and Ojima., 1981) การจำแนกโครโมโซมถือเอาตามวิธีของลีแวน และคณะ (Levan et al ; 1964) ผลการทดลองพบว่า ปลาไหลในภาคกลางมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n = 18 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 3 คู่ แบบอะโครเซนตริก 6 คู่ จำนวนแขนโครโมโซม เท่ากับ 24 ปลาไหลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n = 24 คาริโอไทพ์ ประกอบด้วยโครโมโซมแบบอะโครเซนตริก 12 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 24 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปลาไหลที่พบในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีจำนวนโครโมโซมและคาริโอไทพ์แตกต่างกัน แต่มีจำนวนแขนโครโมโซมเท่ากัน ผลการศึกษาอาจนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านเซลล์อนุกรมวิธานของปลา
หมายเลข: 005856 KC3204008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโครโมโซมของปลากาแดง ปลาทรงเครื่อง และปลายี่สกเทศ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005628&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร มากตุ่น; ธวัช ดอนสกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของปลากาแดง ปลาทรงเครื่อง และปลายี่สกเทศ
Article title: Chromosome study on three cyprinid fishes, Labeo erythrurus, L. bicolor and L. rohita.
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science; Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 543-551
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LABEO; CHROMOSOMES; CHROMOSOME NUMBER; KARYOTYPES; SPECIES
ดรรชนี-ไทย: ปลากาแดง, ปลาทรงเครื่อง, ปลายี่สกเทศ, โครโมโซม, จำนวนโครโมโซม, คาริโอไทพ์
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครโมโซมและคาริโอไทพ์ของปลากาแดง ปลาทรงเครื่องและปลายี่สกเทศ ปลาแต่ละชนิดจำนวนชนิดละ 5 ตัวที่นำมาใช้ในการศึกษา มีความยาวมาตรฐาน 7.5-8.6 ซม. 5.5-7.4 ซม. และ 9.5-11.2 ซม. ตามลำดับ การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงมาจากวิธีของอีดะและคีโอ (Ida and Kyo, 1980) วิธีของยูวาและโอจิมา (Uwa and Ojima, 1981) การจำแนกโครโมโซมถือเอาตามวิธีของลีแวนและคณะ (Levan et al., 1964) ผลการทดลองพบว่า 1) ปลากาแดงมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n = 48 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตตาเซนตริก 7 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 5 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 4 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 8 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 72 2) ปลาทรงเครื่องมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n = 50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตตาเซนตริก 10 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 2 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 1 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 12 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 74 3) ปลายี่สกเทศมีจำนวนโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n = 50 คาริโอไทพ์ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 7 คู่ แบบสับเมตาเซนตริก 3 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบอะโครเซนตริก 13 คู่ จำนวนแขนโครโมโซมเท่ากับ 70
หมายเลข: 005628 KC3104030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: