สารป้องกันกำจัดแมลง

All posts tagged สารป้องกันกำจัดแมลง

การทดลองเกี่ยวกับผลของการใช้ยาเม็ดที่มีต่อปริมาณแมลงเบียฬหนอนกอข้าวที่มีอยู่ในธรรมชาติ

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001867&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; เรวัต ภัทรสุทธิ; วิชัย คูสกุล
ชื่อเรื่อง: การทดลองเกี่ยวกับผลของการใช้ยาเม็ดที่มีต่อปริมาณแมลงเบียฬหนอนกอข้าวที่มีอยู่ในธรรมชาติ
Article title: Experiment on the effect of granular insecticides on rice stem borer parasites under natural conditions
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 61
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, STEM EATING INSECTS, PARASITES, INSECTICIDES, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; แมลงที่เข้าทำลายลำต้นพืช; พาราไซต์; สารป้องกันกำจัดแมลง; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, หนอนกอ, แมลงเบียน, สารป้องกันกำจัดแมลง, ผลผลิต
หมายเลข: 001867 KC1701061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีการใช้ยาเคมีวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดแมลงบั่ว

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001865&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสนอ บูรณภวังค์; สว่าง ขัดขาว; วีรวุฒิ กตัญญูกุล; ธรรมนูญ พุทธสมัย
ชื่อเรื่อง: วิธีการใช้ยาเคมีวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดแมลงบั่ว
Article title: Method of insecticidal application for control of the rice gall midge, Orseolia oryzae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 59
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ORSEOLIA ORYZAE, INSECTICIDES, INSECT CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แมลงบั่ว, สารป้องกันกำจัดแมลง, การป้องกันกำจัด, การหว่าน, การคลุก
หมายเลข: 001865 KC1701059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรวจยาฆ่าแมลงประเภทออร์แกนโนคลอรีนในอวัยวะและเลือดของมนุษย์

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001748&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; มัณฑนา อนุตตรกุล; สุรพันธ์ สงสวาสดิ์; เทียนชัย ธงสินธุศักดิ์; วิมลรัตน์ เชิญสุขเกษม
ชื่อเรื่อง: การตรวจยาฆ่าแมลงประเภทออร์แกนโนคลอรีนในอวัยวะและเลือดของมนุษย์
Article title: Determination of organochlorine insecticides in human tissues and blood
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 114-114(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: T10-Occupational diseases and hazards
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BLOOD, ORGANOCHLORINE COMPOUNDS, INSECTICIDES, RESIDUES
ดรรชนี-ไทย: เลือด, อวัยวะ, มนุษย์, สารป้องกันกำจัดแมลง, ออร์แกนโนคลอรีน, ชนิด, ปริมาณ, การตกค้าง
หมายเลข: 001748 KC1601115
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้ยาฆ่าแมลงบางชนิด (มาลาไธอ้อน, เอนอาร์ดีซี 143 และ เอนอาร์ดีซี 107 กับเครื่องพ่นยาแบบ ULV ที่มีจานหมุน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะใช้ปราบยุงภายในบ้านเรือน

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001578&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชุมพล กันทะ
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้ยาฆ่าแมลงบางชนิด (มาลาไธอ้อน, เอนอาร์ดีซี 143 และ เอนอาร์ดีซี 107 กับเครื่องพ่นยาแบบ ULV ที่มีจานหมุน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะใช้ปราบยุงภายในบ้านเรือน
Article title: Application of some insecticides (Malathion, NRDC 143 and NRDC 107) at ULV rate by using a recently developed sprayer with a spinning cup for mosquito control in dwellings
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 85
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: N20-Agricultural machinery and equipment
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CULICIDAE, INSECTICIDES, ULTRALOW VOLUME SPRAYING, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยุง, สารป้องกันกำจัดแมลง, เครื่องพ่นยาแบบ ULV, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001578 KC1501085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของสารพิษบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลานิล ปลาไน ปลาหมอเทศ และสภาพแวดล้อมบางชนิดในน้ำ

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001561&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญสม วัลลีย์ลักษณ์; วัฒนา เครือคล้าย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของสารพิษบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลานิล ปลาไน ปลาหมอเทศ และสภาพแวดล้อมบางชนิดในน้ำ
Article title: Effects of some toxic substances on the growth of Tilapia nilotica L., Cyprinus carpio L., Tilapia mossambica P. and some aquatic environments
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 68
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS, CYPRINUS CARPIO, OREOCHROMIS MOSSAMBICUS, INSECTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, GROWTH, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, ปลาไน, ปลาหมอเทศ, สารป้องกันกำจัดแมลง, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การเจริญเติบโต, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 001561 KC1501068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของความชื้นต่อความคงทนของพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงเมทธิลพาราไธออน

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001401&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Dorough, H.W.; ดำริห์ รุ่งสุข
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของความชื้นต่อความคงทนของพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงเมทธิลพาราไธออน
Article title: Influence of moisture on the persistent nature of methyl paration
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 365-373
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: T01-Pollution
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PARATHION METHYL, INSECTICIDES, MOISTURE CONTENT, RESIDUES
ดรรชนี-ไทย: เมทิลพาราไธออน, สารป้องกันกำจัดแมลง, ความชื้น, พิษตกค้าง, ความคงทน
หมายเลข: 001401 KC1401039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของย่าฆ่าแมลงประเภทต่างๆ ในอาหารเทียมมีต่อ Haemolymph esterase activity ของหนอนกินใบยาสูบ Manduca sexta (L.)

Published เมษายน 8, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001400&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Dahlman, D.L.; อรุณี วงษ์กอบรัษฎ์
ชื่อเรื่อง: ผลของย่าฆ่าแมลงประเภทต่างๆ ในอาหารเทียมมีต่อ Haemolymph esterase activity ของหนอนกินใบยาสูบ Manduca sexta (L.)
Article title: Effect of chronic exposure to organophosphate, carbamate and cyclodiene-containing diets on the haemolymph esterase activity of Manduca sexta (L.) larvae
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 358-364
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, MANDUCA SEXTA, INSECTICIDES, DIETS, HAEMOLYMPH, ESTERASES, ENZYME ACTIVITY, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกินใบยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, อาหารเทียม, HAEMOLYMPH ESTERASE ACTIVITY, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001400 KC1401038
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาระยะเวลาการใช้ยาฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะโคนกล้าถั่วเขียว

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001276&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระยะเวลาการใช้ยาฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะโคนกล้าถั่วเขียว
Article title: Study on timing application of some insecticides for control of bean fly (Melanagromyza phaseoli Coq).
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 151-154
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA, MELANAGROMYZA, INSECTICIDES, INSECT CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, หนอนเจาะโคนกล้าถั่วเขียว, สารป้องกันกำจัดแมลง, การป้องกันกำจัด, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001276 KC1301024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001134&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร ศักดิ์สูง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ
Article title: Effect of some insecticides on tobacco budworm, and tobacco leaf-eating caterpillar
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 594
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, HELIOTHIS, SPODOPTERA, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้กินยอดยาสูบ, หนอนกระทู้กินใบยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001134 KC1001071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000979&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร ศักดิ์สูง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 377-378
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, SPODOPTERA, HELIOTHIS, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้กินใบยาสูบ, หนอนกระทู้กินยอดยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000979 KC0901069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: