องค์ประกอบผลผลิต

All posts tagged องค์ประกอบผลผลิต

การศึกษาการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังพันธุ์พื้นเมือง

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001888&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังพันธุ์พื้นเมือง
Article title: Growth analysis of cassava
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 82
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANIHOT ESCULENTA, LAND VARIETIES, GROWTH, YIELD COMPONENTS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลัง, พันธุ์พื้นเมือง, การเจริญเติบโต, องค์ประกอบผลผลิต, ผลผลิต
หมายเลข: 001888 KC1701082
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวไร่ระดับไร่กสิกร

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001684&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชัยฤกษ์ มณีพงษ์; อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวไร่ระดับไร่กสิกร
Article title: Upland rice variety trial at farmer’s field
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 51
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETY TRIALS, YIELD COMPONENTS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, การเปรียบเทียบพันธุ์, องค์ประกอบผลผลิต, ผลผลิต
หมายเลข: 001684 KC1601051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาดรรชนีเก็บเกี่ยวของถั่วเหลืองพันธุ์ต่างๆ

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001372&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสาน ยิ่งชล; อภินันท์ กำนัลรัตน์; รำพึง แจ่มยวง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาดรรชนีเก็บเกี่ยวของถั่วเหลืองพันธุ์ต่างๆ
Article title: Studies of harvest index of soybean varieties
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 93-101
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, HARVEST INDEX, VARIETIES, GROWTH, YIELDS, YIELD COMPONENTS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ดรรชนีเก็บเกี่ยว, พันธุ์, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต, การสะสมน้ำหนักแห้ง
หมายเลข: 001372 KC1401010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การถ่ายทอดลักษณะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของการให้ผลผลิตของข้าว

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001283&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประพาส วีระแพทย์; สุมิตรา วิสุทธารมณ์
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดลักษณะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของการให้ผลผลิตของข้าว
Article title: Inheritance of grain yield and its components in two crosses of rice (Oryza sativa L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 206-211
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, GENETIC INHERITANCE, YIELDS, YIELD COMPONENTS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, อัตราพันธุกรรม, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต
หมายเลข: 001283 KC1301031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของระบบการระบายน้ำ ต่อผลผลิตและส่วนประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข.1 เมื่อใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001118&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เยาวพา จันทราธรกุล; ชอบ คณะฤกษ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของระบบการระบายน้ำ ต่อผลผลิตและส่วนประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข.1 เมื่อใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ
Article title: Effect of drainage on the grain yield and yield components of R.D.1 rice variety in relation to various rates of nitrogen and phosphate fertilizers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 495-512
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: P11-Drainage
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, DRAINAGE, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHATE FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS, YIELD COMPONENTS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, การระบายน้ำ, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสเฟต, พันธุ์ กข.1, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต
หมายเลข: 001118 KC1001055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาจำนวนต้นและระยะปลูกของข้าวฟ่าง

Published มีนาคม 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001081&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Harwood, R.R.; บรรเจิด บุญซื่อ; สิมา โมรากุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาจำนวนต้นและระยะปลูกของข้าวฟ่าง
Article title: Study on plant population and row spacing in sorghum
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 119-128
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, SOWING RATES, SPACING, GROWTH, YIELDS, YIELD COMPONENTS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, อัตราการปลูก, ระยะปลูก, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต
หมายเลข: 001081 KC1001018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

องค์ประกอบผลผลิตของข้าว

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000824&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฟูกูอิ, ฮายาโอะ
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบผลผลิตของข้าว
Article title: Higher paddy yield viewed from yield components
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 116-133
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, YIELDS, YIELD COMPONENTS, VARIETIES, FERTILIZERS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต, พันธุ์, ปุ๋ย
หมายเลข: 000824 KC0801010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเขตร้อนในระยะปลูกต่างๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000442&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ ตราชู
ชื่อเรื่อง: การศึกษาองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเขตร้อนในระยะปลูกต่างๆ กัน
Article title: Yield component studies in indica varieties effect of spacing
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 342-343
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, SPACING, YIELD COMPONENTS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ระยะปลูก, องค์ประกอบผลผลิต, เขตร้อน
หมายเลข: 000442 KC0401103
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิตในข้าวลูกผสม

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000158&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Boon-Home Chumnankul; Sa-Nga Duang-Ratana; Prakrit Bhamonchant
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิตในข้าวลูกผสม
Article title: Yield component analysis in rice hybrids
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 104
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, YIELD COMPONENTS, HYBRIDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, องค์ประกอบผลผลิต, พันธุ์ลูกผสม
หมายเลข: 000158 KC0201016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบปุ๋ยในไร่กสิกร

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB226.2 ก27 2538)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ไตรสุดา ไวตรวจโรค; สมศักดิ์ รอดหลง; ประทวน กลิ่นโต; อังสนา โตกิจกล้า; พิพัฒน์ วีระถาวร
ชื่อ เรื่อง: การทดสอบปุ๋ยในไร่กสิกร
ชื่อ เอกสาร : การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติ ครั้งที่ 2 2-3 พฤษภาคม 2538 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ
หน่วย งานจัดพิมพ์: สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศ ไทย
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 118-131
จำนวน หน้า: 354 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB226.2 ก27 2538)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ย, การทดสอบปุ๋ย, สูตรปุ๋ย, การใส่ปุ๋ย, ระยะเวลา, ไร่เกษตรกร, องค์ประกอบผลผลิต
บท คัดย่อ: ในการปลูกอ้อยชาวไร่จะใส่ปุ๋ยประมาณ 50 กก./ไร่ และมักจะใส่เพียงครั้งเดียวพร้อมปลูกโดยไม่มีการวิเคราะห์ดิน แต่จะเลือกหาซื้อปุ๋ยที่หาง่ายในตลาดและมีราคาที่ชาวไร่พอใจ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้ผลผลิตไม่มากเท่าที่ควร การทดลองปุ๋ยในไร่เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ที่จะสาธิตเรื่องการจัดการวิธีการ ใส่ปุ๋ย และการเลือกชนิดปุ๋ยโดยพิจารณาผลการวิเคราะห์ดินอันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ เพิ่มผลผลิตอ้อย โดยทำการทดลองในไร่เกษตรกรจำนวน 5 แห่ง ใช้ปุ๋ยที่มีในท้องตลาดคือ ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 15-15-15, 16-16-16, 46-0-0 ทดสอบเปรียบเทียบกับ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสูตร 15-5-20, 12-9-21, 25-7-7 ผลการทดลองพบว่า การแบ่งใส่ปุ๋ยในระยะ 1.5 และ 3 เดือน และการเลือกชนิดปุ๋ยสูตรตามผลการวิเคราะห์ดินจะมีผลทำให้ได้ผลผลิตอ้อยที่ สูงและมีคุณภาพดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตการปลูกอ้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ
หมาย เลข: 056635 TAB438285 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: