สารอาหาร

All posts tagged สารอาหาร

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่น

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006139&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จารุมาศ เจริญพานิช; กฤษฎา หน่อเนื้อ; ชุติมา ขมวิลัย
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่น
Article title: Changes of nutrient concentrations in intensive shrimp culture pond
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 270-279
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; AQUACULTURE; PONDS; NUTRIENTS; WATER QUALITY; CONCENTRATING; TIME SERIES ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, สารอาหารในน้ำ, การเลี้ยงแบบหนาแน่น, บ่อเลี้ยงกุ้ง, สารอาหาร, คุณภาพน้ำ, ระยะเวลา, ปริมาณสารอาหาร, การเปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่นได้ดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของระยะเวลาในการเลี้ยงต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารประเภทต่างๆ (ได้แก่ แอมโมเนียม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต) ในระหว่างขั้นตอนการเลี้ยง การศึกษาวิจัยดำเนินการโดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างในบ่อที่ทำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 13 จุด และทำการสำรวจคุณภาพน้ำทั่วไป ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม pH และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำครั้งแรก ในสัปดาห์ที่ 11 หลังจากเริ่มปล่อยกุ้ง และครั้งที่ 2 และ 3 ในสัปดาห์ที่ 14 และ 17 ตามลำดับ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการสำรวจนี้ คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม pH และ DO มีค่าอยู่ในช่วง 31-32 องศาเซลเซียส, 10-11 ppt, 8.0-8.1 และ 7.9-8.5 มก./ล. ตามลำดับ ปริมาณสารอาหารได้แก่ แอมโมเนียม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 0.035-0.081, 0.013-0.060, 0.005-0.064, และ 0.038-0.097 มก./ล. โดยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย 0.020, 0.027, 0.020 และ 0.033 มก./ล./เดือน ตามลำดับ ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเลี้ยง (รวมทั้งปริมาณอาหารที่ให้) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ลักษณะการเพิ่มของสารอาหารในน้ำนี้ อาจแสดงให้เห็นถึงการสะสมของสารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ที่พื้นบ่อ ซึ่งผ่านกระบวนการย่อยสลายในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการจัดการบ่อโดยเฉพาะการใช้เครื่องตีน้ำเพิ่มปริมาณออกซิเจน ยังนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของน้ำที่ใช้จนสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยง
หมายเลข: 006139 KC3404003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Increasing livestock efficiency through research

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000266&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Seri Emasiri
ชื่อเรื่อง: Increasing livestock efficiency through research
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 1-3
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L01-Animal husbandry
หมวดรอง: A50-Agricultural research
ดรรชนี-ไทย: ปศุสัตว์, การเพิ่มการผลิต, การวิจัย, การปรับปรุงพันธุ์, สารอาหาร, การจัดการ
หมายเลข: 000266 KC0202001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ดูเม็กซ์ คิดค้นสารอาหารสร้างภูมิต้านทาน หลังจากเด็กหย่านมแม่

Published กรกฎาคม 11, 2011 by SoClaimon

15 ธันวาคม 2553, 05:45 น.

ดูเม็กซ์ คิดค้นสารอาหารสร้างภูมิต้านทาน หลังจากเด็กหย่านมแม่.

Pic_134099

“ภูมิต้านทาน” ในร่างกายส่งผลต่อภาวะการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของเด็กๆ และการสร้างภูมิต้านทานที่ดี  ให้แก่ทารกมาจากนมแม่นั่นเอง จากการสร้างความรู้  แก่พ่อแม่ยุคใหม่ให้เข้าใจถึงการสร้างภูมิต้านทานแก่ลูกน้อยนั้น ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดย รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามวงไพบูลย์ กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า มีข้อมูลที่น่าสนใจจากศูนย์นมแม่ พบว่าอัตราการให้นมบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ในแม่ไทยสูงขึ้นเป็น 30% ในช่วงปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว และเป็นข้อชี้ให้เห็นว่าแม่ไทยตื่นตัวกันมากในเรื่องการเสริมสร้างภูมิต้านทาน นอกจากนี้ พ่อแม่ส่วนใหญ่ยังหันมาสนใจและหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมโภชนาการกันมากขึ้น เพื่อส่งเสริมภูมิต้านทานของลูกอย่างต่อเนื่องหลัง จากที่ถึงวัยหย่านมแล้วด้วย

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเด็ก พร้อมกระตุ้นภูมิต้านทานของเด็กต่อจากนมแม่ ทางสถาบันโภชนาการนานาชาติ ดูเม็กซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำด้านโภชนาการที่มีชื่อเสียงของกลุ่มประเทศยุโรป ได้ค้นคว้าวิจัยสารอาหาร หรือส่วนประกอบของอาหารที่จะช่วยการเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานแก่เด็ก จนได้ พัฒนาสูตร “ซินไบโอติก” นวัตกรรมล่าสุด  ให้เป็นทางเลือกของพ่อแม่ที่ใส่ใจในเรื่องการสร้างภูมิต้านทานแก่ลูก โดย “ซินไบโอติก” เกิดจากการทำงานร่วมกันของสารสำคัญคือ “โพรไบโอติก” ซึ่งเป็นจุลินทรีย์สุขภาพ เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณมากพอ จะช่วยสร้างความสมดุลในระบบทางเดินอาหาร และ “พีไบโอติก” จุลินทรีย์สุขภาพเช่นกัน ที่ทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าช่วยลดการติดเชื้อในระบบต่างๆ พร้อมกับเพิ่มระดับภูมิต้านทานให้ปกป้องและต่อต้านเชื้อโรคควบไป จึงเป็นการส่งเสริมภูมิต้านทานตามธรรมชาติที่ต่อเนื่อง โดยผ่านการพิสูจน์ ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถช่วยเพิ่มจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ และลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในลำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพ่อแม่ยุคใหม่นี้.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวหน้าสตรี
  • 15 ธันวาคม 2553, 05:45 น.
%d bloggers like this: