อัตราการใช้

All posts tagged อัตราการใช้

การใช้ 2,4-D ในรูปบิวทิวเอสเทอร์ชนิดผงในนาดำและนาหว่านข้าวงอก

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002061&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ; โสภณ ปิยะศิรินนท์
ชื่อเรื่อง: การใช้ 2,4-D ในรูปบิวทิวเอสเทอร์ชนิดผงในนาดำและนาหว่านข้าวงอก
Article title: Application of wettable powder 2, 4-D butylester in transplanted and pre-germinated seeded rice
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 75
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, DIRECT SOWING, TRANSPLANTING, 2;4-D, HERBICIDES, WEED CONTROL, APPLICATION RATES, EFFICIENCY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, นาหว่านข้าวงอก, นาดำ, 2;4-D, BUTYLESTER, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การควบคุมวัชพืช, อัตราการใช้, ประสิทธิภาพ, ผลผลิต
หมายเลข: 002061 KC1801077
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้แอมโมเนียมซัลเฟตเพิ่มประสิทธิภาพยาไกลโฟเสทในการควบคุมแห้วหมู

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002058&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ
ชื่อเรื่อง: การใช้แอมโมเนียมซัลเฟตเพิ่มประสิทธิภาพยาไกลโฟเสทในการควบคุมแห้วหมู
Article title: Activation of ammonium sulfate on glyphosate for control of purple nutsedge
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 72
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CYPERUS ROTUNDUS, GLYPHOSATE, AMMONIUM SULPHATE, WEED CONTROL, APPLICATION RATES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: แห้วหมู, ไกลโฟเสท, แอมโมเนียมซัลเฟต, การกำจัดวัชพืช, อัตราการใช้, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 002058 KC1801074
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Ewing, E.E.; มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน
Article title: Physiological response of heat tolerant and heat sensitive potatoes (Solanum species)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 69-69(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM, VARIETIES, HEAT TOLERANCE, SPECIES, OXYGEN, CARBON DIOXIDE, PHOTOSYNTHESIS, RESPIRATION RATE, PLANT WATER RELATIONS
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง, พันธุ์ทนร้อน, พันธุ์ไม่ทนร้อน, ชนิด, ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, อัตราการใช้, การสังเคราะห์แสง, อุณหภูมิ, อัตราการหายใจ, การหมุนเวียนของน้ำในใบ
หมายเลข: 002055 KC1801071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของอัตราของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดที่มีต่อมะเขือเทศในดินชุดสัตหีบ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001756&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิรันดร์ สิงหบุตรา; แจ่มจันทร์ วิจารสรณ์; ผกาทิพย์ จินตกานนท์; ธนิต อยู่เรือนงาม
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอัตราของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดที่มีต่อมะเขือเทศในดินชุดสัตหีบ
Article title: Influence of rates of some organic and inorganic fertilizers on tomato in Sattahip soil series
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 122-122(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM, ORGANIC FERTILIZERS, INORGANIC FERTILIZERS, APPLICATION RATES
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยอนินทรีย์, การใส่ปุ๋ย, ผลตกค้าง, ดินชุดสัตหีบ, อัตราการใช้
หมายเลข: 001756 KC1601123
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอัตราของปูนขาวที่เหมาะสมและธาตุปริมาณน้อย ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองที่ปลูกบนดินเป็นกรดค่อนข้างสูง

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001576&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวพันธ์ รัตนะรัต
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอัตราของปูนขาวที่เหมาะสมและธาตุปริมาณน้อย ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองที่ปลูกบนดินเป็นกรดค่อนข้างสูง
Article title: Study on the rate of lime applied with and without minor elements on the growth and yields of soybean grown on acid upland soils
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 83
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, LIMING MATERIALS, TRACE ELEMENTS, ACID SOILS, UPLAND SOILS, APPLICATION RATES, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ปูนขาว, ธาตุอาหารรอง, ดินกรด, อัตราการใช้, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001576 KC1501083
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของโมลิบดินั่มอัตราต่างๆ ต่อบักเตรีปมถั่วเหลืองและผลผลิตถั่วเหลือง

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001536&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เย็นใจ วสุวัต; ปรีชา วดีศิริศักดิ์; วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน; นันทกร บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: ผลของโมลิบดินั่มอัตราต่างๆ ต่อบักเตรีปมถั่วเหลืองและผลผลิตถั่วเหลือง
Article title: Effect of molybdenum rates on R. japonicum and soybean yield
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 43
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, MOLYBDENUM, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โมลิบดินัม, แบคทีเรียปมถั่วเหลือง, RHIZOBIUM JAPONICUM, อัตราการใช้, ผลผลิต
หมายเลข: 001536 KC1501043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001504&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มงคล พานิชกุล; ดำริ ถาวรมาศ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 11
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, ROCK PHOSPHATE, SOIL TYPES, APPLICATION RATES, YIELDS, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยหินฟอสเฟต, ดินชุดปากช่อง, อัตราการใช้, ผลผลิต, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001504 KC1501011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในข้าวไร่ปี 2518

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001500&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเชิญ กาญจโนมัย; จรินทร์ การะนัด; จารึก บุญศรีรัตน์
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในข้าวไร่ปี 2518
Article title: Experiment on chemical weed control in upland rice 1975
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 7
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, HERBICIDES, APPLICATION RATES, WEED CONTROL, EFFICIENCY, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, อัตราการใช้, การกำจัดวัชพืช, ประสิทธิภาพ, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001500 KC1501007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาประสิทธิภาพของยา Roundup เพื่อการกำจัดหญ้าคา (Imperata cylindrica Linn.) ในสวนยาง

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001499&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ณรงค์ พรหมมาลี; ธงชัย ธาระวานิช
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของยา Roundup เพื่อการกำจัดหญ้าคา (Imperata cylindrica Linn.) ในสวนยาง
Article title: Roundup and its effect on lalang (Imperata cylindrica Linn.) in rubber plantation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 6
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, ORCHARDS, IMPERATA CYLINDRICA, HERBICIDES, APPLICATION RATES, WEED CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, หญ้าคา, ROUNDUP, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, อัตราการใช้, การกำจัดวัชพืช, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001499 KC1501006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของยาฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อผลผลิตถั่วลิสงในการป้องกันกำจัดเสี้ยนดินถั่วลิสง Dorylus orientalis Westwood

Published เมษายน 8, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001399&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: ผลของยาฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อผลผลิตถั่วลิสงในการป้องกันกำจัดเสี้ยนดินถั่วลิสง Dorylus orientalis Westwood
Article title: Effects of some insecticides on peanut yield in the control of the subterranean ant, Dorylus orientalis Westwood
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 351-357
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, DORYLUS, INSECTICIDES, APPLICATION RATES, YIELDS, RESIDUES
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, เสี้ยนดิน, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด, อัตราการใช้, ผลผลิต, พิษตกค้าง
หมายเลข: 001399 KC1401037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: