อุปนิสัย

All posts tagged อุปนิสัย

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงทำลายไม้ซุง ในประเทศไทย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001167&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พายัพ กำเหนิดรัตน์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงทำลายไม้ซุง ในประเทศไทย
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 763-764
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: J12-Handling, transport, storage and protection of forest products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LOGS, PEST INSECTS, PREDATORS, PARASITES, SPECIES, LIFE CYCLE, INSECT CONTROL, INSECTICIDES
ดรรชนี-ไทย: ไม้ซุง, แมลงศัตรูพืช, ตัวห้ำ, ตัวเบียน, ชนิด, วงจรชีวิต, อุปนิสัย, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001167 KC1001104
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แมลงศัตรูถั่วเหลือง และการป้องกันกำจัด

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001137&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาทร สิริสิงห์
ชื่อเรื่อง: แมลงศัตรูถั่วเหลือง และการป้องกันกำจัด
Article title: Soybean insect pets and their control
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 608-621
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, PEST INSECTS, SPECIES, LIFE CYCLE, BIOLOGY, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, แมลงศัตรูพืช, ชนิด, ลักษณะการทำลาย, พืชอาหาร, วงจรชีวิต, รูปร่างลักษณะ, อุปนิสัย, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001137 KC1001074
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางชีววิทยาเพื่อหาทางป้องกันกำจัดแมลงวันลาย

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001135&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อาโอกิ, คิโยชิ; ลักษณาวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา; เนื่องพนิช สินชัยศรี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางชีววิทยาเพื่อหาทางป้องกันกำจัดแมลงวันลาย
Article title: Tachina sorbillans Wiedeman (Biological studies for the control of the tachinid fly: T. sorbillans Wiedeman)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 595-600
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: L72-Pests of animals
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SILKWORMS, TACHINIDAE, LIFE CYCLE, BIOLOGY
ดรรชนี-ไทย: ไหม, แมลงวันลาย, วงจรชีวิต, อุปนิสัย
หมายเลข: 001135 KC1001072
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาอุปนิสัย การวางไข่ การฟักไข่ และอัตราการเจริญเติบโตของตะพาบน้ำ

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003183&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เรณู วนาเดช; วิรุณ บุญหมั่น
ชื่อเรื่อง: ศึกษาอุปนิสัย การวางไข่ การฟักไข่ และอัตราการเจริญเติบโตของตะพาบน้ำ
Article title: Study on habit, breeding and growth rate of soft-shell turtle
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 65-73
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TURTLES, BEHAVIOUR, HATCHING, ANIMAL BREEDING, GROWTH RATE
ดรรชนี-ไทย: ตะพาบน้ำ, อุปนิสัย, การวางไข่, การฟักไข่, อัตราการเจริญเติบโต
หมายเลข: 003183 KC2204011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แมลงศัตรูฝ้ายที่สำคัญ

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000424&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวิทย์ ขัตติยะ
ชื่อเรื่อง: แมลงศัตรูฝ้ายที่สำคัญ
Article title: Some important insects peast of cotton
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 284
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, แมลงศัตรูพืช, ชีวประวัติ, อุปนิสัย, พืชอาศัย, ศัตรูธรรมชาติ, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
หมายเลข: 000424 KC0401085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: