สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

All posts tagged สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

โรคของถั่วลิสงและการป้องกันกำจัดในสภาพปลูกบนที่ดอนอาศัยน้ำฝนของประเทศไทย

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002028&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; รังสฤษฎ์ สำเภาพล
ชื่อเรื่อง: โรคของถั่วลิสงและการป้องกันกำจัดในสภาพปลูกบนที่ดอนอาศัยน้ำฝนของประเทศไทย
Article title: Foliar diseases and their control in rainfed peanut production in Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 42-42(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, SPOTS, RUSTS, HIGHLANDS, RAINFED FARMING, FUNGICIDES, DISEASE CONTROL, EFFICIENCY, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ARACHIS HYPOGAEA, อาการจุดรูปร่างกลมมักเกิดบนใบ, โรคราสนิม, ที่สูง, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, สารเคมีกำจัดเชื้อรา, การควบคุมโรค, ประสิทธิภาพ, ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, โรคใบจุด, โรคราสนิมเหล็ก, ที่ดอนอาศัยน้ำฝน, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, การป้องกันกำจัดโรค, ประสิทธิภาพ, ผลผลิต
หมายเลข: 002028 KC1801044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของสารพิษบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลานิล ปลาไน ปลาหมอเทศ และสภาพแวดล้อมบางชนิดในน้ำ

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001561&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญสม วัลลีย์ลักษณ์; วัฒนา เครือคล้าย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของสารพิษบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลานิล ปลาไน ปลาหมอเทศ และสภาพแวดล้อมบางชนิดในน้ำ
Article title: Effects of some toxic substances on the growth of Tilapia nilotica L., Cyprinus carpio L., Tilapia mossambica P. and some aquatic environments
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 68
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS, CYPRINUS CARPIO, OREOCHROMIS MOSSAMBICUS, INSECTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, GROWTH, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, ปลาไน, ปลาหมอเทศ, สารป้องกันกำจัดแมลง, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การเจริญเติบโต, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 001561 KC1501068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของยาฆ่าเชื้อราบางชนิดต่อเชื้อยีสต์ขององุ่น

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001404&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Kouyeas, V.; จรูญ คำนวนตา
ชื่อเรื่อง: ผลของยาฆ่าเชื้อราบางชนิดต่อเชื้อยีสต์ขององุ่น
Article title: Effects of some fungicides on the yeast flora of grapes
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 391-398
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GRAPES, FUNGICIDES, FERMENTATION, YEASTS
ดรรชนี-ไทย: องุ่น, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, การหมัก, ยีสต์
หมายเลข: 001404 KC1401042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ประสิทธิภาพของยาป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิดในการยับยั้งการงอกของสปอร์ของเชื้อรา Diaporthe phaseolorum var. Sojae (Lehman) wehmeyer.

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001268&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเทือง สง่าวงศ์; อำภา ชินสว่างวัฒนกุล
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิดในการยับยั้งการงอกของสปอร์ของเชื้อรา Diaporthe phaseolorum var. Sojae (Lehman) wehmeyer.
Article title: Effect of some fungicides on spore germination of diaporthe phaseolorum var. Sojae (Lehman) wehmeyer.
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 104-110
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BLIGHTS, FRUIT, STEMS, FUNGICIDES, FUNGI, DIAPORTHE PHASEOLORUM, SPORES, INHIBITION, GERMINATION, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โรคฝักและลำต้นแห้ง, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, เชื้อรา, DIAPORTHE PHASEOLORUM, สปอร์, การยับยั้งการงอก, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001268 KC1301016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรครัสท์ของถั่วเหลือง

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001267&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วุฒิศักดิ์ บุตรธนู; มณฑา นันทพันธ์; โสภณ กิติสิน; ประเทือง สง่าวงศ์
ชื่อเรื่อง: การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรครัสท์ของถั่วเหลือง
Article title: Chemical control of soybean rust
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 94-103
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, RUSTS, FUNGICIDES, PHAKOPSORA PACHYRHIZI, EFFICIENCY, DISEASE CONTROL, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โรคราสนิม, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, PHAKOPSORA PACHYRHIZI, ประสิทธิภาพ, การป้องกันกำจัดโรค, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 001267 KC1301015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคลุกเมล็ดฝ้ายด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคเน่าคอดิน

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001264&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เกษกานดา แสงสุวรรณ; ทวี เก่าศิริ; สมาน แก้วบุญเรือง
ชื่อเรื่อง: การคลุกเมล็ดฝ้ายด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรคเน่าคอดิน
Article title: Chemical seed treatment to control damping-off of cotton seedlings
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 78-80
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, DAMPING OFF, FUNGICIDES, SEED TREATMENT, DISEASE CONTROL, APPLICATION RATES, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, โรคเน่าคอดิน, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, การคลุกเมล็ด, การป้องกันรักษาโรค, อัตราการใช้, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001264 KC1301012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Control of black stripe disease of rubber

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001254&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Templeton, J.K.; Chow Chowana
ชื่อเรื่อง: Control of black stripe disease of rubber
Article title: Control of black stripe disease of rubber
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 10-16
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, PLANT DISEASES, PHYTOPHTHORA BOTRYOSA, DISEASE CONTROL, FUNGICIDES
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, โรคเส้นดำ, PHYTOPHTHORA BOTRYOSA, การควบคุมโรค, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา
หมายเลข: 001254 KC1301002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้สารเคมีคลุกเมล็ดถั่วลิสงก่อนปลูกเพื่อป้องกันการทำลายของเชื้อรา

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001150&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: William M. Brown, Jr.; เฉลิมชัย ปราสาทศรี
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้สารเคมีคลุกเมล็ดถั่วลิสงก่อนปลูกเพื่อป้องกันการทำลายของเชื้อรา
Article title: Seed treatment trial to control seed and soil born fungus
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 676-679
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, FUNGI, FUNGICIDES, SEED TREATMENT, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, เชื้อรา, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, การคลุกเมล็ด, ความงอก
หมายเลข: 001150 KC1001087
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Use of systemic fungicides in tropical farming systems

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001149&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Chalermchai Prasartsee; William M. Brown, Jr.
ชื่อเรื่อง: Use of systemic fungicides in tropical farming systems
Article title: Use of systemic fungicides in tropical farming systems
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 675
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, MYCOSPHAERELLA BERKELEYI, SPOTS, DISEASE CONTROL, FUNGICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, CERCOSPORA PERSONATA, โรคใบจุด, การป้องกันกำจัด, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001149 KC1001086
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Effect of seed treatment on emergence of kenaf (Hibiscus sabdariffa)

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001148&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: William M. Brown, Jr.; Somchai Kanlong
ชื่อเรื่อง: Effect of seed treatment on emergence of kenaf (Hibiscus sabdariffa)
Article title: Effect of seed treatment on emergence of kenaf (Hibiscus sabdariffa)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 674
จำนวนหน้า: 769 หน้า
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS SABDARIFFA, DAMPING OFF, FUNGICIDES, SEED TREATMENT, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, โรคเน่าคอดิน, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, การคลุกเมล็ด, ความงอก
หมายเลข: 001148 KC1001085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: