สารสกัดหยาบ

All posts tagged สารสกัดหยาบ

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดหยาบจากใบมะม่วงเขียวเสวยต่อเชื้อไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006644&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วีณา เคยพุดซา; มณฑิรา ถาวรยุติการต์; สมภพ รุ่งสุภา; ชลิดา ชมานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดหยาบจากใบมะม่วงเขียวเสวยต่อเชื้อไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
Article title: Inhibiting activity of crude extract isolated from mango leaves (Mangifera indica L. c.v. Khiew Sawoey) against yellow-head virus and systemic ectodermal and mesodermal baculovirus on Penaeus monodon
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 132
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, ANIMAL DISEASES, VIRUSES, BACULOVIRIDAE, MANGIFERA INDICA, LEAVES, PLANT EXTRACTS, ANTIVIRAL AGENTS, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, เชื้อไวรัส, โรคหัวเหลือง, โรคตัวแดงดวงขาว, ใบมะม่วงเขียวเสวย, สารสกัดหยาบ, การยับยั้งเชื้อ, อัตราการรอด
บทคัดย่อ: การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดหยาบจากใบมะม่วงเขียวเสวยต่อเชื้อไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำโดยผสมสารสกัดดังกล่าวที่ละลายใน K-199 ให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 10,000, 7,500, 5,000, 2,500, 1,000, 100, 10 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) กับเชื้อไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวงขาวที่เจือจาง 1:1,000,000 และ 1:100,000 ตามลำดับ จากนั้นนำไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อกุ้งกุลาดำขนาดน้ำหนัก 7.09-15.68 กรัม แล้วเลี้ยงต่อเป็นเวลา 7 วัน พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ 100 ppm สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิดโดยกุ้งมีอัตรารอด 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับความเข้มข้นที่ 1 ppm และความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิดโดยกุ้งมีอัตรารอด 100 เปอร์เซ็นต์ คือ 10,000 pppm
หมายเลข: 006644 KC3604037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: