ออกซิเจน

All posts tagged ออกซิเจน

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Ewing, E.E.; มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน
Article title: Physiological response of heat tolerant and heat sensitive potatoes (Solanum species)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 69-69(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM, VARIETIES, HEAT TOLERANCE, SPECIES, OXYGEN, CARBON DIOXIDE, PHOTOSYNTHESIS, RESPIRATION RATE, PLANT WATER RELATIONS
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง, พันธุ์ทนร้อน, พันธุ์ไม่ทนร้อน, ชนิด, ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, อัตราการใช้, การสังเคราะห์แสง, อุณหภูมิ, อัตราการหายใจ, การหมุนเวียนของน้ำในใบ
หมายเลข: 002055 KC1801071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของเอทธิลีนและอ๊อกซิเจนต่อการสังเคราะห์กรดไรโบนิวคลีอิคในผลมะเขือเทศ

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001675&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิธิยา รัตนาปนนท์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของเอทธิลีนและอ๊อกซิเจนต่อการสังเคราะห์กรดไรโบนิวคลีอิคในผลมะเขือเทศ
Article title: Effect of ethylene and oxygen on ribonucleic acid synthesis in tomato fruit
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 42
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TOMATOES, FRUIT, ETHYLENE, OXYGEN, RNA, CHEMICAL SYNTHESIS
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, ผล, เอทิลีน, ออกซิเจน, กรดไรโบนิวคลีอิค, อัตราการสังเคราะห์, ปริมาณกรด
หมายเลข: 001675 KC1601042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแยกเชื้อบริสุทธิ์และสมบัติทางสรีรวิทยาบางประการของบักเตรีที่เพิ่มและลดออกซิเจนแก่กำมะถันจากดินองครักษ์

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001408&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ วังใน; บุญทา วรินทร์รักษ์
ชื่อเรื่อง: การแยกเชื้อบริสุทธิ์และสมบัติทางสรีรวิทยาบางประการของบักเตรีที่เพิ่มและลดออกซิเจนแก่กำมะถันจากดินองครักษ์
Article title: Isolation and some physiological aspects of sulfur oxidizing and reducing bacteria from Ongkarak soil
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 429-441
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL TYPES, BACTERIA, ISOLATION TECHNIQUES, SULPHUR, OXYGEN
ดรรชนี-ไทย: ดินองครักษ์, แบคทีเรีย, การแยกเชื้อบริสุทธิ์, คุณสมบัติทางสรีรวิทยา, กำมะถัน, ออกซิเจน
หมายเลข: 001408 KC1401046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คุณสมบัติของน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000776&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญช่วย แววงาม; อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติของน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
Article title: Water analysis of Ubolratana reservoir
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 137-138
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
ดรรชนี-ไทย: คุณภาพน้ำ, อุณหภูมิผิวน้ำ, ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, ALKALINITY, ความเป็นกรด-ด่าง, เขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 000776 KC0701050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การบริโภคออกซิเจนของหอยนมสาว Trochus maculatus Linnaeus

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006039&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรพล ชุณหบัณฑิต; วิโรจน์ หิรัญชัยพฤกษ์; ธนิษฐา ทรรพนันทน์
ชื่อเรื่อง: การบริโภคออกซิเจนของหอยนมสาว Trochus maculatus Linnaeus
Article title: Oxygen consumption of topshell, Trochus maculatus Linnaeus
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 10-15
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: L50-Animal physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TOP SHELLS; OXYGEN; OXYGEN CONSUMPTION; WEIGHT
ดรรชนี-ไทย: หอยนมสาว, ออกซิเจน, อัตราการบริโภคออกซิเจน, ระยะเวลา
บทคัดย่อ: ได้ทำการศึกษาการบริโภคออกซิเจนของหอยนมสาว Trochus maculatus Linnaeus ในระบบกึ่งปิด น้ำไหลผ่านตลอด พบว่า หอยนมสาวมีอัตราการบริโภคออกซิเจน (R) เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวแห้ง (W) โดยมีความสัมพันธ์ในรูปฟังก์ชันยกกำลังเป็น R = 0.3334W**(0.4656) และมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวเปียก (WW) กับน้ำหนักตัวแห้ง (DW) ของหอยนมสาวเป็นฟังก์ชันยกกำลังคือ DW = 0.2461WW**(1.3554) การศึกษาบริโภคออกซิเจนของหอยนมสาวในรอบวันพบว่า หอยนมสาวมีแนวโน้มที่จะบริโภคออกซิเจนในเวลากลางคืนสูงกว่าในเวลากลางวัน แม้ว่าผลการทดสอบทางสถิติจะไม่มีความแตกต่างระหว่างอัตราการบริโภคออกซิเจนในเวลาต่างๆ กัน
หมายเลข: 006039 KC3304002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้พันธุ์ไม้น้ำเพื่อการเลี้ยงปลา

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000008&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กาญจนภาชน์ ตัณดาราพร
ชื่อเรื่อง: การใช้พันธุ์ไม้น้ำเพื่อการเลี้ยงปลา
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 18-19
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES, AQUATIC PLANTS, AQUACULTURE, SURVIVAL, OXYGEN
ดรรชนี-ไทย: ปลา, พันธุ์ไม้น้ำ, การเลี้ยง, การรอดตาย, ออกซิเจน, การผลิต
หมายเลข: 000008 KC0101009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: