อายุของใบ

All posts tagged อายุของใบ

การศึกษาวิธีเก็บตัวอย่างใบของต้นยางอายุมากเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารสำหรับพิจารณาการใช้ปุ๋ย

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001127&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อาร์นอทท์, จี.ดับเบิลยู.; มาแรนิสสัน, อาร์.เจ.ซี; ลิขิต นวลศรี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีเก็บตัวอย่างใบของต้นยางอายุมากเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารสำหรับพิจารณาการใช้ปุ๋ย
Article title: Leaf sampling technique of mature rubber tree for fertilizer requirement diagnosis
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 552-568
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, LEAVES, TISSUE ANALYSIS, SAMPLING, NUTRIENTS
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ใบ, การวิเคราะห์, ธาตุอาหาร, การเก็บตัวอย่างใบ, ตำแหน่งของใบ, ความสูงของใบ, อายุของใบ
หมายเลข: 001127 KC1001064
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: