อัตราการใช้ปุ๋ย

All posts tagged อัตราการใช้ปุ๋ย

อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราและรูปต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีบางอย่างของพืชผักสะปิแนชและหัวบีท

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002040&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปัทมา วิตยากร
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราและรูปต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีบางอย่างของพืชผักสะปิแนชและหัวบีท
Article title: Yields and some chemical compositions of spinach and beetroot as affected by rates and forms of applied nitrogen fertilizers
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 54-54(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SPINACIA OLERACEA, BETA VULGARIS, NITROGEN FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS, CHEMICAL COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: สะปิแนช, หัวบีท, ปุ๋ยไนโตรเจน, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต, องค์ประกอบทางเคมี
หมายเลข: 002040 KC1801056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาการใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดติดต่อกันในดินชุดปากช่อง

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002037&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก; วิทยา มาสร้างสรรค์; หริ่ง มีสวัสดิ์; ประดิษฐ์ บุญอำพล
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดติดต่อกันในดินชุดปากช่อง
Article title: Corn mono cropping fertilization in Pak Chong soil
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 51-51(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, FERTILIZERS, SOIL TYPES, CONTINUOUS CROPPING, APPLICATION RATES, EFFICIENCY, SOIL FERTILITY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ย, ดินชุดปากช่อง, การปลูกติดต่อกัน, อัตราการใช้ปุ๋ย, ประสิทธิภาพ, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ผลผลิต
หมายเลข: 002037 KC1801053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลการใช้ปุ๋ยต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินนา

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001509&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มะลิวัลย์ เทพพูลผล; วิศิษฐ์ โชลิตกุล
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้ปุ๋ยต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินนา
Article title: Effect of fertilizers on some chemical properties of paddy soils
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 16
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, RICE FIELDS, FERTILIZERS, PADDY SOILS, APPLICATION RATES, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, นาข้าว, ปุ๋ย, ดินนา, อัตราการใช้ปุ๋ย, คุณสมบัติทางเคมีของดิน
หมายเลข: 001509 KC1501016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Some results and conclusions from fertilizer experiments on rice in the Central region

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001407&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Prayong Nammuang
ชื่อเรื่อง: Some results and conclusions from fertilizer experiments on rice in the Central region
Article title: Some results and conclusions from fertilizer experiments on rice in the Central region
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 415-428
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, FERTILIZERS, APPLICATION RATES, SEASONS, VARIETIES, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ปุ๋ย, อัตราการใช้ปุ๋ย, ฤดูกาล, พันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 001407 KC1401045
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองปุ๋ยมินต์ที่ปลูกในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001383&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดุริยะประพันธ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองปุ๋ยมินต์ที่ปลูกในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
Article title: Fertilizer trial on mint growing in the paddy field after rice harvest
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 215-221
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA ARVENSIS, FERTILIZERS, PLANTING, RICE FIELDS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: มินท์, ปุ๋ย, การปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยว, นาข้าว, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 001383 KC1401021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อข้าวโพดสามพันธุ์

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001369&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำริ ถาวรมาศ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อข้าวโพดสามพันธุ์
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 63-69
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, NITROGEN FERTILIZERS, VARIETIES, APPLICATION RATES, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยไนโตรเจน, พันธุ์, อัตราการใช้ปุ๋ย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001369 KC1401006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตและพอแตสต่อผลผลิตของถั่วเหลือง

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001164&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เทียนชัย สุวรรณเวช
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตและพอแตสต่อผลผลิตของถั่วเหลือง
Article title: Study on the effect of phosphate and potash fertilizers on soybean yield
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 749-750
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, PHOSPHATE FERTILIZERS, POTASH FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือ, ปุ๋ยฟอสเฟต, ปุ๋ยโปแตส, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 001164 KC1001101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูก ปริมาณของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตสเซียมในระดับต่างๆ กันต่อผลได้ของเส้นใยปอแก้วไทย

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001128&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณ เลียววสุต
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูก ปริมาณของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตสเซียมในระดับต่างๆ กันต่อผลได้ของเส้นใยปอแก้วไทย
Article title: Correlations of spacing, time and quantity of nitrogen application to fibre production of kenaf
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 569-574, 576
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS CANNABINUS, SPACING, NITROGEN FERTILIZERS, POTASH FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, ระยะปลูก, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยโปแตสเซียม, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 001128 KC1001065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพื่อเปรียบเทียบหาผลตอบสนองของข้าวโพด 2 พันธุ์ ต่ออัตราการใส่ปุ๋ย NPK ในระดับต่างๆ กัน

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001123&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มงคล พานิชกุล
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพื่อเปรียบเทียบหาผลตอบสนองของข้าวโพด 2 พันธุ์ ต่ออัตราการใส่ปุ๋ย NPK ในระดับต่างๆ กัน
Article title: Comparision of the response of two corn varieties to different rates of N P K application
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 531-536
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VARIETIES, NPK FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS, SOIL FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พันธุ์, ปุ๋ย NPK, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 001123 KC1001060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบผลตอบสนองของข้าวโพดต่างสายพันธุ์ที่มีต่อปุ๋ยไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในอัตราต่างๆ กัน

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001122&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สรสิทธิ์ วัชโรทยาน; ยงยุทธ โอสถสภา; ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์; อัศจรรย์ สุขธำรง
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลตอบสนองของข้าวโพดต่างสายพันธุ์ที่มีต่อปุ๋ยไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในอัตราต่างๆ กัน
Article title: Comparative responses of corn varieties at different rates of nitrogen and phosphorus fertilizers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 527-530
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VARIETIES, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHATE FERTILIZERS, APPLICATION RATES, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พันธุ์, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, อัตราการใช้ปุ๋ย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001122 KC1001059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: