อัตราการเคลื่อนไหว

All posts tagged อัตราการเคลื่อนไหว

การไครโอโพรเทคแทนท์กับความเป็นพิษต่ออสุจิปลาดุกอุย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006145&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณ์ มงคลปัญญา; นิศา ไชยรักษ์
ชื่อเรื่อง: การไครโอโพรเทคแทนท์กับความเป็นพิษต่ออสุจิปลาดุกอุย
Article title: Toxicity test of cryoprotectants on Clarias macrocephalus Gunther sperm
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 339-345
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS; SEMEN; BIOLOGICAL PRESERVATION; FREEZING; POISONING; MOVEMENT; CONCENTRATING
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกอุย, สารไครโอโพรเทคแทนท์, อสุจิ, ความเป็นพิษ, การเก็บรักษา, น้ำเชื้อ, อัตราการเคลื่อนไหว, ความเข้มข้น, ระยะเวลา
บทคัดย่อ: เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอุยแบบแช่แข็ง จึงทำการศึกษาหาระดับความเป็นพิษของสารไครโอโพรเทคแทนท์ 3 ชนิด (dimethyl sulfoxide (DMSO), methanol และ glycerol) ระดับความเข้มข้น 0, 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ในน้ำยาเจือจาง (1:6, น้ำเชื้อ:น้ำยา) สูตร potassium-free modified Cortland’s buffer No.1 (K-F MC No.1) แล้วเก็บในตู้เย็นนาน 30, 60 และ 120 นาที จึงตรวจเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว พบว่าภายใน 30 นาที glycerol ในทุกระดับความเข้มข้นที่ใช้ เป็นพิษอย่างรุนแรงต่ออสุจิปลาดุกอุยทำให้อัตราการเคลื่อนไหวลดลงจาก 77 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0-2 เปอร์เซ็นต์ ส่วน DMSO และ methanol เปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหวลดลงเป็นลำดับตามระดับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาที่เก็บรักษาไว้ กล่าวคือ ภายใน 30 นาที DMSO ที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีอสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (77 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ methanol ยังมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว >50 เปอร์เซ็นต์ในทุกระดับความเข้มข้น ส่วนที่เวลา 60 นาที DMSO ที่ระดับ 8 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปทำให้เปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (70 เปอร์เซ็นต์) แต่ methanol ยังมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว >50 เปอร์เซ็นต์ในทุกระดับความเข้มข้น และที่เวลา 120 นาที DMSO ทุกระดับความเข้มข้นที่ใช้ มีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (70 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ต้องใช้ methanol 14 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006145 KC3404010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายโดยวิธีแช่แข็ง

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006143&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณ์ มงคลปัญญา; อนงคณ์ หัมพานนท์
ชื่อเรื่อง: การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายโดยวิธีแช่แข็ง
Article title: Cryopreservation of milt of striped catfish, Pangasius suchi Fowler
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 320-328
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS; SEMEN; SEMEN PRESERVATION; LIQUID NITROGEN; MOVEMENT; FERTILIZATION; TEMPERATURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, น้ำเชื้อ, การเก็บรักษา, การแช่แข็ง, อัตราการเคลื่อนไหว, อัตราการปฏิสนธิ, อัตราการลดอุณหภูมิ
บทคัดย่อ: ในการทดลองนี้น้ำเชื้อปลาสวายถูกเจือจาง (1:3, น้ำเชื้อ:น้ำยา) ในน้ำเกลือ (0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl) หรือ calcium-free Hanks’ balanced salt solution (C-F HBSS) ซึ่งมี DMSO 8, 10 หรือ 12 เปอร์เซ็นต์ และเก็บไว้ในตู้เย็นนาน 20 นาทีก่อนมีการลดอุณหภูมิ (-10, -20 หรือ -30 องศาเซลเซียสต่อนาที) ถึง -80 องศาเซลเซียส แล้วเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 7 วัน เมื่อนำน้ำเชื้อแช่แข็งออกมาละลายที่ 50 หรือ 70 องศาเซลเซียส เพื่อตรวจเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหวและอัตราการปฏิสนธิกับไข่ปลาดุกอุย พบว่าเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหวและอัตราการปฏิสนธิไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ระหว่างการใช้น้ำยา 0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl หรือ C-F HBSS และอุณหภูมิที่ใช้ในการละลายน้ำเชื้อแช่แข็ง แต่อัตราการเคลื่อนไหวและอัตราการปฏิสนธิของน้ำเชื้อแช่แข็งแปรปรวนไปตามอัตราการลดอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) กล่าวคือการลดอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส/นาที ให้อัตราอสุจิเคลื่อนไหว 43.9+-2.5 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการปฏิสนธิ 8.3+-0.9 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า (P<0.05) -20 องศาเซลเซียส/นาที หรือ -30 องศาเซลเซียส/นาที ซึ่งมีอัตราอสุจิเคลื่อนไหว 26.7+-2.0 และ 18.9+-1.9 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการปฏิสนธิ 3.9+-0.5 และ 2.1+-0.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราการลดอุณหภูมิและน้ำเชื้อแช่แข็งในน้ำยาที่มี DMSO 8 เปอร์เซ็นต์ ให้อัตราอสุจิเคลื่อนไหวสูงกว่า DMSO 10 หรือ 12 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) แต่อัตราการปฏิสนธิของน้ำเชื้อแช่แข็งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อในน้ำยามี DMSO เข้มข้นต่างกัน
หมายเลข: 006143 KC3404008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: