อัตราการรอดตาย

All posts tagged อัตราการรอดตาย

การวางไข่ของปลาครูเชี่ยนคาร์พจากผลการฉีดด้วย puberogen

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001009&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทย์ ธารชลานุกิจ
ชื่อเรื่อง: การวางไข่ของปลาครูเชี่ยนคาร์พจากผลการฉีดด้วย puberogen
Article title: Effect of puberogen on ovulation of crucian carp, Carassius carassius (L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 473-475
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARASSIUS, HORMONES, INJECTION, APPLICATION RATES, OVIPOSITION, OVARIES, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลา CRUCIAN CARP, CARASSIUS CARASSIUS, PUBEROGEN, ฮอร์โมน, อัตราการใช้, รังไข่, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 001009 KC0901099
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงปลาสวายในกระชังเมื่อปล่อยในอัตราส่วนต่างๆ กัน

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001008&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสิทธิ์ เอกอุรุ
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลาสวายในกระชังเมื่อปล่อยในอัตราส่วนต่างๆ กัน
Article title: Culture in cages of Pangasius sutchi Fowler, when stock in different rate
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 472-473
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS, CAGE CULTURE, STOCKING DENSITY, GROWTH, YIELDS, FEED CONVERSION EFFICIENCY, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, การเลี้ยงในกระชัง, อัตราการปล่อย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 001008 KC0901098
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำและผลผลิตในบ่อปลาดุกที่จังหวัดสมุทรปราการ

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001003&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ สีตะสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำและผลผลิตในบ่อปลาดุกที่จังหวัดสมุทรปราการ
Article title: Study on the chemical condition of water and production of Pla Duk Clariasus batrachus in ponds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 466
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS, FISH PONDS, WATER QUALITY, AQUACULTURE, FEED CONVERSION EFFICIENCY, SURVIVAL, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, บ่อเลี้ยงปลา, คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ, การเลี้ยง, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย, ผลผลิต
หมายเลข: 001003 KC0901093
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000672&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ
Article title: Induced spawning of chinese silver carp Hypophthalmichthys molitrix (C & V) by hormone injections
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 129-140
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX, INDUCED OVULATION, HORMONES, INJECTION, ARTIFICIAL INSEMINATION, PITUITARY GLAND, FEEDS, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ, การเพาะพันธุ์, ฮอร์โมน, การวางไข่, ต่อมใต้สมอง, การผสมเทียม, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 000672 KC0601054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000639&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัศมี นามวงศ์; ถวัลย์ บุญสิทธิ์; ประเสริฐ โพธิปักษ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด
Article title: Experiment on the use of root hormone with cutch stumps
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 38
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STUMPS, HORMONES, PLANT GROWTH SUBSTANCES, ROOTS, SURVIVAL, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: สีเสียด, ฮอร์โมนเร่งราก, ราก, เหง้า, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000639 KC0601021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ในบ่อดินเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006649&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มานพ เห็นดีน; วิลาสินี ดำชุม; พิษณุ นาอนันต์
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ในบ่อดินเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์
Article title: Culturing of broodstock greenback grey mullet, Liza subviridis in earthen pond
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 137
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIZA, AQUACULTURE, PONDS, BREEDING STOCK, FEEDS, GROWTH, SURVIVAL, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลากระบอกดำ, การเลี้ยง, บ่อดิน, พ่อแม่พันธุ์, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: เลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 0.16 กรัม เป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ด้วยความหนาแน่น 7 ตัวต่อตารางเมตร อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นอาหารผสมเอง มีโปรตีนประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบการเจริญเติบโตทุกเดือนเป็นเวลา 11 เดือน ผลการทดลองพบว่าอัตรารอดตายของปลากระบอก เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็น 70.5 เปอร์เซ็นต์ ขนาดความยาวเฉลี่ย 18.0 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 78.7 กรัม อัตราส่วนเพศผู้:เมีย = 1:5.5 ปลาเพศผู้มีความยาวเฉลี่ยและน้ำหนัก 15.4 ซม. และ 45.3 กรัม ตามลำดับ เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย และน้ำหนัก 18.4 ซม. และ 77.4 กรัม ตามลำดับ ในระหว่างการทดลองคุณสมบัติของน้ำในบ่อดิน มีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.4-8.3 ความเค็ม 11-32 ppt ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 5.8-10.7 ppm พบปลาเพศเมียมีไข่ในระยะสะสมไข่แดง (vitellogenic oocyte) เมื่ออายุได้ 7 เดือน และพบปลาเพศผู้มีน้ำเชื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปลากระบอกเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เมื่อเลี้ยงในบ่อดินเป็นเวลา 7-11 เดือน
หมายเลข: 006649 KC3604042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการควบคุมให้มีคลอเรลลาในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ ในระยะโพสท์ลาวา (พี5-พี15)

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006628&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สถาพร ดิเรกบุษราคม; ธิดา เพชรมณี; ชาญเดช วังสะวิบูลย์
ชื่อเรื่อง: ผลของการควบคุมให้มีคลอเรลลาในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ ในระยะโพสท์ลาวา (พี5-พี15)
Article title: Effect of maintaining Chlorella on postlarval (P5-P15) nursing of black tiger shrimp (Penaeus monodon fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 113
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, CHLORELLA, AQUACULTURE, POSTLARVAL STAGES, GROWTH, SURVIVAL, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, คลอเรลลา, การอนุบาล, ลูกกุ้งกุลาดำ, ระยะโพสลาวา, บ่ออนุบาล, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: ศึกษาการควบคุมให้มีคลอเรลลาในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสท์ลาวา โดยทำการทดลองสองครั้ง ในแต่ละครั้งจะแบ่งการทดลองเป็นสองชุดการทดลอง ชุดการทดลองละสามซ้ำโดยให้ชุดแรกมีคลอเรลลาโดยมีคลอเรลลาอยู่ในช่วง 2*10**(6)-7*10**(6) เซลล์ต่อมิลลิลิตร ชุดที่สองไม่มีคลอเรลลา พบว่าอัตราการรอดของทั้งสองชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สำหรับการเจริญเติบโตของกุ้งที่อนุบาลในน้ำที่มีคลอเรลลามีการเจริญเติบโตที่แตกต่างจากกุ้งที่ไม่ได้เลี้ยงในคลอเรลลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ 1.225+-0.001 เซ็นติเมตรและ 1.019+-0.014 เซ็นติเมตรตามลำดับ และจากการสำรวจภายนอกไม่พบพาราไซด์จากการทดลองทั้งสองชุด และจากการทดสอบความเครียดโดยใช้ฟอร์มาลิน 100 ส่วนในล้านส่วน ไม่แตกต่างทางสถิติทั้งสองชุดการทดลองโดยชุดที่มีคลอเรลลาอัตราการรอด 98.66+-0.626 เปอร์เซ็นต์และในชุดที่ไม่มีคลอเรลลามีอัตราการรอด 98.10+-0.158 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทำการเก็บตัวอย่างเชื้อวิบริโอจากน้ำพบว่าปริมาณของเชื้อวิบริโอในกลุ่มที่มีคลอเรลลาและไม่มีคลอเรลลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนในด้านคุณภาพน้ำพบว่าช่วงแรกปริมาณ NO3, NH4 และ PO4 (30.2+-4.003, 7.85+-0.72 และ 2.799+-0.323 mg/l) จะมีค่ามากกว่าชุดที่ไม่มีคลอเรลลา เนื่องมาจากการใส่ปุ๋ยในน้ำเลี้ยงคลอเรลลาและในช่วงท้ายการทดลองพบว่าค่า BOD จะแตกต่างกัน (7.78+-5.405 mg/l ในชุดที่มีคลอเรลลา และ 4.36+-5.2 mg/l ในชุดที่ไม่มีคลอเรลลา)
หมายเลข: 006628 KC3604021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (ที่ไม่ปลอดเชื้อจากการตรวจ พีซีอาร์) ด้วยระบบรีไซเคิ้ล

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006625&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจริญ โอมณี; สุพิศ ทองรอด; ธนัญช์ สังกรธนกิจ; อนันต์ ตันสุตะพานิช
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (ที่ไม่ปลอดเชื้อจากการตรวจ พีซีอาร์) ด้วยระบบรีไซเคิ้ล
Article title: Culture of (Virus infected) penaeus monodon (Test by PCR technique) in recycle system
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 110
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, AQUACULTURE, VIRUSES, INFECTION, POLYMERASE CHAIN REACTION, SURVIVAL, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยงระบบรีไซเคิล, การตรวจวินิจฉัยโรค, เทคนิคพีซีอาร์, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
บทคัดย่อ: เมื่อธุรกิจโรคสัตว์น้ำชี้นำ จนกระทั่งเกิดสภาวะตื่นตูม ทำให้พากันเข้าใจและตั้งความหวังไว้สูงมาก ว่าลูกกุ้งกุลาดำที่ใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคเป้าหมายก่อนที่จะนำไปเลี้ยงในบ่อดิน และได้รับการระบุว่าปลอดเชื้อกุ้งที่เลี้ยงจะไม่ตาย ส่วนลูกกุ้งที่ตรวจวินิจฉัยแล้วได้รับการระบุว่าไม่ปลอดเชื้อ ก็จะถูกชี้นำให้พากันเข้าใจไปว่า เมื่อนำไปเลี้ยงในบ่อแล้วกุ้งที่เลี้ยงจะตาย แต่จากการทดลองครั้งนี้ซึ่งได้ใช้ลูกกุ้งที่ได้รับการระบุว่าไม่ปลอดเชื้อ กลับได้ผลตรงกันข้าม เพราะปรากฎว่าลูกกุ้งกุลาดำที่ผลการตรวจหาเชื้อโรคด้วยเทคนิคพีซีอาร์ แล้วได้รับการระบุว่าไม่ปลอดเชื้อไวรัสโรคหัวเหลือง และโรคตัวแดงจุดขาว เมื่อนำไปเลี้ยงในระบบรีไซเคิ้ล ในบ่อดินขนาด 1 ไร่ , 2 ไร่ และ 4 ไร่ รวม 3 บ่อ ในอัตราปล่อย 100,000 ตัว/ไร่ โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยง 105, 110 และ 135 วัน ตามลำดับ มีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 53.7-67.4 เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ย 59.9 เปอร์เซ็นต์) และขนาดกุ้งที่จับอยู่ระหว่าง 35-70 ตัว/กก. ได้ผลผลิตกุ้งทั้งหมด 8,050 กก. (เฉลี่ย 1,150 กก./ไร่) และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารกลับเป็นเนื้อระหว่าง 1.55-1.62 เฉลี่ย 1.59 ผลจากการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิคพีซีอาร์ ตรวจวินิจฉัยโรคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะระบุคุณภาพของลูกกุ้งได้
หมายเลข: 006625 KC3604018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006624&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีรวัตน์ จริตงาม; ธนัญช์ สังกรธนกิจ; อนันต์ ตันสุตะพานิช; สุพิศ ทองรอด
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ
Article title: Study on a utilization of artificial feed and automatic rotary mixer for rearing shrimp (Penaeus monodon) larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 109
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, FEEDS, AQUACULTURE, MIXERS, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, อาหารสำเร็จรูป, การเลี้ยง, เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การทดลองแบ่งเป็น 2 ชุด คือในระบบบ่อขนาดใหญ่ (บ่อคอนกรีต) จำนวน 8 บ่อ และในระบบบ่อขนาดเล็ก ใช้ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 500 ลิตร จำนวน 8 ถัง วางท่อลมที่พื้นบ่อและติดตั้งเครื่อกวนแต่ละบ่อ/ถัง อย่างละ 4 บ่อ/ถัง และต่อระบบเข้ากับชุดควบคุมการทำงาน ส่วนอีก 4 บ่อ/ถัง ที่เหลือ วางระบบลมเพียงอย่างเดียว เติมน้ำทะเลที่บำบัดและฆ่าเชื้อแล้ว ให้น้ำในบ่อคอนกรีตลึก 60 ซม. และปล่อยลูกกุ้งกุลาดำระยะนอร์เพลียส 100 ตัว/ลิตร ส่วนในถังไฟเบอร์กลาสเติมน้ำให้จุถังละ 500 ลิตร และปล่อยลูกกุ้ง 200 ตัว/ลิตร เปิดเครื่องกวนน้ำให้ทำงานอัตโนมัติ ให้อาหารสำเร็จรูปในอัตรา 2.5-4.0 กรัม/ลูกกุ้ง 100,000 ตัว/วัน และเมื่อลูกกุ้งพัฒนาเข้าสู่ระยะไมซิส-1 ให้อาร์ทีเมียเสริมในเวลากลางคืน ระหว่างการทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำแต่มีการควบคุมคุณสมบัติของน้ำโดยการใช้สารเคมี ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำระหว่างการทดลองอยู่ในช่วงที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกกุ้ง อัตรารอดและการเจริญเติบโต (ความยาว) โดยเฉลี่ยของลูกกุ้งระยะโพสลาวา-3 จากบ่อคอนกรีตที่ใช้เครื่องกวนน้ำให้อาหารแขวนลอยอัตโนมัติ เท่ากับ 30.69 เปอร์เซ็นต์ และ 7.13+-0.81 มม. และจากถังไฟเบอร์กลาส เท่ากับ 56.35 เปอร์เซ็นต์ และ 7.12+-0.283 ตามลำดับ ในขณะที่อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้งจากบ่อคอนกรีตที่ไม่ได้ใช้เครื่องกวนอาหาร เท่ากับ 8.70 เปอร์เซ็นต์ และ 5.81+-0.40 มม. และจากถังไฟเบอร์กลาส เท่ากับ 25.05 เปอร์เซ็นต์ และ 6.40+-0.504 มม. ตามลำดับ ผลการทดลองทั้ง 2 ชุด แสดงให้เห็นว่า การใช้เครื่องกวนน้ำให้อาหารแขวนลอยอัตโนมัติมีผลต่อการเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับบ่อ/ถังที่ไม่ได้ใช้เครื่องกวนอาหาร
หมายเลข: 006624 KC3604017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกยักษ์ (Clarias gariepinus)

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006613&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประพัฒน์ศรี พันธ์ศรี; ทองยุ่น ทองคลองไทร; เกษม เชตะวัน; พิจิตร พันธ์ศรี
ชื่อเรื่อง: ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกยักษ์ (Clarias gariepinus)
Article title: Effect of protein levels on the growth performance in African catfish fingerling (Clarias gariepinus)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 98
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: Q54-Feed composition
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, FEEDS, PROTEINS, AQUACULTURE, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกยักษ์, อาหารสัตว์, โปรตีน, การเลี้ยง, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกยักษ์ ทดลองโดยแบ่งลูกปลาออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 60 ตัว เลี้ยงในบ่อคอนกรีตขนาด 2.0*2.6*1.0 เมตร ให้อาหารที่มีระดับโปรตีนแตกต่างกัน 5 ระดับ คือ T1(30 เปอร์เซ็นต์), T2(35 เปอร์เซ็นต์), T3(40 เปอร์เซ็นต์), T4(45 เปอร์เซ็นต์) และ T5(50 เปอร์เซ็นต์) ในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวต่อวัน ผลการทดลองพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกยักษ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P<0.01) โดยน้ำหนักและความยาวของลูกปลาอายุ 8 สัปดาห์ เพิ่มสูงขึ้นตามระดับโปรตีนในอาหารที่เพิ่มขึ้นซึ่งอัตราการเพิ่มของน้ำหนักและความยาวมีค่าสูงสุดในกลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีน 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนน้ำหนักและความยาวของลูกปลาอายุ 10-12 สัปดาห์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ (P<0.01) อัตราการรอดตายของลูกปลาดุกยักษ์ อายุ 8-10 สัปดาห์ ที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 5 กลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่ ลูกปลาอายุ 12 สัปดาห์ ที่เลี้ยงด้วยอาหารโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ และ 35 เปอร์เซ็นต์ กลับมีอัตราการรอดตายที่สูงกว่า และแตกต่างกันทางสถิติกับกลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์ (P<0.01) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของลูกปลาดุกยักษ์อายุ 8 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพดีที่สุดในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารโปรตีน 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่า FCR ของปลาอายุ 10 และ 12 สัปดาห์ กลับแสดงค่าดีที่สุดในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า ระดับโปรตีน 50 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเป็นระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกยักษ์ อายุ 1-8 สัปดาห์ ส่วนระดับโปรตีนที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลาดุกยักษ์ อายุ 10-12 สัปดาห์ ควรเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะได้ทำการศึกษาให้ลึกลงไปในรายละเอียดต่อไป
หมายเลข: 006613 KC3604006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: