เนื้อเยื่อ

All posts tagged เนื้อเยื่อ

การศึกษาเบื้องต้นของเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นเห็บของมะม่วงพันธุ์พิมเสนแดง

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001844&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พีรเดช ทองอำไพ; รวี ภักดีกุลสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นของเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นเห็บของมะม่วงพันธุ์พิมเสนแดง
Article title: Preliminary study on the lumpy tissue in mango (Mangifera indica L.) Pimsaendang
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 38
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANGIFERA INDICA, FUNCTIONAL DISORDERS, VARIETIES, PLANT TISSUES
ดรรชนี-ไทย: มะม่วง, พันธุ์พิมเสนแดง, อาการเป็นเห็บ, เนื้อเยื่อ, ความผิดปกติ, สรีรวิทยา
หมายเลข: 001844 KC1701038
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

องค์ประกอบของวุ้นอาหารสำหรับเนื้อเยื่อกล้วยไม้

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001389&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถาวร วัชราภัย; มนทกานติ์ วัชราภัย; ปรานอม พฤฒพงษ์
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบของวุ้นอาหารสำหรับเนื้อเยื่อกล้วยไม้
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 269-283
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DENDROBIUM, VANDA, CATTLEYA, TISSUE CULTURE, CULTURE MEDIA, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: กล้วยไม้, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, สูตรอาหาร, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001389 KC1401027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความเป็นพิษของดิพเทอร์เร็กซ์ต่อปลาไน

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004165&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุปราณี ชินบุตร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; สมเกียรติ์ กาญจนาคาร
ชื่อเรื่อง: ความเป็นพิษของดิพเทอร์เร็กซ์ต่อปลาไน
Article title: Toxicity of dipterex to common carp (Cyprinus carpio)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 1-12
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CYPRINUS CARPIO; INSECTICIDES; ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS; ACUTE TOXICITY; WATER QUALITY; ANIMAL TISSUES
ดรรชนี-ไทย: ปลาไน, ดิพเทอร์เร็กซ์, สารป้องกันกำจัดแมลง, พิษเฉียบพลัน, คุณภาพน้ำ, ความเข้มข้น, การเจริญเติบโต, เนื้อเยื่อ, พยาธิวิทยา
หมายเลข: 004165 KC2504001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อปลาไน

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004166&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุปราณี ชินบุตร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; เต็มดวง พึ่งขจรบุญ
ชื่อเรื่อง: ความเป็นพิษของฟอร์มาลินต่อปลาไน
Article title: Toxicity of formalin to common carp (Cyprinus carpio)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 13-22
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CYPRINUS CARPIO; FORMALDEHYDE; ACUTE TOXICITY; GROWTH; ANIMAL TISSUES; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาไน, ฟอร์มาลิน, พิษเฉียบพลัน, ความเข้มข้น, การเจริญเติบโต, เนื้อเยื่อ, พยาธิสภาพ, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 004166 KC2504002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างของไม้

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000005&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กริต สามะพุทธิ
ชื่อเรื่อง: ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างของไม้
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 14-15
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F50-Plant structure
ดรรชนี-ไทย: ไม้, โครงสร้าง, เนื้อเยื่อ, เซลล์
หมายเลข: 000005 KC0101006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: