องค์ประกอบ

All posts tagged องค์ประกอบ

ศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำมันพืชที่แปรสภาพโดยการผ่านไฮโดรเจน

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001724&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุมิตรา ปัทมดิลก; ไพจิตร จันทรวงศ์
ชื่อเรื่อง: ศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำมันพืชที่แปรสภาพโดยการผ่านไฮโดรเจน
Article title: Study of fatty acid composition of various hydrogenated oils (Margarines)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 90
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: Summary (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANT OILS, FATTY ACIDS, HYDROGENATION, LINOLENIC ACID, LINOLEIC ACID
ดรรชนี-ไทย: น้ำมันพืช, กรดไขมัน, องค์ประกอบ, ไฮโดรเจน, LINOLENIC ACID, LINOLEIC ACID
หมายเลข: 001724 KC1601091
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการเพิ่มไขมันและการเก็บรักษา ต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศราวุธ คเชนทองสุวรรณ; สุธีวัฒน์ สมสืบ; พิศมัย สมสืบ
ชื่อเรื่อง: ผลของการเพิ่มไขมันและการเก็บรักษา ต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย
Article title: Effect of enriched and storaged on fatty acid profile of Artemia
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 139-147
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: Q55-Feed additives
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARTEMIA; SEA BASS; FATTY ACIDS; FEEDS; NUTRITIVE VALUE; GROWTH RATE; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: อาร์ทีเมีย, กรดไขมัน, ปลากะพงขาว, สารเพิ่มคุณภาพ, การเพิ่มคุณภาพ, การเก็บรักษา, องค์ประกอบ, ปริมาณ, คุณภาพ, การอนุบาล, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การเพิ่มคุณภาพของอาร์ทีเมีย ในระยะ instar II โดยการใช้สารเพิ่มคุณภาพ (enrichment) 2 ชนิดเป็นอาหารคือ สารที่ซื้อจากท้องตลาด (SELCO) และสารที่เตรียมขึ้นจากไข่แดงผสมวิตามินรวมและน้ำมันปลาทูน่าเปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการให้อาหาร(control) ระยะเวลาการให้อาหารแก่อาร์ทีเมีย คือ 4, 6, 8, 10, 12 และ 24 ชม. แล้วทำการรวบรวมอาร์ทีเมียที่ให้อาหารระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ชุดแรก ทำให้แห้งก่อนเข้าตู้แช่แข็ง เพื่อนำไปวิเคราะห์กรดไขมัน ส่วนชุดที่สองนำไปใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิปกติ (-4 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชม. ก่อนจะนำไปแช่งแข็งเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย พบว่าการใช้สารเพิ่มคุณภาพทั้ง 2 ชนิด ทำให้ปริมาณกรดไขมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไขมันที่มีความไม่อิ่มตัวสูง (DHA = 22 : 6W3) ซึ่งจะไม่พบในอาร์ทีเมีย ที่เพิ่งฟักหรือชุด control และการเก็บอาร์ทีเมียที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกรดไขมันน้อยมาก จากการทดสอบเบื้องต้น (Pretest) โดยการอนุบาลลูกปลากระพงขาวอายุ 12 วัน ด้วยอาร์ทีเมียที่เพิ่มคุณภาพด้วยสารอาหาร 2 ชนิด ดังกล่าว เปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการให้อาหาร พบว่า ลูกปลามีอัตราการรอดไม่แตกต่างกันแต่ลูกปลาที่อนุบาลด้วยสารเพิ่มคุณภาพทั้ง 2 ชนิด มีการเข้า metamorphosis เร็วกว่าชุด control และลูกปลาอายุ 20 วัน ซึ่งอยู่ในระยะ post-metamorphosis ให้ผลไม่แตกต่างกันเมื่อนำมาทดสอบที่ความเค็ม 50 ppt เป็นเวลา 3 ชม.
หมายเลข: 006055 KC3304018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโภชนาการของปลาดุกลูกผสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารปลาสำเร็จรูป

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006041&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ สีตะสิทธิ์; พิศมัย สมสืบ; วิมล จันทรโรทัย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโภชนาการของปลาดุกลูกผสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารปลาสำเร็จรูป
Article title: Nutritional studies in hybrid clarias catfish for developing of complete catfish feed
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 23-31
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: Q54-Feed composition
หมวดรอง: L51-Animal physiology – Nutrition
M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS; HYBRIDS; FEEDS; FORMULATIONS; NUTRITIVE VALUE; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, อาหารปลาสำเร็จรูป, สูตรอาหาร, องค์ประกอบ, ระดับโภชนะ, อัตราการเจริญเติบโต, การใช้ประโยชน์ได้
บทคัดย่อ: การศึกษาถึงระดับที่เหมาะสมของโภชนะ ซึ่งได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดไขมัน W6 และ W3 ในอาหารปลาดุกลูกผสมในห้องปฏิบัติการ โดยการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ในตู้กระจก หรือถังไฟเบอร์ โดยการให้อาหารทดลองสูตรต่างๆ อย่างเต็มที่ เป็นเวลา 60-84 วัน ปรากฏผลว่า อาหารปลาดุกลูกผสมควรมีโปรตีนระหว่าง 35-40 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 4-10 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรตดิบ 37-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทียบเท่าคาร์โบไฮเดรตสุก 28-39 เปอร์เซ็นต์ กรดไขมัน W6 1.0-1.5 เปอร์เซ็นต์ และกรดไขมัน W3 จากสัตว์ทะเล 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งระดับโภชนะดังกล่าวทำให้ปลาดุกลูกผสมมีอัตราการเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์จากอาหารได้สูงสุด
หมายเลข: 006041 KC3304004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาองค์ประกอบชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในนากุ้ง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003488&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศราวุธ เจะโส๊ะ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาองค์ประกอบชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในนากุ้ง
Article title: Study on species composition of PSU shrimp farm Pattani campus
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 330-346
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUATIC ANIMALS; PRAWNS AND SHRIMPS; FARMS; SPECIES; YIELDS; BIOLOGY; BIOMASS; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: สัตว์น้ำ, นากุ้ง, ชนิดพันธุ์, องค์ประกอบ, ผลผลิต, ชีววิทยา, ผลผลิตมวลรวม, คุณภาพดิน, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 003488 KC2304031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: