เครื่องหมายติดตามตัว

All posts tagged เครื่องหมายติดตามตัว

การทดลองใช้เครื่องหมายติดตามตัวกุ้งแบบทำเองจากวัสดุราคาถูกในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006466&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์; ภาวิณี พัฒน์จันทร์; ชลิดา ชมานนท์; สมภพ รุ่งสุภา
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้เครื่องหมายติดตามตัวกุ้งแบบทำเองจากวัสดุราคาถูกในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
Article title: Self marking streamer tag from cheap material in black tiger prawn pond cultured
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 181-186
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: N20-Agricultural machinery and equipment
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, MARKING, PLASTICS, GROWTH RATE, LENGTH, WEIGHT
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, เครื่องหมายติดตามตัว, พลาสติกไวนิล, การทำเครื่องหมาย, วัสดุ, ความคงทน, อัตราการตาย, อัตราการเจริญเติบโต
บทคัดย่อ: จัดทำเครื่องหมายติดตามกุ้งทะเลจากแผ่นพลาสติกไวนิลสีฟ้า (ใช้สำหรับรองผู้ป่วย) ขนาดกว้างxยาว เท่ากับ 0.50*3.50 ซม. โดยมีการจัดทำเช่นเดียวกับ สมภพ(2536) ติดเครื่องหมายกับกุ้งกุลาดำขนาดยาวสุดเฉลี่ย 7.85 ซม. น้ำหนักตัวเฉลี่ย 4.18 กรัม จำนวน 727 ตัว และเครื่องหมายที่จัดซื้อจากต่างประเทศ ขนาดกว้างxยาว เท่ากับ 0.30*3.50 ซม. จำนวน 248 ตัว รวมทั้งหมด 975 ตัว เลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ติดเครื่องหมายทั้งสองแบบรวมกับกุ้งกุลาดำที่ไม่ติดเครื่องหมายจำนวนประมาณ 18,000 ตัว ในบ่อดินขนาด 4 ไร่ ณ ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2539 ถึง 13 กันยายน 2539 รวมเวลา 35 วัน ทำการสุ่มจับกุ้งกุลาดำที่มีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมายทั้งหมดจำนวน 197 ตัวพบกุ้งกุลาดำที่มีเครื่องหมายแบบทำเอง จำนวน 12 ตัว คิดเป็น 1.65 เปอร์เซ็นต์ มีเครื่องหมายจากต่างประเทศ จำนวน 5 ตัว คิดเป็น 2.01 เปอร์เซ็นต์ กุ้งกุลาดำที่ติดเครื่องหมายแบบทำเองมีขนาดความยาวสุดเฉลี่ย 11.9 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 13.7 กรัม อัตราการเจริญ 227.75 เปอร์เซ็นต์ กุ้งกุลาดำที่ติดเครื่องหมายจากต่างประเทศ มีขนาดความยาวสุดเฉลี่ย 11.6 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 12.2 กรัม อัตราการเจริญ 191.87 เปอร์เซ็นต์ กุ้งกุลาดำที่ไม่ติดเครื่องหมาย มีขนาดความยาวสุดเฉลี่ย 11.63 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 12.57 กรัม อัตราการเจริญ 200.72 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006466 KC3504021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: