เกาะข่าวเกษตร

All posts tagged เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/348595

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.. 2558…. สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของเกษตรกรในสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ณ หมู่ 2 ต.ขุนศรี หมู่ 5 ต.ไทรน้อย หมู่ 5 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันก่อน…. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรม การเขตเกษตรเศรษฐกิจด้านประมง ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ…. นายสุกิจ รัตนวินิจกุล ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพาสนธรรม ใจสนุกประมงอำเภอขนอม นายเอกมัย มาลา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์…. นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะไทยเข้าศึกษาดูงานขั้นตอนการตรวจสอบ ถั่วลิสง ในโรงกะเทาะเปลือกถั่วลิสง และสถานที่รวบรวมถั่วลิสงก่อนการส่งออกไปไทย ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว…. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและกรมประมง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำชม ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันก่อน….

ทิด ทางไทย

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/348329

วันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.. 2558…. นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2558 และการบริหารจัดการเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559” เพื่อให้รู้และเข้าใจแนวคิดและทิศทางการทำงานตาม Road Map 59 ตลอดถึงการบริหารจัดการเป้าหมายตาม Road Map 59 ที่ชัดเจน ตลอดจนร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตาม Road Map 59 ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และกลุ่มที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้า ร่วมประชุม ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์…. กรมประมง จัดแสดงสินค้าปลานิลของเครือข่าย อุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค โดยนำทัพอาหารแปรรูปจากปลานิล อาทิ ปลาส้ม ปลาหวาน ปลาแหนบ ปลาเส้นปรุงรสและอื่น ๆ อีกมากมายมาจัดแสดงและจำหน่าย ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ กรมประมง…. สำนักงานปศุสัตว์เขต 4(ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุทิน กาญจนรัช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายวินัย จะแรบรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกตรวจต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็น การยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย….

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/348113

วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 16 กันยายน พ.. 2558…..ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานระบบทะเบียนเรือ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมง ร่วมกับคณะทำงานจากกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมทูน่า กรมประมง…..สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ ประมงอำเภอ ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ กุดซาง บ้านซาง หมู่ที่ 1 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายเทวัญ สรรค์นิกร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก…..นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ” เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้แทนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการพระราชดำริ ไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คนเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันก่อน…..สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ชนิดพืชมันสำปะหลังปีงบประมาณ2558 โดยจัดฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรจำนวน120 ราย ที่ทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายนพดล ตันติเมฆิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย…..

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/347887

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตร ประจำฉบับวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.. 2558….. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ท่านพูมี พูมะนีวง อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมกลกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโอกาสเข้าเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหารือประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา….. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชล ประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 27/2558 ณ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ…..นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดินประจำภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สพข.4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ณ พิพิธภัณฑ์ดินประจำภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี…..

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/347683

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.. 2558…… กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายการุณ วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจในสหกรณ์แก่กลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างลุ่มน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ลุ่มน้ำ คือแม่น้ำแม่สะงา ลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายและลุ่มน้ำแม่จ๋า ห้วยหมากลาง จำนวน 50 ราย…… งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแนวทางกระบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมพิชชาภรณ์เฮาส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันก่อน…… ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ…… นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และ นายฌัญชานนท์ เมืองมา นักวิชาการชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน ของจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมหารือ เพื่อเตรียมการในการดำเนินงานตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อผลักดันให้การเสนองานโครงการฯ มีทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันก่อน……

ทิด ทางไทย

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 12 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/347327

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.. 2558…. นายชาลี ฉ่าแช่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วย นางสมาพร ชูช่วย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี…. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2558 โดยมี นางสาวดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานที่ประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่ร่วมเป็นอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 62 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด…. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการ จ.สงขลา ร่วมกับสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา และชาวบ้านชุมชน หมู่ 5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ตัว…. ที่กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 ห้องประชุม 7 นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ” โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนารูปแบบบุคลากรรูปแบบใหม่ ที่สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับเครือข่ายได้ การอบรมในครั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับมอบวุฒิบัตรจำนวน 291 คน ผู้ทำหน้าที่พี่เลี้ยง 71 คน ผู้ทำหน้าที่จัดการ 47 คน รวม 409 คน….

ทิด ทางไทย

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 11 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/347132

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.. 2558….. นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางในการสร้างระบบคุ้มครองด้านการเงิน และจัด Forum การสร้างกลไกการแก้ไขและพัฒนาเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนโฮเต็ลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน….. สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนคร ราชสีมา ในปีงบประมาณ 2557-2558 จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เพื่อให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลานิลในบ่อดินให้มากขึ้น และให้สามารถขยายพันธ์ุปลาเพื่อเลี้ยงเองในรุ่นต่อไปได้ โดยไม่ต้องซื้อพันธ์ุปลามาเลี้ยงทุกครั้งที่ต้องการเลี้ยง และเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด….. ว่าที่ ร..สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า พื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ภายใต้การนำของกำนันทองอยู่ ไหวพริบ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดิน โดยใช้บ่อดินขนาด 2 ไร่ ลึก 2-3 เมตร เลี้ยงในกระชังขนาด 7x15x 1.5-2.0 เมตร จำนวน 4 กระชังต่อบ่อ ปล่อยปลาขนาดตัวละ 1 ขีด จำนวนกระชังละ 1,000 ตัว เลี้ยง 3 เดือน ใช้อาหารเม็ดประมาณ 45-50 กระสอบ ก็สามารถจับขายได้ พี่น้องเกษตรกรท่านใดในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สนใจติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ สนง.ประมงจังหวัดนครราชสีมาในวันและเวลาราชการ….. นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัด สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน…..

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/346892

วันพฤหัสที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันพฤหัสที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.. 2558…. นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5 คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติด้วยพืชไร่วงศ์ถั่ว” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่ว แด่นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายธงชัย ตั้งเปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กล่าวรายงาน…. การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่วงศ์ถั่วและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมทีคการ์เด้นสปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันก่อน…. นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์และสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2559 และการวางแผนการทำงานร่วมกัน สอดคล้องกับภารกิจใหม่ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นายจิระศักดิ์ เงินเส็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ เดอะปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง…. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา….

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/346687

วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 9 กันยายน พ.. 2558…. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียนครั้งที่ 6 ณ ห้อง Krungthep 4 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว…. โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกรายงานสถานะ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของระบบการรับรองฟาร์มในแต่ละประเทศ และเพื่อร่วมกันหารือแนวทางการจัดทำระบบรับรองมาตรฐาน ASEAN Shrimp GAP ด้วย…. นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายภานุกิจ ดิษพึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และ นายชูอิจิ อิเคดะ ผู้แทนจาก JICA ประจำประเทศไทย ร่วมพิธีส่งมอบประตูระบายน้ำกระมังและประตูระบายน้ำหันตรา เพื่อป้องกันอุทกภัยและวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎร เกษตรกรรม และสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงส่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำมายังประเทศไทย และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,550 ล้านเยน เพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำกระมังและประตูระบายน้ำหันตรา เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ สถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำกระมัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันก่อน…. นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูง(รอส)รุ่นที่ 2” จาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โรงแรมวี โฮเต็ล ราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา….

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 8 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/346468

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตร

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.. 2558….. นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ โดยมี นายประยูร อินสกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และนางสาวยาใจ ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ ณ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตราด เมื่อวันก่อน….. นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา….. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด กรมประมง ร่วมกับ กรมธนารักษ์ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ไว้คงอยู่กับทะเลไทย ณ เกาะหวาย ซึ่งมีแนวปะการังสมบูรณ์ทำให้ลูกปลาที่ปล่อยมีอัตรารอดที่สูง โดยในครั้งนี้ปล่อยมากถึง 400 ตัว และจะมีการติดตามผลการปล่อยอย่างต่อเนื่องต่อไป….. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวศริญญา พงศ์จันทร์ตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ออกชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการเรียนรู้และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยร่วมกับสำนักงานเกษตร อำเภอแม่วาง ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านไร่หลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่…..

“ทิด ทางไทย”

%d bloggers like this: