ฮอร์โมน

All posts tagged ฮอร์โมน

Effect of puberogen on the ovulation of crucian carp, Carassius carassius (L.)

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001013&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Wit Tarnchalanukit
ชื่อเรื่อง: Effect of puberogen on the ovulation of crucian carp, Carassius carassius (L.)
Article title: Effect of puberogen on the ovulation of crucian carp, Carassius carassius (L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 481-482
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARASSIUS, HORMONE, APPLICATION RATES, OVIPOSITION, HATCHERIES
ดรรชนี-ไทย: ปลา CRUCIAN CARP, CARASSIUS CARASSIUS, PUBEROGEN, ฮอร์โมน, อัตราการใช้, การวางไข่, การฟักไข่
หมายเลข: 001013 KC0901103
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวางไข่ของปลาครูเชี่ยนคาร์พจากผลการฉีดด้วย puberogen

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001009&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทย์ ธารชลานุกิจ
ชื่อเรื่อง: การวางไข่ของปลาครูเชี่ยนคาร์พจากผลการฉีดด้วย puberogen
Article title: Effect of puberogen on ovulation of crucian carp, Carassius carassius (L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 473-475
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARASSIUS, HORMONES, INJECTION, APPLICATION RATES, OVIPOSITION, OVARIES, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลา CRUCIAN CARP, CARASSIUS CARASSIUS, PUBEROGEN, ฮอร์โมน, อัตราการใช้, รังไข่, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 001009 KC0901099
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ฮอร์โมนบางชนิดช่วยในการผสมเกษรและการเจริญเติบโตของฝักกล้วยไม้

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000731&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปวิณ ปุณศรี; ระพี สาคริก; พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
ชื่อเรื่อง: การใช้ฮอร์โมนบางชนิดช่วยในการผสมเกษรและการเจริญเติบโตของฝักกล้วยไม้
Article title: Effect of growth regulators on pod development of intergeneric crosses of orchids
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 27-29
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORCHIDACEAE, INTERGENERIC HYBRIDIZATION, REGULATIONS, PLANT DEVELOPMENTAL STAGES, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: กล้วยไม้, การผสมเกสร, ฮอร์โมน, ความเข้มข้น, ระยะการเจริญเติบโต, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000731 KC0701005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000672&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ
Article title: Induced spawning of chinese silver carp Hypophthalmichthys molitrix (C & V) by hormone injections
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 129-140
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX, INDUCED OVULATION, HORMONES, INJECTION, ARTIFICIAL INSEMINATION, PITUITARY GLAND, FEEDS, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ, การเพาะพันธุ์, ฮอร์โมน, การวางไข่, ต่อมใต้สมอง, การผสมเทียม, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 000672 KC0601054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000639&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัศมี นามวงศ์; ถวัลย์ บุญสิทธิ์; ประเสริฐ โพธิปักษ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด
Article title: Experiment on the use of root hormone with cutch stumps
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 38
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STUMPS, HORMONES, PLANT GROWTH SUBSTANCES, ROOTS, SURVIVAL, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: สีเสียด, ฮอร์โมนเร่งราก, ราก, เหง้า, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000639 KC0601021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเบื้องต้นของโครงสร้างโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมนที่พบในปลาดุก

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006044&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศรี งามวงศ์ชน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นของโครงสร้างโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมนที่พบในปลาดุก
Article title: Gonadotropin releasing hormone structure in clarias species
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 47-55
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: L50-Animal physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS; GONADOTROPIN RELEASING HORMONE; CHROMATOGRAPHY; IMMUNOLOGY
อรรถาภิธาน-ไทย: สกุลปลาดุก; โครมาโทกราฟี; ภูมิคุ้มกันวิทยา
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, GONADOTROPIN RELEASING HORMONE, ลักษณะโครงสร้าง, ฮอร์โมน, ความเข้มข้น
บทคัดย่อ: จากการศึกษาโดยวิธี Chromatography and Immunology ตัวอย่างสมองและต่อมใต้สมองเก็บจากปลาดุกอุยและปลาดุกด้านจำนวนชนิดละ 25 ตัวอย่าง นำมาสกัดด้วย Petroleum ether และทำให้บริสุทธิ์โดย HPLC ทำการตรวจปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมนด้วยวิธีที่เรียกว่า RIA พบว่า ลักษณะโครงสร้างของ GnRH ในปลาทั้งสองชนิดนี้มี 2 ฟอร์ม โดยที่ฟอร์มหนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับฟอร์มที่พบในสัตว์ปีก (chicken GnRH-II) และอีกฟอร์มหนึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากฟอร์มอื่นๆ ที่พบในสัตว์อื่นหรือที่เรียกว่า novel form การศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ GnRH (GnRH evolution) ที่พบในสัตว์ต่างๆ เท่าที่มีการศึกษาพบ อีกทั้งอาจเป็นประโยชน์ในด้านการแสวงหาแหล่งฮอร์โมนเพื่อการเพาะพันธุ์ปลาต่อไปในอนาคต
หมายเลข: 006044 KC3304007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ fluoxymesterone ในการเปลี่ยนแปลงเพศปลากัดจีน

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004493&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พรเลิศ จันทร์รัชชกูล; สุจินต์ หนูขวัญ; กำชัย ลาวัณยวุฒิ; มานพ ตั้งตรงไพโรจน์
ชื่อเรื่อง: การใช้ fluoxymesterone ในการเปลี่ยนแปลงเพศปลากัดจีน
Article title: Induced sex reversal in Betta splendens by fluoxymesterone treatments
ชื่อเอกสาร : รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 295-307
จำนวนหน้า: 426 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2531)
หมวดหลัก: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORNAMENTAL FISHES; FRESHWATER FISHES; SEX DETERMINATION; HORMONES; SURVIVAL; PRODUCTION COSTS; GENITALIA; ANIMAL TISSUES
ดรรชนี-ไทย: ปลากัดจีน, FLUOXYMESTERONE, การแปลงเพศ, ฮอร์โมน, อัตราการรอด, ต้นทุนการผลิต, อวัยวะสืบพันธุ์, เนื้อเยื่อวิทยา
หมายเลข: 004493 KC2604015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผสมเทียมปลากะโห้

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004215&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนันต์ เหล่าแช่ม; สนธิพันธ์ ผาสุขดี; นิตย์ ดูเจริญไพศาล
ชื่อเรื่อง: การผสมเทียมปลากะโห้
Article title: Artificial breeding of Catlocarpio siamensis
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 493-496
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; ARTIFICIAL INSEMINATION; HORMONES; PITUITARY GLAND; OVA; HATCHING; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลากะโห้, การผสมเทียม, ฮอร์โมน, CG, ต่อมใต้สมอง, ไข่, การฟักไข่, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 004215 KC2504051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของฮอร์โมน LH-RHa ต่อการตกไข่ของปลาดุกอุย, Clarias macrocephalus Gunther

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004202&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุทัยรัตน์ ณ นคร
ชื่อเรื่อง: ผลของฮอร์โมน LH-RHa ต่อการตกไข่ของปลาดุกอุย, Clarias macrocephalus Gunther
Article title: Effects of LH-RHa on ovulation of walking catfish, Clarias macrocephalus Gunther
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 368-375
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS; LH; OVIPOSITION; EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกอุย, LH-RHA, ฮอร์โมน, การตกไข่, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 004202 KC2504038
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การควบคุมสัดในวัวเนื้อเพื่อผสมเทียมด้วยเชื้อพันธุ์แข็ง

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000446&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญเหลือ เร่งศิริกุล; ประเสริฐ เจิมพร; จรัญ จันทลักขณา
ชื่อเรื่อง: การควบคุมสัดในวัวเนื้อเพื่อผสมเทียมด้วยเชื้อพันธุ์แข็ง
Article title: Estrous synchronization in beef cattle for artificial insemination with frozen semen
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 383-388
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BEEF CATTLE; ARTIFICIAL INSEMINATION; SEMEN; OESTROUS CYCLE
ดรรชนี-ไทย: โคเนื้อ, เชื้อพันธุ์แข็ง, การผสมเทียม, การเป็นสัด, ฮอร์โมน, อัตราการผสมติด
หมายเลข: 000446 KC0402004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: