สารเร่งน้ำยาง

All posts tagged สารเร่งน้ำยาง

การค้นคว้าเกี่ยวกับการไหลของน้ำยาง

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000836&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สนิท สโมสร; ปาร์อาร์ดีคูเปอร์, อี.ซี.
ชื่อเรื่อง: การค้นคว้าเกี่ยวกับการไหลของน้ำยาง
Article title: Investigations in latex flow
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 190-195
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, LATEX, FLOW RATE, TIME, VARIETIES, PLANT GROWTH SUBSTANCES
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, น้ำยาง, การไหล, อัตราการไหล, เวลาของการไหล, พันธุ์, สารเร่งน้ำยาง
หมายเลข: 000836 KC0801022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเร่งน้ำยาง

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000747&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมพงษ์ สุขมาก
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเร่งน้ำยาง
Article title: Comparison of chemicals and compound for latex stimulation
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 67-70
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHEMICAL COMPOSITION, LATEX, STIMULI, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: สารเร่งน้ำยาง, คุณสมบัติ, การทาสารเร่งน้ำยาง, ผลผลิต
หมายเลข: 000747 KC0701021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: