แบคทีเรีย

All posts tagged แบคทีเรีย

เจ๋ง! ใช้ ‘น้ำกากชูรส’ เพาะเลี้ยงแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลาย

Published กรกฎาคม 3, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/272508

1 กรกฎาคม 2555, 08:52 น.

Pic_272508

กรมวิทย์ฯ เจ๋งนำน้ำกากชูรสเหลือทิ้ง มาใช้เป็นวัตถุดิบเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย หวังสกัดโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรียในช่วงฤดูฝน…

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีมีประชาชนป่วยด้วยโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคจำนวนมาก เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคมาลาเรีย และโรคเท้าช้าง ฯลฯ โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกกำลังระบาดและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่สนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ จึงได้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใช้น้ำกากชูรสที่เป็นสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส มาใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะเลี้ยงเซลล์ แบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) หรือ บีที ซึ่งเป็นแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลายได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่าน้ำกากชูรสสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์แบคทีเรียได้ และมีประสิทธิภาพกำจัดลูกน้ำยุงลายใกล้เคียงกับแบคทีเรียมาตรฐาน ในอนาคตอาจนำไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายต่อไป ทั้งนี้ แบคทีเรียที่ได้รับการยอมรับให้นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายนั้น มี 2 ชนิด คือ Bacillus thuringiensis subsp.israelensis เป็นแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการฆ่าลูกน้ำยุงได้หลายชนิด โดยเฉพาะการใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งริ้นดำ และบาซิลลัส สเฟียริคัส (Bacillus sphaericus) เป็นแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงก้นปล่องและยุงรำคาญได้ดี ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนา Bacillus thuringiensis subsp. israelensis เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าหลายชนิดในต่างประเทศแต่มีราคาสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นว่าน้ำกากชูรสเหลือทิ้งสามารถสร้างงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ จากสิ่งเหลือทิ้งได้หลายสาขา จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาเป็นอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อนำไปสู่การทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายต่อไป ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า รวมทั้งช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้ได้วิจัยเกี่ยวกับ 1. การศึกษาผลของอุณภูมิ ปริมาณอากาศ และความเป็นกรด-ด่างต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 2. การพัฒนาอาหารเพาะเลี้ยงโดยใช้น้ำกากชูรส 3. การศึกษาประสิทธิภาพฆ่าลูกน้ำ 4. การเพาะเลี้ยงในถังหมัก 5. รูปแบบผลิตภัณฑ์ 6. ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และ 7. การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แบบจำลองธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า การนำน้ำกาก ชูรสมาเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis นั้น สามารถดำเนินการได้จริง แต่ต้องปรับระดับความเข้มข้นของน้ำกากชูรสรวมทั้งเติมสารอื่นๆ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ เนื่องจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์แพร่เจริญเติบโตได้ดีในช่วงกว้างของอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่าง จึงไม่ค่อยยุ่งยากในการเพาะเลี้ยง แต่เป็นแบคทีเรียที่ต้องการอากาศจึงต้องให้อากาศในปริมาณที่เพียงพอ ถ้าเก็บเกี่ยวเซลล์ในช่วงที่เหมาะสม จะได้เซลล์ที่มีประสิทธิภาพกำจัดลูกน้ำยุงลายใกล้เคียงกับแบคทีเรียมาตรฐาน และมีต้นทุนต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศอีกด้วย.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวการศึกษา
  • 1 กรกฎาคม 2555, 08:52 น.

บักเตรีที่ก่อให้เกิดโรคพัสตูลกับถั่วเหลือง

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001719&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ แดงสุภา; ศุภลักษณ์ ฮอกะวัด
ชื่อเรื่อง: บักเตรีที่ก่อให้เกิดโรคพัสตูลกับถั่วเหลือง
Article title: Soy bean pustule bacteria in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 85-85(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, PLANT DISEASES, BACTERIA, AETIOLOGY, DISEASE RESISTANCE, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โรค PUSTULE, แบคทีเรีย, เชื้อสาเหตุ, พันธุ์ต้านทานโรค
หมายเลข: 001719 KC1601086
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตซีรีนจากไกลซีน โดยบักเตรีที่ใช้เม็ทธานอล, Arthrobacter globifromis

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001671&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Tani, Y.; Kittikun, A.H.
ชื่อเรื่อง: การผลิตซีรีนจากไกลซีน โดยบักเตรีที่ใช้เม็ทธานอล, Arthrobacter globifromis
Article title: Serine production from glycine by methanol utilizing bacterium, Arthrobacter globiformis
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 38-38(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SERINE, GLYCINE, PRODUCTION, BACTERIA, METHANOL
ดรรชนี-ไทย: ซีรีน, ไกลซีน, แบคทีเรีย, การผลิต, เมทธานอล, สายพันธุ์
หมายเลข: 001671 KC1601038
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แนวทางสังเคราะห์สาร Isoprenoids ในแบคทีเรีย: 1. อิทธิพลของสารบางอย่างและปฏิกริยาของเอ็นไซม์บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางสังเคราะห์สาร Isoprenoids

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001670&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์; สนทนา แสงจันทร์
ชื่อเรื่อง: แนวทางสังเคราะห์สาร Isoprenoids ในแบคทีเรีย: 1. อิทธิพลของสารบางอย่างและปฏิกริยาของเอ็นไซม์บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางสังเคราะห์สาร Isoprenoids
Article title: Biosynthetic pathway of isoprenoid compounds in bacteria: 1. Factors effecting the formation of isoprenoid compounds and the activities of some enzymes involved in the biosynthetic pathway
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 37
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ISOPRENOIDS, BACTERIA, ENZYMES, BIOSYNTHESIS
ดรรชนี-ไทย: ISOPRENOID, แบคทีเรีย, เอนไซม์, การสังเคราะห์
หมายเลข: 001670 KC1601037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เมตาโบลิซึมของสาร Isoprenoids ในแบคทีเรีย

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001669&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Raman, T.S.; สนทนา แสงจันทร์
ชื่อเรื่อง: เมตาโบลิซึมของสาร Isoprenoids ในแบคทีเรีย
Article title: Isoprenoid metabolism in bacteria
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 36
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BACTERIA, ISOPRENOIDS, METABOLISM, PHOTOSYNTHESIS, BIOSYNTHESIS
ดรรชนี-ไทย: แบคทีเรีย, ISOPRENOID, เมตาโบลิซึม, การสังเคราะห์แสง, BIOSYNTHETIC
หมายเลข: 001669 KC1601036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเชื้อบักเตรีในขบวนการหมักซีอิ๊ว

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001667&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ แดงสุภา; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเชื้อบักเตรีในขบวนการหมักซีอิ๊ว
Article title: Study on bacteria in the fermentation of Thai soy-sauce
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 34
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUCES, SOYFOODS, FERMENTATION, BACTERIA, ULTRASTRUCTURE
ดรรชนี-ไทย: ซีอิ๊ว, แบคทีเรีย, การหมัก, สัณฐานวิทยา, สรีรวิทยา
หมายเลข: 001667 KC1601034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแยกเชื้อบริสุทธิ์และการศึกษาผลของ N-serve และ gamma BHC ต่อบักเตรีที่ลดออกซิเจนแก่ไนเตรทในดินรังสิตกรดจัด

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001661&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ วังใน; พิทยากร ลิ่มทอง
ชื่อเรื่อง: การแยกเชื้อบริสุทธิ์และการศึกษาผลของ N-serve และ gamma BHC ต่อบักเตรีที่ลดออกซิเจนแก่ไนเตรทในดินรังสิตกรดจัด
Article title: Isolation and study on the effects of N-serve and BHC on denitrifying bacteria in the Rangsit very acid soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 28
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ACID SOILS, BACTERIA, ISOLATION TECHNIQUES, NITRIFICATION, PESTICIDES
ดรรชนี-ไทย: ดินรังสิตกรดจัด, แบคทีเรีย, การแยกเชื้อบริสุทธิ์, N-SERVE, NITRIFICATION INHIBITOR, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
หมายเลข: 001661 KC1601028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทดลองทำเครื่องดื่มนมเปรี้ยวจากถั่วเหลือง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001648&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วีระพล ธรรมคุณ; อมรา จันทนโอ; บุษบา ยงสมิทธ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทดลองทำเครื่องดื่มนมเปรี้ยวจากถั่วเหลือง
Article title: Study on production of lactic drinks from soybean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 15-15(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYBEANS, SOYBEAN PRODUCTS, BEVERAGES, PRODUCTION, BACTERIA, FERMENTATION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, นมเปรี้ยว, การผลิต, แบคทีเรีย, การหมัก
หมายเลข: 001648 KC1601015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของสารพิษที่มีต่อ Desulfovibrio desulfuricans และผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001520&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จงรักษ์ มะนะโชติพา; สุเทพ สุปรียาพร; สุรเดช พัฒนพิฑูรย์; สมศักดิ์ วังใน
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของสารพิษที่มีต่อ Desulfovibrio desulfuricans และผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์
Article title: Effects of some inhibitors on Desulfovibrio desulfuricans and rice yield in Ongkarak soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 27
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
หมวดรอง: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, BACTERIA, SOIL TYPES, PESTICIDES, HYDROGEN SULPHIDE, INHIBITION, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แบคทีเรีย, DESULFOVIBRIO DESULFURICANS, ดินองครักษ์, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, การยับยั้ง, ผลผลิต
หมายเลข: 001520 KC1501027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแยกเชื้อบริสุทธิ์และสมบัติทางสรีรวิทยาบางประการของบักเตรีที่เพิ่มและลดออกซิเจนแก่กำมะถันจากดินองครักษ์

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001408&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ วังใน; บุญทา วรินทร์รักษ์
ชื่อเรื่อง: การแยกเชื้อบริสุทธิ์และสมบัติทางสรีรวิทยาบางประการของบักเตรีที่เพิ่มและลดออกซิเจนแก่กำมะถันจากดินองครักษ์
Article title: Isolation and some physiological aspects of sulfur oxidizing and reducing bacteria from Ongkarak soil
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 429-441
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL TYPES, BACTERIA, ISOLATION TECHNIQUES, SULPHUR, OXYGEN
ดรรชนี-ไทย: ดินองครักษ์, แบคทีเรีย, การแยกเชื้อบริสุทธิ์, คุณสมบัติทางสรีรวิทยา, กำมะถัน, ออกซิเจน
หมายเลข: 001408 KC1401046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: