เส้นผ่าศูนย์กลางของต้น

All posts tagged เส้นผ่าศูนย์กลางของต้น

ความเจริญเติบโตของไม้สักในสภาพพื้นที่ต่างๆ

Published กุมภาพันธ์ 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000397&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เลิศ จันทนภาพ; สอาด บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: ความเจริญเติบโตของไม้สักในสภาพพื้นที่ต่างๆ
Article title: Study on the growth of various site teak tree
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 182
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, GROWTH, SITE FACTORS, DIAMETER
ดรรชนี-ไทย: ไม้สัก, การเจริญเติบโต, สภาพพื้นที่, เส้นผ่าศูนย์กลางของต้น
หมายเลข: 000397 KC0401058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: