อาหารสำเร็จรูป

All posts tagged อาหารสำเร็จรูป

ศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006624&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีรวัตน์ จริตงาม; ธนัญช์ สังกรธนกิจ; อนันต์ ตันสุตะพานิช; สุพิศ ทองรอด
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ
Article title: Study on a utilization of artificial feed and automatic rotary mixer for rearing shrimp (Penaeus monodon) larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 109
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, FEEDS, AQUACULTURE, MIXERS, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, อาหารสำเร็จรูป, การเลี้ยง, เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การทดลองแบ่งเป็น 2 ชุด คือในระบบบ่อขนาดใหญ่ (บ่อคอนกรีต) จำนวน 8 บ่อ และในระบบบ่อขนาดเล็ก ใช้ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 500 ลิตร จำนวน 8 ถัง วางท่อลมที่พื้นบ่อและติดตั้งเครื่อกวนแต่ละบ่อ/ถัง อย่างละ 4 บ่อ/ถัง และต่อระบบเข้ากับชุดควบคุมการทำงาน ส่วนอีก 4 บ่อ/ถัง ที่เหลือ วางระบบลมเพียงอย่างเดียว เติมน้ำทะเลที่บำบัดและฆ่าเชื้อแล้ว ให้น้ำในบ่อคอนกรีตลึก 60 ซม. และปล่อยลูกกุ้งกุลาดำระยะนอร์เพลียส 100 ตัว/ลิตร ส่วนในถังไฟเบอร์กลาสเติมน้ำให้จุถังละ 500 ลิตร และปล่อยลูกกุ้ง 200 ตัว/ลิตร เปิดเครื่องกวนน้ำให้ทำงานอัตโนมัติ ให้อาหารสำเร็จรูปในอัตรา 2.5-4.0 กรัม/ลูกกุ้ง 100,000 ตัว/วัน และเมื่อลูกกุ้งพัฒนาเข้าสู่ระยะไมซิส-1 ให้อาร์ทีเมียเสริมในเวลากลางคืน ระหว่างการทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำแต่มีการควบคุมคุณสมบัติของน้ำโดยการใช้สารเคมี ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำระหว่างการทดลองอยู่ในช่วงที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกกุ้ง อัตรารอดและการเจริญเติบโต (ความยาว) โดยเฉลี่ยของลูกกุ้งระยะโพสลาวา-3 จากบ่อคอนกรีตที่ใช้เครื่องกวนน้ำให้อาหารแขวนลอยอัตโนมัติ เท่ากับ 30.69 เปอร์เซ็นต์ และ 7.13+-0.81 มม. และจากถังไฟเบอร์กลาส เท่ากับ 56.35 เปอร์เซ็นต์ และ 7.12+-0.283 ตามลำดับ ในขณะที่อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้งจากบ่อคอนกรีตที่ไม่ได้ใช้เครื่องกวนอาหาร เท่ากับ 8.70 เปอร์เซ็นต์ และ 5.81+-0.40 มม. และจากถังไฟเบอร์กลาส เท่ากับ 25.05 เปอร์เซ็นต์ และ 6.40+-0.504 มม. ตามลำดับ ผลการทดลองทั้ง 2 ชุด แสดงให้เห็นว่า การใช้เครื่องกวนน้ำให้อาหารแขวนลอยอัตโนมัติมีผลต่อการเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับบ่อ/ถังที่ไม่ได้ใช้เครื่องกวนอาหาร
หมายเลข: 006624 KC3604017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006150&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กิติธร สรรพานิช; สันติ เอี่ยนเหล็ง; สาธิต โกวิทวที
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Article title: Comparison of artificial fish feed for rearing of white seabass at Phra Nakhon Si Ayutthaya province
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 392-399
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; FEEDS; PELLETS; PRODUCTS; AQUACULTURE; SURVIVAL; FEED CONVERSION EFFICIENCY; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, อาหารสำเร็จรูป, สาหร่ายเกลียวทอง, สูตรอาหาร, การทดแทนปลาป่น, ผลผลิต, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต, อัตราการแลกเนื้อ, จ.พระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ: สุ่มปลากะพงขาว 120 ตัว มีน้ำหนักเฉลี่ย 80 ก. ปล่อยลงในกระชังขนาด 6 ลบ.ม. แต่ละกระชังจนครบ 6 กระชัง ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป 2 สูตรคือ สูตรควบคุมและสูตรผสมสาหร่ายเกลียวทอง 17.5 เปอร์เซ็นต์ ทำการทดลองสูตรละ 3 ซ้ำ ให้อาหารปลาทุกวันๆ ละ 3 มื้อ ระยะเวลาเลี้ยง 98 วัน ทำการทดลองในแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฎว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรควบคุมให้ผลผลิตเฉลี่ย 47.83 กก./กระชัง/98 วัน น้ำหนักที่เพิ่มเฉลี่ย 0.408 กก./กระชัง/วัน เปอร์เซ็นต์รอดเฉลี่ย 81.67+-0.84 อัตราส่วนการแลกเนื้อเฉลี่ย 2.23 ส่วนปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายเกลียวทอง 17.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 46.10 กก./กระชัง/98 วัน น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย 0.391 กก./กระชัง/วัน เปอร์เซ็นต์รอดเฉลี่ย 81.11+-2.09 อัตราส่วนการแลกเนื้อ 2.53 น้ำหนักผลผลิตของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 2 สูตร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ (P>0.05)
หมายเลข: 006150 KC3404015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การอนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004725&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุพล พันธุมะโอภาส; ปภาศิริ ศรีโสภาภรณ์
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ
Article title: Using of artificial diet of rearing giant tiger prawn larvae (Penaeus monodon fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 435-442
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; AQUACULTURE; LARVAE; FEEDS; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, อาหารสำเร็จรูป, การอนุบาล, การเจริญเติบโต, อัตราการรอด
หมายเลข: 004725 KC2704017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พาณิชย์ตั้งบอร์ดแก้ปัญหาอาหารสำเร็จรูปไม่เกิน 25 บาท

Published มิถุนายน 4, 2011 by SoClaimon

3 มิถุนายน 2554, 20:00 น.
พาณิชย์ตั้งบอร์ดแก้ปัญหาอาหารสำเร็จรูปไม่เกิน 25 บาท – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_176339

พาณิชย์ตั้งบอร์ด ดูแลอาหารสำเร็จรูป ห้ามขายเกิน 25 บาท พร้อมจัดหาวัตถุดิบราคาถูก-อุปกรณ์ทำอาหารช่วย หลังราคาพุ่งดันเงินเฟ้อเม.ย.ทะลุ 4% พร้อมสนอง “มาร์ค” สัปดาห์หน้าถกลดราคาไข่ไก่อีก 20 สตางค์…

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมแก้ปัญหาอาหารปรุงสำเร็จ เช่น ข้าวแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง มีราคาแพงเป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งให้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางดูแล และสนับสนุนร้านค้าให้จำหน่ายอาหารจานด่วนไม่เกินจานละ 25 บาท โดยกรมจะสนับสนุนวัตถุดิบราคาต่ำกว่าท้องตลาด และอุปกรณ์ประกอบอาหารให้ ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายเกินจานละ 25 บาท จะขอให้มีเมนูอาหารราคาประหยัด 25 บาท อย่างน้อย 1 เมนู เพื่อเป็นทาง เลือกให้ผู้บริโภค

“ราคาอาหารสำเร็จรูปแพง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กรมต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชน เพราะเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือเงินเฟ้อสูงขึ้นถึง 4.19% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.53 เพราะดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 8.38% ในจำนวนนี้เป็นอาหารสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น 1.78%” นางวัชรี  กล่าว

ส่วนการปรับลดราคาไข่ไก่ลงฟองละ 20 สตางค์ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีนั้น นางวัชรี กล่าวว่า ล่าสุดได้ทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอข้อมูลต้นทุนการผลิตไข่ ไก่ คาดว่าจะได้รับข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย.นี้ หลังจากนั้นจะเชิญผู้เลี้ยงไก่ไข่ ผู้ประกอบการค้าไข่ไก่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อพิจารณาปรับลดราคาลงทันที.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 3 มิถุนายน 2554, 20:00 น.

วิจัยโครงสร้าง “เจลสตาร์ชข้าว” ทนการแช่เยือกแข็ง..เพื่อผู้บริโภค

Published พฤศจิกายน 15, 2010 by SoClaimon

1 พฤศจิกายน 2553, 05:00 น.

ผ่านทางวิจัยโครงสร้าง “เจลสตาร์ชข้าว” ทนการแช่เยือกแข็ง..เพื่อผู้บริโภค – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_123243

ลักษณะโครงสร้างเจลสตาร์ชข้าว.

อาหารสำเร็จรูปแช่เยือก แข็ง…เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้น เนื่องจากความต้องการในด้าน ความรวดเร็ว สะดวกสบาย และ อาหารที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการ…

“ข้าว”… เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆไปต่างประเทศ และยังเป็นอาหารหลักของคนไทย ณ ปัจจุบันนี้ ก็ยังได้รับความนิยมและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง…

ดัง นั้น การพัฒนาข้าวไทยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งด้านของ การเกษตรและคุณค่าทางอาหาร ในการนำข้าวมาผลิตเป็นส่วน ประกอบอาหารสำเร็จรูปแช่ เยือกแข็ง…จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

รศ.ดร.สงวน ศรี เจริญเหรียญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือก แข็งและทำลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรค์ ของไทย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก…สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ รับรางวัล จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี.รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ รับรางวัล จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี.

รศ.ดร.สงวนศรี บอกว่า…เจลสตาร์ชข้าว หรือ องค์ประกอบหลักของข้าวสุก ซึ่ง ประกอบด้วยน้ำและแป้งข้าวสุกนั้น เมื่อผ่าน การแช่เยือกแข็งและทำละลายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ได้แก่ การเกิดโครงสร้างแบบฟองน้ำ เนื้อสัมผัสที่แน่นแข็ง และการแยกตัวของน้ำ ซึ่งล้วนเป็นลักษณะที่ไม่ พึงประสงค์ของผู้บริโภค

โครงการวิจัย นี้… ได้ตั้งสมมติฐานว่า สารพอลิแซคคาไรด์ของไทยบางชนิดสามารถช่วยลดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ โดยได้เลือก สารพอลิแซคคาไรด์ของไทย 3 ชนิด คือ ผงบุกคอนยักกลูโคแมนแนน แป้งข้าวเหนียว และ สตาร์ชมันสำปะหลัง

รศ.ดร.สงวนศรี บอกอีกว่า ผลการวิจัยพบว่า สารพอลิแซคคาไรด์ ทั้ง 3 ชนิด สามารถช่วยทำให้ โครงสร้างของเจลสตาร์ชข้าวทนต่อการแช่ เยือกแข็งและทำละลายได้ โดยที่สารแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพและกลไกในการปรับโครงสร้างที่แตกต่างกัน

…ผงบุกคอนยักกลูโคแมนแนน มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดโครงสร้างแบบฟองน้ำในเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง และทำละลายได้ดีที่สุด รองลงมา คือ สตาร์ชมันสำปะหลัง และแป้งข้าวเหนียวตามลำดับ สำหรับสตาร์ชมันสำปะหลังนั้น…ถึงแม้จะลดการแยกตัวของน้ำและลดการเกิดโครง สร้างแบบฟองน้ำได้ แต่ก็ยังทำให้เจลสตาร์ชมีความแน่นแข็งมากขึ้น

ใน อนาคตจะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาช่วยปรับปรุงคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับข้าว และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายได้ทันต่อตลาดโลก…

ผล งานนี้จึงส่งผลให้ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ในสาขา Agricultural Science and Technology โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในการประชุม…นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
  • 1 พฤศจิกายน 2553, 05:00 น.

tags:
วิจัย เจลสตาร์ชข้าว แช่เยือกแข็ง อาหารสำเร็จรูป สงวนศรี เจริญเหรียญ ไชยรัตน์ ส้มฉุน

พัฒนาอาหารไทย..สู่อินเตอร์ มก.ผลิตซุปเปิบสะดวก..สไตล์ฝรั่ง

Published ตุลาคม 21, 2010 by SoClaimon

1 ตุลาคม 2553, 05:00 น.

ผ่านทางพัฒนาอาหารไทย..สู่อินเตอร์ มก.ผลิตซุปเปิบสะดวก..สไตล์ฝรั่ง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_115217

ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสไตล์ฝรั่ง.

ปัจจุบัน…อาหารสำเร็จ รูป   เป็นที่นิยมในระดับอินเตอร์   เนื่องจากสะดวก   รวดเร็ว   เปิดซองปุ๊บก็กินได้ทันที   ซึ่งแต่ละชาติก็พยายามพัฒนาและผลักดันอาหารของประเทศตนให้เป็นที่ติดอกติด ใจ… นักเปิบในตลาดโลก

ล่าสุดโดนัท “คริสปี้ครีม” อาหารสัญชาติอเมริกัน เข้ามาเบียดพื้นที่เมืองบางกอก เล่นเอาคนไทยแห่กันไปสยามพารา-กอนเข้าแถวกันยาวเหยียด เพียงแค่ชั่วคาบ 720 โหลขาย หมดเกลี้ยง…!!

…นักธุรกิจในบ้าน เราก็ใช่ย่อย พยายามตอบ โต้…อย่างเช่น กลุ่ม CPF ผู้มีประสบการณ์ด้านอาหาร ได้ผลิต แกงเขียวหวานฯ เกี๊ยวกุ้ง ฯลฯ ส่งออก….จะมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใดนั่นก็แล้วแต่

….สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และทีมงาน ได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้น ซึ่งมี กลิ่น และ รสชาติ เป็น อาหารไทย…แต่รูป ลักษณ์ใหม่ สไตล์ฝรั่ง…!!

เพลินใจ ตังคณะกุลเพลินใจ ตังคณะกุล

ผลิตภัณฑ์ซุปไทยพร้อมบริโภค ซึ่งผ่านการพัฒนารูปลักษณ์นี้มี 4 ชนิด ได้แก่ ซุปต้มยำ ซุปต้มข่าไก่ ซุปเขียวหวาน และ ซุปแกงเลียง มีลักษณะเป็นซุปข้น เนื้อละเอียด มีกลิ่น รสชาติของอาหารไทยชนิดที่ได้รับความชื่นชอบ

สูตร…ของอาหารมีส่วน ผสมพืช สมุนไพรเครื่อง เทศ เช่นเดียวกับตำรับดั้งเดิมเป็นการสร้าง รสชาติที่จัดจ้าน โดยจะต้องไม่ลดปริมาณคุณค่าทางโภชนาการ เพียงเติมส่วนของนมผง เนยจืด และ สารปรุงแต่งเนื้อ สัมผัสบางชนิด ให้ซุปมีลักษณะข้นที่ มีกลิ่นอายของอาหารไทย ปะปนกับ กลิ่นของนม และ เนย…

…วิธี การทำซุปข้น โดยปั่นส่วนผสมที่ เป็นพืช สมุนไพรให้ละเอียด เพื่อให้สามารถรับประทานได้ หมดที่มีทั้ง ปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และ พลังงาน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับบางคนที่ไม่ชอบรับประทานพืช ให้ได้บริโภคอาหารอย่างครบถ้วน และ สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการเตรียมอาหารเพื่อบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปนี้…บรรจุภัณฑ์โดยใส่ถุงอะลูมิเนียมชนิด ทนร้อนอ่อนตัว  (retort   pouch) ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ (sterilization) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที จึงสามารถเก็บรักษาไว้ที่ อุณหภูมิห้องได้ไม่ต่ำกว่า 9 เดือน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงเป็น แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้สามารถขยายผลสู่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร ทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเมนูอาหารไทย หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8629-35 เวลาราชการ.

 

 

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
  • 1 ตุลาคม 2553, 05:00 น.

tags:
ไชยรัตน์ ส้มฉุน ทำได้ไม่จน อาหารไทย อาหารสำเร็จรูป

%d bloggers like this: