เมทิลเอสเทอร์

All posts tagged เมทิลเอสเทอร์

กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันสบู่ดำและเมทิลเอสเทอร์

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009513&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปฐมา จาตกานนท์; กล้าณรงค์ ศรีรอต; ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร
ชื่อเรื่อง: กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันสบู่ดำและเมทิลเอสเทอร์
Article title: Fatty acid composition and properties of Jatropha seed oil and its methyl ester
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาสัตว์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference : Animals, Agro-Industry
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 641-648
จำนวนหน้า: 684 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: P06-Renewable energy resources
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: JATROPHA, SEED, PLANT OILS, EXTRACTION, CHEMICAL COMPOSITION, FATTY ACIDS, METHANOL, CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, BIOFUELS, DIESEL ENGINES
อรรถาภิธาน-ไทย: JATROPHA; เมล็ดพันธุ์; น้ำมันพืช; การสกัด; องค์ประกอบทางเคมี; กรดไขมัน; เมทานอล; คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ; เชื้อเพลิงชีวภาพ; เครื่องยนต์ดีเซล
ดรรชนี-ไทย: สบู่ดำ, เมล็ด, น้ำมันสบู่ดำ, การสกัด, องค์ประกอบทางเคมี, กรดไขมัน, เมทิลเอสเทอร์, คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ, ไบโอดีเซล
บทคัดย่อ: จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดเนื้อในสบู่ดำ พบว่ามีน้ำมันเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในปริมาณร้อยละ 46.3 การสกัดน้ำมันด้วยเฮกเซนที่อุณหภูมิห้องมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ระยะเวลาการสกัด 3 ชม. ซึ่งสามารถสกัดน้ำมันได้ร้อยละ 94.6 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ด โดยระยะเวลาการสกัดมากกว่า 3 ชั่วโมงไม่มีผลต่อปริมาณน้ำมันที่ได้ น้ำมันสกัดจากเมล็ดสบู่ดำมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณร้อยละ 78.4 โดยมีกรดโอเลอิกในปริมาณร้อยละ 42.4 และกรดลีโนเลอิกร้อยละ 35.2 และกรดไขมันอิ่มตัวร้อยละ 21.7 ซึ่งประกอบด้วยกรดปาล์มิติกร้อยละ 14.7 และกรดสเตียริกร้อยละ 6.9 นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์สมบัติทางเคมีได้แก่ ค่าของกรด ค่าเปอร์ออกไซด์ ค่าไอโอดีน และค่าสะพอนิฟิเคชั่นอีกด้วย เมื่อนำน้ำมันสบู่ดำไปผ่านกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชั่นซึ่งเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมันกับเมทานอลในสภาวะที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาได้เมทิลเอสเทอร์ในปริมาณร้อยละ 80.45 โดยเมทิลเอสเทอร์ที่ได้มีค่าความหนืดลดลงมากเมื่อเทียบกับความหนืดของน้ำมันเริ่มต้น และมีสมบัติทางเคมีฟิสิกส์อยู่ในช่วงมาตรฐานของไบโอดีเซล ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ในการใช้เมทิลเอสเทอร์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
หมายเลข: 009513 KC4306039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: