แจงสี่เบี้ย

All posts tagged แจงสี่เบี้ย

แจงสี่เบี้ย : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต

Published มกราคม 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/196316

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศให้ปี 2559 เป็น “ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร” โดยมีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ 1.การลดปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) 2.เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 3.เพิ่มการบริหารจัดการ (รวมแปลง+รวมทุน+เครื่องมือ) 4.การตลาด (วางแผน/เพิ่มช่องทาง) กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง

โดยผลงานวิจัยที่เกษตรกรนำไปใช้นั้น มีทั้งด้านปัจจัยการผลิต เช่น พืชพันธุ์ดีปุ๋ยชนิดต่างๆ ที่ใช้ทดแทนหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี สารสกัดจากพืชที่ใช้ทดแทน หรือใช้ร่วมกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้ก็มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและคำแนะนำการปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช มีดังนี้

ปัจจัยการผลิต 1.พืชพันธุ์ดี นับเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เข้าถึงเกษตรกรได้โดยง่าย เพราะไม่ต้องลงทุนสูง กรมวิชาการเกษตรตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยการทุ่มเทให้กับการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการรับรองพันธุ์ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล มีพันธุ์พืชใหม่ที่กระจายสู่พี่น้องเกษตรกรทุกปี และพืชบางพันธุ์ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 1 ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ถั่วเหลืองพันธุ์ศรีสำโรง ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า อ้อยพันธุ์อู่ทอง อ้อยพันธุ์ขอนแก่น งาพันธุ์อุบลราชธานี ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 ถั่วฟักยาวพันธุ์พิจิตร เป็นต้น

ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีพืชพันธุ์ดีที่ได้รับการรับรองและนำจากกรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย มันสำปะหลังระยอง 86-13 ข้าวโพดหวานลูกผสมชัยนาท 86-1 ข้าวโพดหวานลูกผสมชัยนาท 2 ฝ้ายตากฟ้า 86-5 ข้าวฟ่างสุพรรณบุรี 2 อ้อยอู่ทอง 14 อ้อยอู่ทอง 15 ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 4 ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 5 ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี6 และ มะนาวพิจิตร 1

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด ดำเนินงานเพื่อความต้องการของสมาชิก

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/188652

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัดเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของตำบลผางามซึ่งเป็นตำบลเล็กๆ ในอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายโดยตั้งขึ้นและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 207 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 35,650 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเขตในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จึงทำให้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัยมีสมาชิกที่จำกัด ทำให้สมาชิกไม่มีเอกสารหลักฐาน และทุนในการประกอบอาชีพ จึงต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย และดำเนินกิจการมาอย่างล้มลุกคลุกคลาน

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด มีเขตพื้นที่ในการบริหารจัดการ จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลผางาม และตำบลเมืองชุม สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานโดยได้สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก ครอบครัว และชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ในการดำเนินกิจการต่างๆ ของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก โดยให้บริการสมาชิกที่หลากหลาย และครอบคลุม ทั้งในด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลผลิต และการบริการด้านสถานีน้ำมัน เพื่อเป็นที่พึ่งพาของสมาชิก และทำให้สมาชิกอยู่ดีกินดี

การประชุมกลุ่มสมาชิก คือ รากแก้วที่สหกรณ์ใช้ในการสื่อสารกับสมาชิก เพื่อให้ทราบความจำเป็นพื้นฐานในเรื่องต่างๆ และตอบสนองความต้องการภายใต้การบริหารจัดการของสหกรณ์ โดยกระตุ้นให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ในการมาร่วมประชุมกลุ่ม และได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมจากการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม ดังนั้น ความสำเร็จของสหกรณ์ จึงขึ้นอยู่กับสมาชิก ซึ่งเป็นหัวใจหลักของความเป็นสหกรณ์

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังจัดให้มีสวัสดิการสังคมที่เอื้ออาทรต่อชุมชน โดยให้การศึกษาแก่บุตรสมาชิก จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ มีทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกและคู่สมรส ตลอดจนจัดให้มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิก คู่สมรส บุตร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม ดังวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ที่ว่า “สหกรณ์ร่วมใจ มุ่งให้บริการ สร้างความศรัทธา พัฒนาธุรกิจ ใส่ใจสมาชิก ผูกมิตรต่อชุมชน”

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด เน้นความต้องการของสมาชิกเป็นสำคัญ

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/188369

วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

อ.หล่มเก่า เป็นอำเภอเหนือสุดของ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนมะขามหวาน ทำไร่ข้าวโพด ทำไร่ยาสูบ ทำไร่กะหล่ำปลีบนเขาและปลูกพืชผักหลังฤดูกาลทำนา

สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด เกิดจากการควบสหกรณ์ 2 สหกรณ์เข้าด้วยกัน คือสหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเล จำกัด และสหกรณ์หล่มเก่า จำกัด โดยได้รับการจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2519 ขณะที่แต่เดิม สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เนื่องจากมีทุนดำเนินงานน้อย แต่ด้วยความเสียสละและความร่วมมือของคณะกรรมการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก ทำให้สหกรณ์ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาได้

ต่อมาสหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนรากฐานที่แข็งแรงนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เครือข่ายธุรกิจครบวงจร เอื้ออาทรต่อสมาชิกและชุมชน”

ทั้งนี้สหกรณ์ได้เน้นบริการให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก ทันต่อฤดูกาลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก อาทิเช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ประเภทสินเชื่อเพื่อการผลิต สินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่าย ได้แก่ ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ เคมีการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของสมาชิก นับเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จ ซึ่งประเมินค่ามิได้ โดยสมาชิกคือปัจจัยที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด ดังนั้น สหกรณ์จึงให้ความสำคัญต่อสมาชิกมาเป็นอันดับแรก ซึ่งแก่นแท้ของความสำเร็จนั้นคือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์อย่างเสมอภาค และควบคุมตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

จากความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด ได้สร้างประโยชน์ สร้างเศรษฐกิจ และสังคมให้แก่สมาชิก ครอบครัว และชุมชน โดยให้บริการทั้งในด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน การรวบรวมผลผลิต การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการควบคุมภายในที่ดี

 

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ศูนย์กลางคือ ‘สมาชิก’

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/188198

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ได้เริ่มดำเนินการตามข้อบังคับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ได้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ โดยในปี พ.ศ. 2520-2535 เป็นช่วงที่สหกรณ์ประสบความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีทุนในการดำเนินงานน้อย และมีคู่แข่งธุรกิจอื่นๆ มากมาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เกิดการแบ่งแยกพื้นที่การปกครอง ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอรัษฎา แยกออกจากอำเภอห้วยยอด และได้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรรัษฎา จำกัด ขึ้น โดยได้แยกสมาชิกส่วนหนึ่งจำนวน 500 คน ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ในขณะนั้น มีสมาชิกคงเหลือประมาณ 700 คน ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างมาก จากปัญหาที่รุมเร้า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสหกรณ์ ทำให้คณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการร่วมกับสหกรณ์อำเภอห้วยยอดในสมัยนั้น ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยยึดหลักอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ทำให้ปัญหาเริ่มคลี่คลาย และสามารถดำเนินงานได้ด้วยดี

จากการที่สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ส่งผลให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของสหกรณ์และเข้ามามีส่วนร่วมกับสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์มีเงินทุนในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัดเป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกในจังหวัดตรัง ที่ไม่เป็นหนี้ธนาคาร ธ.ก.ส.

สำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ ที่ยึดเอาสมาชิกเป็นศูนย์กลาง โดยการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและความต้องการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกผ่านการประชุมกลุ่มสมาชิก และจากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ แล้วนำความต้องการเหล่านั้นมากำหนดเป็นแผนในการดำเนินงานของสหกรณ์ ส่งผลให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ผ่านธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ ถึงแม้ในบางธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการจะไม่ประสบความสำเร็จ ในด้านกำไร เช่น การรวบรวมปาล์มน้ำมัน แต่เพื่อให้สมาชิกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านราคา และน้ำหนักจากพ่อค้าคนกลาง จึงยังดำเนินธุรกิจนี้ โดยยึดเอาพระราชดำรัสที่ว่า “ขาดทุน คือ กำไร”

นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด มีแนวคิดในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของสหกรณ์ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ หรือเป็นผู้นำท้องถิ่น ได้มีโอกาสเป็นผู้นำในระดับกลุ่ม รวมทั้งเป็นคณะกรรมการของสหกรณ์ โดยมีการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสหกรณ์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการของสหกรณ์

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ประสบความสำเร็จด้วยหลักการสหกรณ์

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/188051

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ากับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสหกรณ์จนกระทั่งประสบผลสำเร็จเป็นสหกรณ์ระดับแนวหน้าของสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน

สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด เกิดจากการควบรวมสหกรณ์จัดหาทุนในระดับตำบล จำนวน 11 แห่ง รวมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2518 จากสมาชิกแรกตั้ง 223 คน จำนวน 11 กลุ่มสมาชิก ทุนเรือนหุ้น จำนวน 22,300 บาทปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 7,992 คน จำนวน 91 กลุ่มสมาชิก ทุนเรือนหุ้น จำนวน 280,108,840 บาท

ในอดีตสหกรณ์เคยประสบปัญหาด้านการดำเนินงาน การทุจริต การขาดทุนสะสม ทำให้สมาชิกเสื่อมศรัทธาต่อสหกรณ์ แต่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการ และสมาชิก รวมถึงความช่วยเหลือต่อภาครัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีรูปธรรม และมีประสิทธิภาพจนสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ในที่สุด

สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด คือสถาบันเกษตรกรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีแนวความคิดความเชื่อร่วมกันว่า การนำหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ข้อ ได้แก่1.การเปิดรับสมาชิกด้วยความสมัครใจ 2.การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย 3.การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิก 4.การปกครองตนเองและมีอิสระ 5.การให้การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร 6.การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และ 7.การเอื้ออาทรชุมชน ซึ่งการนำหลักการทั้ง 7 ข้อ มาปฏิบัติให้เป็นวิธีการสหกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ให้เกิดการกินดีอยู่ดี มีสันติสุข โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ได้ดำเนินงานเพื่อสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก โดยการดำเนินงานแบบครบวงจร ได้แก่ 1.การส่งเสริมการออมของสมาชิกทั้งในด้านส่วนทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก 2.การจัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายแกสมาชิก โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านค้าในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอม่วงสามสิบ ประมาณ 60 ร้านค้า 3.การดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก ลดต้นทุนในการผลิต 4.การรวบรวมผลผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งยอดการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดอุบลราชธานี มีการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปตลอดทั้งปี มียอดการรวบรวมข้าวเฉลี่ยปีละ 25,000 ตัน มูลค่าการรวบรวมกว่า 320 ล้านบาทต่อปี 5.การแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือก และแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ

ในการบริหารสหกรณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสหกรณ์ได้ใช้หลักการบริหาร 3 ม. ประกอบด้วย มุ่งมั่น มีส่วนร่วม มาตรฐาน ซึ่งจากการดำเนินงานตามหลัก 3 ม. ส่งผลให้สหกรณ์มีผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 200 คน มีกำไรสุทธิ 47,540,152.81 บาท

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด เพื่อสร้างความมั่นคงของมวลสมาชิก ภายใต้หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการกินดีอยู่ดีของมวลสมาชิกทุกคน

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด เห็นสมาชิกเป็นสำคัญ

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/187876

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในท้องที่ตำบลขนอม ตำบลควนทอง และตำบลท้องเนียน ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการที่จะจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยระยะแรกมีสมาชิกจำนวน 142 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 4,600 บาท และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่4 เมษายน พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 683 คน

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าเคมีการเกษตร ปุ๋ย โดยจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก2.ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์จ่ายเงินกู้สมาชิก โดยจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 3.ธุรกิจเงินรับฝาก รับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก รวมถึงเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและบุคคลภายนอก 4.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางแผ่นดิบ โดยสหกรณ์สามารถรวบรวมยางแผ่นดิบจากสมาชิก และ 5.ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นการบริหารร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้ระบบเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อให้บริการแก่สมาชิก

สหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด ได้สร้างประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ และทางสังคมให้กับสมาชิกครอบครัวและชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินกิจการต่างๆ ของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก โดยให้บริการสมาชิกที่หลากหลายและครอบคลุม

ทั้งนี้ การดำเนินงานของสหกรณ์ อยู่บนพื้นฐานของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม

ดังนั้น ความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ จึงไม่ได้อยู่ที่การบริหารกิจการของสหกรณ์ แต่กลับอยู่ที่หัวใจความเป็นสหกรณ์ นั่นคือ สมาชิกที่ถือเป็นความสำเร็จ ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเลขได้

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศรัทธาในวิถีการสหกรณ์

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/187666

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

“สมาชิกเข้มแข็ง สหกรณ์มั่นคง ดำรงความโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา นำพาสู่อาเซียน” นี่คือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด จังหวัดชุมพร

เดิมสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์หาทุนเกิดขึ้นครั้งแรกในอำเภอหลังสวน เมื่อปี พ.ศ. 2491 จำนวน 17 สหกรณ์ มีจำนวนสมาชิกแรกตั้ง 254 คน โดยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์หาทุน ระหว่างปี พ.ศ. 2491-2494 มีสมาชิกสหกรณ์รวม 41 สหกรณ์ มีจำนวนสมาชิกรวม 474 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้ควบสหกรณ์ประเภทสหกรณ์หาทุนเข้าด้วยกัน ควบเข้าเป็น 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรขันเงิน จำกัด ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนไว้ในสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ธนกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2518 มีจำนวนสมาชิก 700 คน ต่อมาสหกรณ์ทั้งสองสหกรณ์ดังกล่าวได้ควบเป็นสหกรณ์เดียว คือ สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 มีจำนวนสมาชิกรวม 992 คน

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด ประกอบด้วย ธุรกิจการรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ซึ่งทางสหกรณ์จะเน้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้สมาชิกพึ่งพาตนเองได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งสิ่งที่สมาชิกจะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์นั้น คือ มีการลดต้นทุนการผลิต ได้รับสินค้าที่ปลอดภัย ชุมชนได้รับการพัฒนา พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง และยังได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาความรู้ ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด จัดเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกมีความรู้ความสามารถ และมีความศรัทธาในวิถีการสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการที่สหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างทั่วถึง ด้วยการดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตามความต้องการของสมาชิก

ผลจากความตั้งใจและใช้หลักการดำเนินงานตลอดมา ทำให้สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ต้นแบบ และมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับที่มาของคำว่า “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน”

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จำกัด ใส่ใจสมาชิกเพื่อความอยู่ดีกินดี

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/187267

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 จากการควบสหกรณ์จัดหาทุนทั้ง 44 สหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จำกัด ได้ขยายสาขาไปยังตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี เพื่อให้บริการสมาชิกที่อยู่ห่างไกล โดยสมาชิกนำผลผลิตข้าวเปลือกและมันสำปะหลังมาจำหน่ายให้แก่สหกรณ์

ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 4 ด้านด้วยกัน คือ ธุรกิจรับฝากเงิน เพื่อให้สมาชิกเห็นคุณค่าของการออม โดยสหกรณ์จะ
รับฝากเงินจากสมาชิก 3 ประเภท ได้แก่ เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ธุรกิจสินเชื่อ มี 2 ประเภท คือ เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้เพื่อการลงทุน ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ตามความต้องการของสมาชิก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และข้าวสาร เป็นต้น โดยสหกรณ์จัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่มาอุดหนุนสินค้ากับสหกรณ์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกขายผลผลิตในราคาที่ยุติธรรม และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งผลผลิตที่รวบรวมจากสมาชิก ได้แก่ ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และข้าวโพด นอกจากนี้ สหกรณ์ยังใส่ใจคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก พยายามผลักดันให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งในด้านการให้ความรู้ รวมถึงจัดหาปัจจัยการผลิตให้ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีกลุ่มอาชีพในสังกัดอยู่หลายแห่ง เช่น กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มไม้ไผ่จักสาน กลุ่มแปรรูปผลไม้ เป็นต้น

กว่า 40 ปีที่สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จำกัด ดำเนินกิจการมาได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มามากมาย แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าสมาชิก อุดมการณ์ที่หนักแน่นของคณะกรรมการ และความเข้มแข็งของฝ่ายจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของสหกรณ์จนถึงทุกวันนี้ และเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์การเกษตรสว่างภูมีพัฒนา จำกัด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสมาชิก

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/187114

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

สหกรณ์การเกษตรสว่างภูมีพัฒนา จำกัด จังหวัดนครพนม เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีความต้องการปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อดำเนินกิจการประกอบการเพาะเลี้ยงพันธุ์กล้าต้นปาล์ม เพื่อสนับสนุนให้แก่สมาชิกได้รับต้นกล้าพันธุ์ดี ให้มีผลผลิตสูง และเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป เดิมใช้ชื่อว่า สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนครพนม จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

ต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ได้มีมติขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยขอเปลี่ยนชื่อ สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนครพนม จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรสว่างภูมีพัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เนื่องจากชื่อของสหกรณ์เดิมไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพหลักของสมาชิก โดยสมาชิกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา และส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรสว่างภูมีพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยการให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง และตรงต่อความต้องการของสมาชิก เพราะสมาชิกทุกคนคือหัวใจของสหกรณ์ ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ช่วยคิด ช่วยควบคุม ช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ โดยธุรกิจที่สหกรณ์ ดำเนินงานได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน นอกจากนี้ ยังได้นำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรแบบผสมผสานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้นำการเกษตรสว่างภูมี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรสว่างภูมีพัฒนา จำกัด เกิดขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมร่วมใจกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าสหกรณ์เป็นของสมาชิก โดยร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ สุจริต โปร่งใส เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทำให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์โรคตายด่วน (EMS) เริ่มส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น จึงทำให้กำลังการผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกรทั่วประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยผลผลิตกุ้งทะเลในปี 2558 (มกราคม – กันยายน) มีปริมาณเพิ่มขึ้น 17.22 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับในระหว่างนี้มีการพักออเดอร์ของคู่ค้าที่สำคัญๆ จึงทำให้ผู้ประกอบการห้องเย็นต้องชะลอการสั่งซื้อกุ้งจากเกษตรกรส่งผลให้ราคากุ้งทะเลเริ่มตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร้องขอให้ภาครัฐพิจารณาความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

โดยผลจากการประชุมดังกล่าวได้มีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมกุ้งไทย เพื่อร่วมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งในระหว่างนี้จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความชัดเจนและตรงประเด็นยิ่งขึ้น โดยให้มีผู้แทนของกรมประมง ผู้แทนสำนักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการห้องเย็น และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ร่วมเป็นคณะทำงาน

นอกจากนี้ กรมประมงได้ดำเนินการเสนอโครงการ “ปรับโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซึ่งหากได้รับการอนุมัติก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

แจงสี่เบี้ย : สหกรณ์ไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทสหกรณ์โคนม ประจำปี 2558

Published พฤศจิกายน 16, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/186974

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2534 พลเอก อรุณ ปริวัติธรรม ผู้อำนวยการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ได้นำโคนมมามอบให้กับทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ในพื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 45 คน คนละ 1 ตัว เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มก่อตั้งสหกรณ์โคนมกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติหนองรี จำกัด เพื่อรวบรวมน้ำนมดิบ ของสมาชิกส่งจำหน่าย และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด

นับตั้งแต่การก่อตั้งสหกรณ์ไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด บริหารงานโดยยึดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในฐานะที่เป็นสมาชิก เจ้าของสหกรณ์ เป็นผู้บริหารสหกรณ์ และเป็นลูกค้าของสหกรณ์

“แตกต่างทางความคิด แต่ไม่แตกแยก” เป็นหลักบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งถือรูปแบบหลักประชาธิปไตย โดยการรับฟังเสียงส่วนใหญ่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ มั่นคง อย่างยั่งยืน

สหกรณ์ไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด มีการประชุมทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหา รวมถึงความต้องการของสมาชิก มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคมนม การบริหารจัดการฟาร์มโคนม เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์รักษามาตรฐานฟาร์มโคนมของตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งด้านการสนับสนุนเงินทุน การผลิต และการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การส่งเสริมฟาร์มโคนมและการรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ ทีเอ็มอาร์ โดยรับซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จากเกษตรกรในพื้นที่ นำมาผลิตอาหารโคนมที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สุขภาพโคและระบบสืบพันธุ์ดีขึ้น สามารถผลิตน้ำนมดิบ
ที่มีสุขภาพดี และมีองค์ประกอบน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น สหกรณ์รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิก โดยให้ราคาที่เป็นธรรม มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ตามประกาศมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค ของคณะกรรมการโคนม และผลิตภัณฑ์นม นอกจากสหกรณ์จะส่งเสริมเรื่องการประกอบอาชีพโคนมของสมาชิกแล้ว สหกรณ์ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ได้แก่ เงินสงเคราะห์ศพผู้เลี้ยงโคนม ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปีย และปุ๋ย ส่งเสริมสมาชิกประกอบอาชีพเสริม และการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

กว่า 20 ปีที่สหกรณ์สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ มากมาย จนปัจจุบันมีความเข้มแข็ง อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ทำให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จนนำมาสู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์โคนม ประจำปี 2558 ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีความภูมิใจในการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก

%d bloggers like this: