เชื้อพันธุ์

All posts tagged เชื้อพันธุ์

การศึกษากำหนดเวลาฉีดเชื้อพันธุ์อันเหมาะสมในวัวนมขณะแสดงอาการเป็นสัด

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000445&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Koshi, J.H.; จรัญ จันทลักขณา; เสนาะ อ่ำรอด; ประเสริฐ เจิมพร
ชื่อเรื่อง: การศึกษากำหนดเวลาฉีดเชื้อพันธุ์อันเหมาะสมในวัวนมขณะแสดงอาการเป็นสัด
Article title: Determination of optimum time for artificial insemination in dairy cattle
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 376-382
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DAIRY CATTLE; ARTIFICIAL INSEMINATION; TIME; OESTROUS CYCLE
อรรถาภิธาน-ไทย: โคนม; การผสมเทียม; เวลา; วงรอบการเป็นสัด
ดรรชนี-ไทย: โคนม, เชื้อพันธุ์, เวลาฉีดเชื้อพันธุ์, อาการเป็นสัด
หมายเลข: 000445 KC0402003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: