อายุเก็บเกี่ยว

All posts tagged อายุเก็บเกี่ยว

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเก็บเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลในอ้อยพันธุ์ต่าง ๆ

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002049&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีดา จาติกวณิช; ภาวิณี โชติกันตะ; นริศร ขจรผล; ปรีชา สุริยพันธุ์
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเก็บเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลในอ้อยพันธุ์ต่าง ๆ
Article title: Relationship between time of harvest and quality of juice in various sugarcane varieties
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 63
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, VARIETIES, HARVESTING DATE, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, พันธุ์, อายุเก็บเกี่ยว, ปริมาณน้ำตาล
หมายเลข: 002049 KC1801065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001732&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อาณัติ วัฒนสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1
Article title: Study on the harvesting time of mungbean var. U-Thong 1
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 98
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA, HARVESTING DATE, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, พันธุ์อู่ทอง 1, อายุเก็บเกี่ยว, ผลผลิต
หมายเลข: 001732 KC1601099
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมสำหรับทานตะวัน

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001226&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิราภรณ์ ชาญจนกิจสกูล; ขวัญยืน วิชพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมสำหรับทานตะวัน
Article title: Time of sowing experiment on sunflower
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2516
หน่วยงานจัดพิมพ์: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2516
หน้า: หน้า 1-9
จำนวนหน้า: 44 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2516)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HELIANTHUS ANNUUS, SPACING, TIME, HARVESTING DATE, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ทานตะวัน, ระยะปลูก, เวลาปลูก, อายุเก็บเกี่ยว, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001226 KC1201001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบความละเอียดของเส้นใยปอแก้ว

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001088&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พนัส บูรณศิลปิน; สมร พรมเพ็ชร; ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อเรื่อง: การทดสอบความละเอียดของเส้นใยปอแก้ว
Article title: Test on kenaf fiber fineness
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 178-192
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS SABDARIFFA, FIBRES, QUALITY, SURVEYS, PLANTING, HARVESTING DATE, BLEACHING, PRODUCTION LOCATION
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, เส้นใย, ความละเอียด, การสำรวจ, สภาพการปลูก, อายุเก็บเกี่ยว, การแช่ฟอก, แหล่งปลูก
หมายเลข: 001088 KC1001025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: