แหนแดง

All posts tagged แหนแดง

ผลการใช้แหนแดงเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเหนียวสันป่าตองที่ปลูกบนดินร้อยเอ็ด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001814&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: แสวง รวยสูงเนิน
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้แหนแดงเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเหนียวสันป่าตองที่ปลูกบนดินร้อยเอ็ด
Article title: Result of Azolla pinnata application on yield of Sanpa-tong rice on Roi-et soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 8
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, AZOLLA PINNATA, SUPPERPHOSPHATE, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวเหนียว, แหนแดง, พันธุ์สันป่าตอง, ดินชุดร้อยเอ็ด, ปุ๋ยดับเบิลซูเปอร์ฟอสเฟต, ผลผลิต
หมายเลข: 001814 KC1701008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
Advertisements

การใช้ประโยชน์จากแหนแดงในการทำนา

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001813&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชอบ คณะฤกษ์; วิทยา ศรีทานันท์; ประยูร สวัสดี
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์จากแหนแดงในการทำนา
Article title: Utilization of azolla for rice cultivation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 7
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, AZOLLA, USES, FARMYARD MANURE, YIELDS, CULTIVATION
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แหนแดง, ปุ๋ยพืชสด, ผลผลิต
หมายเลข: 001813 KC1701007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แหนแดง-ปุ๋ยพืชสดสำหรับนาข้าว

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001687&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิศิษฐ์ โชลิตกุล; บรรหาร แตงฉ่ำ
ชื่อเรื่อง: แหนแดง-ปุ๋ยพืชสดสำหรับนาข้าว
Article title: Azolla, green manure crop for rice
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 54
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, AZOLLA PINNATA, GREEN MANURES, SURVEYS, NITROGEN FIXATION
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แหนแดง, ปุ๋ยพืชสด, การสำรวจ, การตรึงไนโตรเจน
หมายเลข: 001687 KC1601054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบประสิทธิภาพของแหนแดง (Azolla) ในการเพิ่มผลผลิตข้าว

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001686&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทาคาฮาชิ, เจ.; ชอบ คณะฤกษ์; จักรพงษ์ เจิมศิริ; วิทยา ศรีทานันท์; ประยูร สวัสดี
ชื่อเรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพของแหนแดง (Azolla) ในการเพิ่มผลผลิตข้าว
Article title: Efficiency of azolla on rice yield
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 53-53(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, AZOLLA PINNATA, CYANOBACTERIA, EFFICIENCY, YIELDS, PHOSPHATE FERTILIZERS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แหนแดง, สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน, ประสิทธิภาพ, ผลผลิต, ปุ๋ยฟอสเฟต, การเลี้ยงแหน
หมายเลข: 001686 KC1601053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แหนแดง

Published เมษายน 7, 2012 by SoClaimon

kasikorn83 – Windows Live.

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉะบับ.

แหนแดง

Published ธันวาคม 20, 2010 by SoClaimon

ฉบับที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2553

ผ่านทางจากโต๊ะบอกอ.

ผลิใบ จากโต๊ะบอกอ
บรรณาธิการ

แหนแดง

แหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่ง     ถูกนำมาใช้ในรูปของปุ๋ยพืชสดในการผลิตพืช      เนื่องจากแหนแดงมีไนโตรเจนเป็นองคืประกอบสูงถึง
ประมาณร้อยละ 3 – 5 สามารถช่วยทดแทน หือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้แหนแดง    เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก พออยู่ทั่วไปบริเวณน้ำนิ่ง
ลำต้นเป็นแบบไรโยม (rhjzome)   สั้น ๆ แตกกิ่งออกสองข้างแบบสลับ ใบมีขนาดเล็กเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 7 – 10 ใบ     เรียงสลับซ้อนกันอยู่
ไม่มีก้านใบใบย่อยแต่ละใบประกอบด้วย 2 ส่วน  คือส่วนบน (dorsal lobe) และส่วนล่าง (ventral lobe)   โดยใบย่อยส่วนบนจะมีโพรงใบซึ่งเป็นที่
อาศัยของไชยาโนแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อ Anabaena azallae   อาศัยอยู่แบบให้ประโยชน์ร่วมกันกับแหนแดงโดยแบคทีเรียชนิดนี้มีประสิทธิภาพใน
การตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แหนแดงใช้ในรูปของแอมโมเนียมได้สูง และมากพอสำหรับการเจริญเติบโตของแหนแดงเอง

แหนแดงสามารถขยายตัวได้รวดเร็ว เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะให้ผลผลิตแหนแดงสดถึง 3 ตันต่อไร่ ภายในระยะเวลาประมาณ
30 วัน   และสามารถตรึงไนโตรเจนได้ถึง 5 – 10 กิโลกรัมต่อไร่    จากนั้น ไนโตรเจนจะค่อย ๆ   ถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากแหนแดงย่อยสลาย
เนื่องจากแหนแดงมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ต่ำ ทำให้สามารถย่อยสลาย  และปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้แหนแดงถูกนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด      เพื่อทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวอย่างแพร่หลายในประเทศจีน  และเวียดนามแหนแดงสามารถใช้ทำ
เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดนิในแปลงผักเกษตรอินทรีย์ได้โดยตรง   หรือจะใช้คลุกรวมกับฟางข้าวหรือวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ เพื่อทำ
ปุ๋ยหมักก็จะช่วยทำหปุ๋ยหมักนั้นย่อยสบายตัวเร็วขึ้น

การผลิตเชื้อพันธ็แหนแดง   สำหรับแหนแดงนั้นสามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อย่างรวดเร็ว โดยการแตกกิ่งแขนงแบบสลับกัน เมื่อ
กิ่งแขนงแกจัดจะมีสีเขียวเข้ม แล้วค่อย ๆ    เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล กิ่งแขนงย่อยจะหลุดออกมาเป็นต้นไม้เล็ก ๆ   การขยายพันธุ์ของแหนแดงโดยวิธีนี้
ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณของแหนแดงเป็นสองเท่า ภายใน 7 – 10 วัน       ขึ้นอยุ่กับสภาพแวดล้อมการผลิตเชื้อพันธุ์แหนแดงเริ่มต้นโดยการขังน้ำ
ให้ลึก ในระดับอย่างน้อย 5 เซนติเมตร ใส่เชื้อพันธุ์แหนแดงประมมณ 200 กรัมต่อตารางเมตร     เมื่อแหนแดงขยายเต็มที่จะได้น้ำหนักสดประมาณ
2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จากนั้นขยายแหนแดงลงในพื้นที่ ๆ  มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ได้ปริมาณที่ต้องการ   แหนแดงเหมาะสำหรับใช้เป็นปุ๋ยพืชสด
ในนาข้าว โดยการเลี้ยงแหนแดงก่อนการปักดำประมาณ 1 เดือน   เมื่อแหนแดงขยายเต็มนาข้าวแล้วจึงทำการไถกลบก่อนดำนา  หลังจากนั้นอาจจะ
หว่านแหนแดงอีกครั้งระหว่างที่ต้นข้าวเจริญเติบโต     โดยเลี้ยแหนแดงก่อนห่านข้าวประมาณ 30 วัน     โดยการหว่านแหนแดงประมาณ 100 – 300
กิโลกรัมต่อไร่ ควรรักษาระดับน้ำให้ลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร และเมื่อแหนแดงเจริญเติบโตเต็มที่ให้ปล่อยน้ำออกแล้วไถกลบแหนแดง   หลังจาก
นั้นจึงทำการหว่านข้าวหรือดำนา

แหนแดงใช้ทดแทน   หรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ   และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนั้น ยังใช้เป็นปุ๋ย
อินทรีย์สำหรับพืชผัก และผลไม้ ใช้เป็นอาหารสัตว์จำพวกเป็ด – ไก่ ปลา หรือสุกร ประการสำคัญมีต้นทุนการผลิตต่ำ

พบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ
E-mail : pannee.v@doa.in.th

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406

ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: พรพิบูลย์ ธัมพิบูลย์
ชื่อ เรื่อง: ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง
Article title: Effects of cultural practices on rice-soybean system
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
Source title : Proceedings of the 12th Rajamangala Institute of Technology seminar
หน่วย งานจัดพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาน ที่พิมพ์: นครราชสีมา
ปี พิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 28-39
จำนวน หน้า: 292 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; GLYCINE MAX; AZOLLA; ZERO TILLAGE; CROP RESIDUES; YIELDS; SOIL CHEMISTRY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วเหลือง, แหนแดง, ปุ๋ยอินทรีย์, การเขตกรรม, เศษซากพืช, ผลผลิต, คุณสมบัติของดิน
บท คัดย่อ: การศึกษาถึงผลกระทบของการเขตกรรมแบบต่างๆ ร่วมกับการใช้แหนแดง และการจัดการเศษซากพืช ต่อผลผลิตข้าวและถั่วเหลือง และผลระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ทำการทดลองเป็นเวลา 3 ปี ในระบบข้าว-ถั่วเหลืองในดินชุดโคราชที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง พบว่าการไถพรวนวิธีต่างๆ ไม่มีผลให้ผลผลิตข้าวและถั่วเหลืองแตกต่างกัน การใช้แหนแดงและการจัดการเศษซากพืชสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้แต่ไม่ส่งผลถึง ผลผลิตถั่วเหลือง การเผาฟางมีผลให้ pH ของดิน 0-5 ซม. สูงขึ้นในระยะสั้น ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 0-5 ซม. ในระบบทำนาแบบไม่ไถพรวนสูงกว่าการเขตกรรมแบบอื่น และการไม่ไถพรวนร่วมกับการใช้แหนแดงและการใส่เศษซากพืชกลับคืน ทำให้มีปริมาณอินทรีย์วัตถุเพิ่มสูงที่สุดและชัดเจนหลังจากมีการจัดการต่อ เนื่อง 2 ปี
หมาย เลข: 058820 TAB440839 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง

Published พฤษภาคม 9, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: พรพิบูลย์ ธัมพิบูลย์
ชื่อ เรื่อง: ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง
Article title: Effects of cultural practices on rice-soybean system
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
Source title : Proceedings of the 12th Rajamangala Institute of Technology seminar
หน่วย งานจัดพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาน ที่พิมพ์: นครราชสีมา
ปี พิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 28-39
จำนวน หน้า: 292 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; GLYCINE MAX; AZOLLA; ZERO TILLAGE; CROP RESIDUES; YIELDS; SOIL CHEMISTRY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วเหลือง, แหนแดง, ปุ๋ยอินทรีย์, การเขตกรรม, เศษซากพืช, ผลผลิต, คุณสมบัติของดิน
บท คัดย่อ: การศึกษาถึงผลกระทบของการเขตกรรมแบบต่างๆ ร่วมกับการใช้แหนแดง และการจัดการเศษซากพืช ต่อผลผลิตข้าวและถั่วเหลือง และผลระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ทำการทดลองเป็นเวลา 3 ปี ในระบบข้าว-ถั่วเหลืองในดินชุดโคราชที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง พบว่าการไถพรวนวิธีต่างๆ ไม่มีผลให้ผลผลิตข้าวและถั่วเหลืองแตกต่างกัน การใช้แหนแดงและการจัดการเศษซากพืชสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้แต่ไม่ส่งผลถึง ผลผลิตถั่วเหลือง การเผาฟางมีผลให้ pH ของดิน 0-5 ซม. สูงขึ้นในระยะสั้น ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 0-5 ซม. ในระบบทำนาแบบไม่ไถพรวนสูงกว่าการเขตกรรมแบบอื่น และการไม่ไถพรวนร่วมกับการใช้แหนแดงและการใส่เศษซากพืชกลับคืน ทำให้มีปริมาณอินทรีย์วัตถุเพิ่มสูงที่สุดและชัดเจนหลังจากมีการจัดการต่อ เนื่อง 2 ปี
หมาย เลข: 058820 TAB440839 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: