อัตราปุ๋ย

All posts tagged อัตราปุ๋ย

การทดลองปุ๋ยกับมันสำปะหลังบนดินชุดสัตหีบ

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001858&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมาน รุ่งเรือง; ประวัติ อุทโยภาศ; ครรชิต กูรมะโรหิต; โชติ สิทธิบุศย์
ชื่อเรื่อง: การทดลองปุ๋ยกับมันสำปะหลังบนดินชุดสัตหีบ
Article title: Cassava fertilizer trials on Sattahip soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 52
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANIHOT ESCULENTA, FERTILIZERS, FERTILIZER APPLICATION, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลัง, ปุ๋ย, ดินชุดสัตหีบ, การใช้ปุ๋ย, อัตราปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 001858 KC1701052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของระดับน้ำต่างๆ ต่อครั้งของการให้น้ำ อัตราปุ๋ยและการใช้ยาปราบวัชพืชที่มีต่อผลผลิตและการใช้น้ำของข้าว (ก.ข.7) นาหยอดในฤดูแล้ง

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001812&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มณี เชื้อวิโรจน์; สามัญ บุญย้อย
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของระดับน้ำต่างๆ ต่อครั้งของการให้น้ำ อัตราปุ๋ยและการใช้ยาปราบวัชพืชที่มีต่อผลผลิตและการใช้น้ำของข้าว (ก.ข.7) นาหยอดในฤดูแล้ง
Article title: Effects of intermittent flooding rates, of fertilizer and herbicide on yield and water use of row seeding (R.D.7) in the dry season
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 6
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F06-Irrigation
หมวดรอง: F04-Fertilizing
H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, DEMAND IRRIGATION, FERTILIZER APPLICATION, HERBICIDES, DRY SEASON, PLANT WATER RELATIONS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, การให้น้ำ, ระดับน้ำ, อัตราปุ๋ย, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การใช้น้ำ, นาหยอด, ฤดูแล้ง, ผลผลิต
หมายเลข: 001812 KC1701006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองปุ๋ยในนาครั้งที่สองเพื่อหาสูตรและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการทำนาครั้งที่สองโดยให้ได้กำไรสุทธิมากที่สุด

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000848&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นคร ถาวรวงศ์; สุวิทย์ สระทองคำ
ชื่อเรื่อง: การทดลองปุ๋ยในนาครั้งที่สองเพื่อหาสูตรและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการทำนาครั้งที่สองโดยให้ได้กำไรสุทธิมากที่สุด
Article title: Rice fertilizer trials for the optimum levels of fertilizer application during off-season crop
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 315-333
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, FERTILIZERS, OFF SEASON CULTIVATION, APPLICATION RATES, YIELDS, PROFIT
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ปุ๋ย, การทำนาครั้งที่สอง, สูตรปุ๋ย, อัตราปุ๋ย, ผลผลิต, กำไร
หมายเลข: 000848 KC0801034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตอบสนองต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนและต่อระยะเวลาการตัดของหญ้าแพรกและหญ้าขน

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000434&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วินัย สุวัณณะสังข์; สมชาย ลำไย; สิมา โมรากุล; สนั่น จันทร์คำ; สุรเทพ ปริปุณณะ; บรรเจิด บุญซื่อ
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนและต่อระยะเวลาการตัดของหญ้าแพรกและหญ้าขน
Article title: Response to nitrogen rates and cutting intervals in coastal bermuda grass-Cyanodon dactylon and para grass Panicum purpurascens at Bangkhen Bangkok
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 329-330
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANICUM, CYNODON DACTYLON, NITROGEN FERTILIZERS, HARVESTING
ดรรชนี-ไทย: หญ้าแพรก, หญ้าขน, ปุ๋ยไนโตรเจน, อัตราปุ๋ย, ระยะเวลาการตัด
หมายเลข: 000434 KC0401095
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปุ๋ยและวิธีปลูกที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000350&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิจิตร ทันด่วน; ชุมพล วรรธนะสาร; ไสว พงษ์เก่า
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปุ๋ยและวิธีปลูกที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด
Article title: Correlations between fertilizer ratio and method of planting to corn productivity
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 52-53
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, FERTILIZERS, PLANTING, YIELDS, SPACING
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, อัตราปุ๋ย, วิธีปลูก, ผลผลิต, ระยะปลูก, จำนวนต้นต่อหลุม
หมายเลข: 000350 KC0401011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาระยะเวลาและอัตราการใส่ปุ๋ย P32 ซูเปอร์ฟอสเฟตในนาข้าว

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000335&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมโภช สุวรรณวงศ์; ภักดี ลุศนันท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระยะเวลาและอัตราการใส่ปุ๋ย P32 ซูเปอร์ฟอสเฟตในนาข้าว
Article title: Study on time and rate of superphosphate application in rice cultivation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 107-109
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, SUPERPHOSPHATE, APPLICATION RATES, TISSUE ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต, อัตราปุ๋ย, การวิเคราะห์พืช
หมายเลข: 000335 KC0301069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองหาอัตราการใส่ปุ๋ยสูงสุดต่อผลได้ของข้าวโพด

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000333&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สำเนา เพชรฉวี
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาอัตราการใส่ปุ๋ยสูงสุดต่อผลได้ของข้าวโพด
Article title: Study find out maximum rate of fertilizer use for yield productivity of corn
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 104-105
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ZEA MAYS; ปุ๋ย; อัตราการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีการระบุเป็น ซี.ซี.; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ย, อัตราปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 000333 KC0301067
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับยาสูบจากการทดลองในฤดูปลูกปี 2504-2506

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000331&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: คำรบ บุญศิริ
ชื่อเรื่อง: การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับยาสูบจากการทดลองในฤดูปลูกปี 2504-2506
Article title: Effect of nitrogen on tobacco from experiment conducted in 1962-1963
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 98
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RAPHANUS SATIVUS, FERTILIZERS, APPLICATION RATES, NITRATE, NITROGEN, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, ไนเตรท, ไนโตรเจน, อัตราปุ๋ย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 000331 KC0301065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณไนเตรท ไนโตรเจนของผักกาดหัว

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000329&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เผดิม ระติสุนทร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณไนเตรท ไนโตรเจนของผักกาดหัว
Article title: Nitrate-nitrogen contents in chinese radish
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 98
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F61-Plant physiology – Nutrition
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RAPHANUS SATIVUS, NITRATE, NITROGEN, GROWTH, FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ผักกาดหัว, ไนเตรท, ไนโตรเจน, ปริมาณ, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, อัตราปุ๋ย
หมายเลข: 000329 KC0301063
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบผลผลิตของพันธุ์ข้าวนาปรังโดยใช้ปุ๋ย 4 อัตรา

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000328&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประกฤติ ภมรจันทร์; เจริญ อุ่นเมือง
ชื่อเรื่อง: การทดสอบผลผลิตของพันธุ์ข้าวนาปรังโดยใช้ปุ๋ย 4 อัตรา
Article title: Yield trials of out season rice under 4 various level of fertilizers
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 97-98
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, FERTILIZERS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ปุ๋ย, พันธุ์, นาปรัง, อัตราปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 000328 KC0301062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: