อัตราการรอด

All posts tagged อัตราการรอด

การอนุบาลลูกปลากะรังจุดสีน้ำตาล

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003473&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถนอม พิมลจินดา; ถาวร ธรรมเศวตร; สัญชัย ตัณฑวณิช; กิตติ ภักดี; อนุวัฒน์ รัตนโชติ
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลลูกปลากะรังจุดสีน้ำตาล
Article title: Nursing technique of brown spotted grouper (Epinephelus tauvina Forskal) from fry to fingerling
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 139-146
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EPINEPHELUS; FISH LARVAE; AQUACULTURE; FEEDS; MANAGEMENT; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลากะรังจุดน้ำตาล, การอนุบาล, ลูกปลา, อาหาร, การจัดการ, การเจริญเติบโต, อัตราการรอด
หมายเลข: 003473 KC2304016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การอนุบาลลูกปลากะรังจุดน้ำตาล

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003472&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถนอม พิมลจินดา; ถาวร ธรรมเศวตร; สัญชัย ตัณฑวณิช; กิตติ ภักดี; อนุวัฒน์ รัตนโชติ
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลลูกปลากะรังจุดน้ำตาล
Article title: Rearing of brown-spot grouper from fry to fingerling
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 138
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EPINEPHELUS; AQUACULTURE; FEEDS; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลากะรังจุดน้ำตาล, การเพาะเลี้ยง, การอนุบาล, การเพาะพันธุ์, อาหาร, อัตราการรอด
หมายเลข: 003472 KC2304015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สมรรถภาพของสุกรพันธุ์ดูร็อคและแฮมเชียร์สถานที่บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง สระบุรี

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000254&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรัญ จันทลักขณา; ศักดิ์สงวน กอนันทา
ชื่อเรื่อง: สมรรถภาพของสุกรพันธุ์ดูร็อคและแฮมเชียร์สถานที่บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง สระบุรี
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 261-265
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
ดรรชนี-ไทย: สุกร, พันธุ์ดูร็อค, พันธุ์แฮมเชียร์, การสืบพันธุ์, สมรรถภาพ, อัตราการรอด, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000254 KC0202025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลเบื้องต้นของการทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยวัยรุ่นในน้ำเกลือสินเธาว์

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003469&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พลพจน์ กิตติสุวรรณ; สมศักดิ์ สิงหลกะ; อนันต์ ตันสุตะพานิช
ชื่อเรื่อง: ผลเบื้องต้นของการทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยวัยรุ่นในน้ำเกลือสินเธาว์
Article title: Preliminary study on rearing of banana prawn, Penaeus merguiensis de Man juveniles in rock salt water
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 105-113
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS; AQUACULTURE; SALINE WATER; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, การเพาะเลี้ยง, น้ำเกลือสินเธาว์, การเจริญเติบโต, อัตราการรอด
หมายเลข: 003469 KC2304012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงปลาดุกด้านในบ่อคอนกรีตกลมระบบน้ำหมุนเวียน

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002621&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุทัยรัตน์ ณ นคร; ประวิทย์ สุรนีรนาถ; เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลาดุกด้านในบ่อคอนกรีตกลมระบบน้ำหมุนเวียน
Article title: Pla Duk Dan culture in circular concrete ponds with water recirculating system
ชื่อเอกสาร : บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525
Source title : Abstracts of the twentieth conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2525
หน้า: หน้า 45
จำนวนหน้า: 48 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก581 2525)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS; FISH CULTURE; WATER CIRCULATION; SURVIVAL; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกด้าน, การเลี้ยง, ระบบน้ำหมุนเวียน, บ่อคอนกรีต, อัตราการรอด, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002621 KC2004023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเลี้ยงปลานิลในกระชังด้วยอาหารผสม

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002612&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เยาวนิตย์ ดนยดล; ไชยยุทธ จันทนชูกลิ่น; ประกิต ไกรสิงห์เดชา; บุญส่ง สิริกุล; ไพโรจน์ พรหมานนท์; สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
ชื่อเรื่อง: การทดลองเลี้ยงปลานิลในกระชังด้วยอาหารผสม
Article title: Experiment on net cage culture of Tilapia nilotica with mixed feed
ชื่อเอกสาร : บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525
Source title : Abstracts of the twentieth conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2525
หน้า: หน้า 27
จำนวนหน้า: 48 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก581 2525)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS; FISH CULTURE; CAGE CULTURE; FEEDS; INGREDIENTS; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, การเลี้ยงในกระชัง, อาหารผสม, ส่วนผสม, การเจริญเติบโต, อัตราการรอด
หมายเลข: 002612 KC2004014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงปลานิลร่วมกับไก่

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002610&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมโภชน์ ทวีศรี; จิตต์ เพชรเจริญ
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลานิลร่วมกับไก่
Article title: Integrated culture of chicken and Pla Nil
ชื่อเอกสาร : บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525
Source title : Abstracts of the twentieth conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2525
หน้า: หน้า 23
จำนวนหน้า: 48 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก581 2525)
หมวดหลัก: E20-Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
L01-Animal husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TILAPIA; CHICKENS; MIXED FARMING; FISH FEEDING; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, ไก่, การเลี้ยงผสมผสาน, การกินอาหาร, อัตราการเจริญเติบโต, ผลผลิต, อัตราการรอด
หมายเลข: 002610 KC2004012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: