สารสกัดจากพืช

All posts tagged สารสกัดจากพืช

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฝรั่งและอ็อกซีเตตร้าซัยคลิน ในการกำจัดแบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006627&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เยาวนิตย์ ดนยดล; ชาญเดช วังสะวิบูลย์; สถาพร ดิเรกบุษราคม
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฝรั่งและอ็อกซีเตตร้าซัยคลิน ในการกำจัดแบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกุลาดำ
Article title: Comparison on the efficiency of guava and oxytetracycline to eliminate luminous bacteria in black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 112
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, BACTERIA, PSIDIUM GUAJAVA, LEAVES, PLANT EXTRACTS, OXYTETRACYCLINE, DISEASE CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, แบคทีเรียเรืองแสง, ใบฝรั่ง, สารสกัดจากพืช, OXYTETRACYCLINE, การป้องกันกำจัด, ประสิทธิภาพ
บทคัดย่อ: จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบฝรั่งและอ็อกซิเตตร้าซัยคลินในการกำจัดแบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกุลาดำ โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลองๆละ 5 ซ้ำๆละ 6 ตัว ดังนี้ ชุดควบคุมใช้น้ำเกลือ 2.6 เปอร์เซ็นต์ สารสกัดจากใบฝรั่งเข้มข้น 10 และ 1 mg/ml และอ็อกซิเตตร้าซัยคลินเข้มข้น 10 mg/ml โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อปล้องที่ 6 ตัวละ 0.2 ml แล้วฉีดแบคทีเรียเรืองแสง (Vibrio harveyi) ที่ความเข้มข้น 1.4*10 sup(10) CFU/ml เข้ากล้ามเนื้อกุ้งตัวละ 0.2 ml หลังจากนั้น 30 นาที ทำการเจาะเลือดกุ้งที่บริเวณโคนขาคู่ที่ 3 แล้วนำมาตรวจหาปริมาณแบคทีเรียในเลือดกุ้งโดยวิธีการกระจายเชื้อ พบว่าปริมาณของแบคทีเรียเรืองแสงในน้ำเลือดกุ้งจะลดลงอย่างรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียเรืองแสงของกุ้งกุลาดำที่ได้รับสารสกัดจากใบฝรั่งจะดีกว่าในกลุ่มที่ได้รับอ็อกซิเตตร้าซัยคลิน เปอร์เซ็นต์การลดลงของแบคทีเรียเมื่อเทียบกับชุดควบคุมของกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบฝรั่งเข้มข้น 10 และ 1 mg/ml มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.05 เปอร์เซ็นต์ และ 62.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนในกลุ่มที่ได้รับยาอ็อกซีเตตร้าซัยคลินมีค่าเพียง 51.4 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006627 KC3604020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดต่อเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006461&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิพัทธ์ โชติการ; สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์; เครือวัลย์ อ่อนทอง; สถาพร ดิเรกบุษราคม
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดต่อเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
Article title: Virucidal activity of some Thai traditional herbs against systemic extodermal and mesodermal baculovirus in tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 145-150
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, SYSTEMIC DISEASES, BACULOVIRIDAE, PSIDIUM GUAJAVA, PHYLLANTHUS, DRUG PLANTS, PLANT EXTRACTS, DISEASE CONTROL, APPLICATION RATES, MORTALITY, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, โรคตัวแดงดวงขาว, พืชสมุนไพร, ไวรัส, พญายอ, ฝรั่ง, ก้างปลาเครือ, มะยม, ลูกใต้ใบ, สารสกัดจากพืช, การควบคุมโดยชีววิธี, การออกฤทธิ์, ความเข้มข้น, ประสิทธิภาพ, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การทดสอบฤทธิ์การทำลายเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคตัวแดงดวงขาว (SEMBV) ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย 8 ชนิด คือ พญายอ (Clinacanthus nutans), ฝรั่ง (Psidium guajava), ก้างปลาเครือ (Phyllanthus reticulatus), มะยม (Phyllanthus acidus), ธรณีสาร (Phyllanthus pulcher), ลูกใต้ใบ 2 ชนิด ได้แก่ Phyllanthus amarus, Phyllanthus debelis และหญ้าใต้ใบ (Phyllanthus urinaria) โดยผสมสารสกัดสมุนไพรในอัตรา 10 มก/มล กับไวรัส SEMBV ที่เจือจาง 1:1,000,000 เท่า จากนั้นนำไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อกุ้งกุลาดำแล้วเลี้ยงต่อไปเป็นเวลา 14 วัน พบว่าสมุนไพรทุกชนิดที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ให้ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัส SEMBV ได้ดีที่สุดคือหญ้าใต้ใบ (Phyllanthus urinaria) โดยทำให้กุ้งที่ใช้ทดสอบมีอัตรารอดตายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราการรอดตายของกุ้งที่ฉีดด้วยสมุนไพรชนิดอื่นอยู่ระหว่าง 58-85 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006461 KC3504016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการสกัดลูกใต้ใบต่อสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006447&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สถาพร ดิเรกบุษราคม; เครือวัลย์ อ่อนทอง; ภัสสร สวาทะสุข
ชื่อเรื่อง: ผลของการสกัดลูกใต้ใบต่อสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ
Article title: Effect of the extract of Phyllanthus amarus Linn. on bactericidin in the black tiger prawn, Penaeus monodon
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 11-16
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; PHYLLANTHUS; BACTERICIDES; PLANT EXTRACTS; INHIBITION
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, ลูกใต้ใบ, แบคทีเรีย, สารสกัดจากพืช, สารมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, การต้านทานเชื้อ, ความเข้มข้น, ผลกระทบ
บทคัดย่อ: ในการศึกษาผลของสารสกัดลูกใต้ใบ Phyllanthus amarus Linn. ต่อสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (bactericidin) ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) โดยทำการทดลองป้อนและฉีดสารสกัดลูกใต้ใบเข้ากล้ามเนื้อปล้องที่ 6 ของกุ้งกุลาดำ การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ชุดตามความเข้มข้นดังนี้ คือ 0, 0.1 และ 1 มก/มล หลังจากฉีด 1 และ 6 ชั่วโมง ทำการดูดน้ำเลือดกุ้ง (hemolymph) เพื่อนำมาหาค่าฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโดยวิธีของกัลยาณ์ (2538) เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance พบว่าค่าในการต้านแบคทีเรียของสารที่ผลิตในตัวกุ้ง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับเปอร์เซ็นต์การต้านแบคทีเรียที่เกิดขึ้น ในทุกชุดการทดลอง แสดงว่าสารสกัดลูกใต้ใบที่ระดับความแข้มข้น 0.1 และ 1 มก/มล ไม่มีผลไปขัดขวางการทำงานของสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในเลือดของกุ้งกุลาดำ
หมายเลข: 006447 KC3504002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โครงการวิจัยหาสารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Published ตุลาคม 6, 2011 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author รัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา pdf
Title โครงการวิจัยหาสารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช Type Journal Article
Year (up) 2547 Publication รายงานผลโครงการวิจัย Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author พรรณีภา อัตตนนท์ และคณะ Thesis
Address กรมวิชาการเกษตร
Keywords โครงการวิจัยหาสารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
Abstract
Publisher กรมวิชาการเกษตร Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 827
Permanent link to this record
%d bloggers like this: