เหง้าสีเสียด

All posts tagged เหง้าสีเสียด

การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000639&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัศมี นามวงศ์; ถวัลย์ บุญสิทธิ์; ประเสริฐ โพธิปักษ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด
Article title: Experiment on the use of root hormone with cutch stumps
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 38
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STUMPS, HORMONES, PLANT GROWTH SUBSTANCES, ROOTS, SURVIVAL, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: สีเสียด, ฮอร์โมนเร่งราก, ราก, เหง้า, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000639 KC0601021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: