อัตราการปล่อย

All posts tagged อัตราการปล่อย

การเลี้ยงปลาสวายในกระชังเมื่อปล่อยในอัตราส่วนต่างๆ กัน

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001008&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสิทธิ์ เอกอุรุ
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลาสวายในกระชังเมื่อปล่อยในอัตราส่วนต่างๆ กัน
Article title: Culture in cages of Pangasius sutchi Fowler, when stock in different rate
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 472-473
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS, CAGE CULTURE, STOCKING DENSITY, GROWTH, YIELDS, FEED CONVERSION EFFICIENCY, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, การเลี้ยงในกระชัง, อัตราการปล่อย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 001008 KC0901098
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001006&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Damrong Silapachai
ชื่อเรื่อง: Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition
Article title: Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 470-471
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS, AQUACULTURE, FEEDS, STOCKING DENSITY, SURVIVAL, FEED CONVERSION EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, การเลี้ยง, อาหาร, อัตราการปล่อย, อัตราการตาย, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
หมายเลข: 001006 KC0901096
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การอนุบาลลูกปลาบึก

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004945&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เดชา หาวุฒิ; ทวี วิพุทธานุมาศ; ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล; อนุสสรณ์ มีวรรณ
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลลูกปลาบึก
Article title: Nursing the larvae and fingerlings of pla buk (Pangasianodon gigas)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 – 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2533
หน้า: หน้า 599-609
จำนวนหน้า: 629 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2533)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS; AQUACULTURE; SURVIVAL; PONDS; WATER QUALITY; STOCKING DENSITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาบึก, การอนุบาล, อัตราการรอดตาย, บ่อดิน, บ่อซีเมนต์, คุณภาพน้ำ, อัตราการปล่อย
หมายเลข: 004945 KC2804015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาบึกที่เลี้ยงในบ่อดิน โดยอัตราปล่อยแตกต่างกัน

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004498&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เกียรติ ลี้ประเสริฐ; อุมาพร พิมลบุตร
ชื่อเรื่อง: การทดลองเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาบึกที่เลี้ยงในบ่อดิน โดยอัตราปล่อยแตกต่างกัน
Article title: Comparison of growth rate of Pangasianodon gigas Chevey. 1930 in earthen ponds with different stocking rates
ชื่อเอกสาร : รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 355-359
จำนวนหน้า: 426 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2531)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SILUROIDEI; FRESHWATER FISHES; AQUACULTURE; PONDS; STOCKING DENSITY; GROWTH RATE
ดรรชนี-ไทย: ปลาบึก, การเลี้ยง, บ่อดิน, อัตราการปล่อย, อัตราการเจริญเติบโต
หมายเลข: 004498 KC2604020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลการอนุบาลปลาดุกด้านในบ่อซีเมนต์ด้วยระดับการปล่อยต่างกัน

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004204&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
ชื่อเรื่อง: ผลการอนุบาลปลาดุกด้านในบ่อซีเมนต์ด้วยระดับการปล่อยต่างกัน
Article title: Effect of stocking level on nursing of catfish larvae in concrete pond
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 385-391
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS; AQUACULTURE; FISH PONDS; STOCKING DENSITY; FEEDS; GROWTH RATE; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกด้าน, การอนุบาล, บ่อซีเมนต์, อัตราการปล่อย, อาหาร, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 004204 KC2504040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้คลอเรลล่าควบคุมไรแดงในการอนุบาลลูกปลาบู่

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004195&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณี กลัดสวัสดิ์; วิชัย เกียรติจินดารัตน์; อดิศร อำนวยสิทธิ์; ทวี วิพุทธานุมาศ
ชื่อเรื่อง: กาใช้คลอเรลล่าควบคุมไรแดงในการอนุบาลลูกปลาบู่
Article title: Using Chlorella to control Moina in nursing the sand goby fry
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 310-321
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; CHLORELLA; MOINA; AQUACULTURE; FISH LARVAE; FEEDS; STOCKING DENSITY; SURVIVAL; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาบู่, คลอเรลลา, ไรแดง, การอนุบาล, ลูกปลา, การควบคุม, อาหาร, อัตราการปล่อย, อัตราการรอด, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 004195 KC2504031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาผลผลิตของปลานิลสีแดงที่เลี้ยงในกระชังด้วยอัตราการเลี้ยงต่าง ๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003480&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อภิรัตนา คุ้มเณร; พรรณศรี จริโมภาส
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลผลิตของปลานิลสีแดงที่เลี้ยงในกระชังด้วยอัตราการเลี้ยงต่าง ๆ กัน
Article title: Production of red tilapia (Oreochromis niloticus) cultured in cage with different stocking rate
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 220-239
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS; CAGE CULTURE; STOCKING DENSITY; GROWTH; FEED CONVERSION EFFICIENCY; YIELDS; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, การเลี้ยงในกระชัง, อัตราการปล่อย, การเจริญเติบโต, อัตราการแลกเนื้อ, ผลผลิต, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 003480 KC2304023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Optimum stocking density of sea bass, Lates calcarifer (Bloch), cultured in

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003470&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Wichien Sakaras
ชื่อเรื่อง: Optimum stocking density of sea bass, Lates calcarifer (Bloch), cultured in cages
Article title: Optimum stocking density of sea bass, Lates calcarifer (Bloch), cultured in cages
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 114-128
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; CAGE CULTURE; STOCKING DENSITY; GROWTH; SURVIVAL; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพง, การเลี้ยงในกระชัง, อัตราการปล่อย, การเจริญเติบโต, การรอดตาย, ผลผลิต
หมายเลข: 003470 KC2304013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอัตราการปล่อยลูกปลาไนในกระชัง

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003208&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจริญ อุดมการ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอัตราการปล่อยลูกปลาไนในกระชัง
Article title: Stocking rate of Pla Nai in cage
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 351-355
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; STOCKING DENSITY; CAGES; SURVIVAL; AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาไน, อัตราการปล่อย, กระชัง, อัตราการรอดตาย, การอนุบาล
หมายเลข: 003208 KC2204036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การพัฒนาวิธีการเลี้ยงและปรับปรุงผลผลิตนาปลาสลิด

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002914&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจียมจิตต์ บุญสม
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวิธีการเลี้ยงและปรับปรุงผลผลิตนาปลาสลิด
Article title: Development of culture technique and increasing production in trichogaster farming
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 109-139
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2526)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TRICHOGASTER; AQUACULTURE; STOCKING DENSITY; FEEDS; GROWTH; SURVIVAL; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปลาสลิด, การเลี้ยง, อัตราการปล่อย, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, ผลผลิต
หมายเลข: 002914 KC2104009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: